Từ vựng & Ideas topic "Extinction"&"Protecting Endangered Species" IELTS

· Vocabulary,Từ vựng theo topic

Bên cạnh cung cấp thêm bài sửa của đề thi IELTS WRITING ngày 22/8/2020 để em có thể nắm được viết thế nào sẽ đạt 7.0 IELTS WRITING, của chính bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 IELTS WRITING của IELTS TUTOR nhé, IELTS TUTOR cung cấp Từ vựng topic Extinction IELTS

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng TOPIC "ANIMAL" IELTS

II. Từ vựng & ideas topic "Extinction"&"Protecting Endangered Species"

1. Từ vựng

IELTS TUTOR lưu ý:

 • enact /ɪˈnækt/ (v): ban hành (đạo luật) 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • This involves identifying problems and enacting solutions. (IELTS TUTOR giải thích: Điều này liên quan đến việc xác định các vấn đề và ban hành  giải pháp.) 
   • Legislation is enacted by parliament. (IELTS TUTOR giải thích: Pháp luật được ban hành bởi quốc hội.) 
 • Ecosystem (n): hệ sinh thái (A unit of plants, animals, and nonliving components of an environment that interact) >> Các collocation cần lưu ý: agricultural ecosystem / aquatic ecosystem / marine ecosystem / diverse ecosystem  
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • Pollution can have harmful effects on the balance of the regional ecosystem. 
 • Biodiversity (n) : sự đa dạng sinh học (The genetic variability of living organisms on our planet) >> Các collocation cần lưu ý: biodiversity loss / rich biodiversity 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • Habitat destruction caused by local agricultural activities can threaten the area’s biodiversity. 
 • endangered species (Nphr): loài (động/ thực vật) có nguy cơ tuyệt chủng (A species of plant or animal of which numbers are decreasing at an alarming rate and is threatened with extinction by human-made or natural changes in an environment)
 • threatened species (Nphr): loài (động/ thực vật) sẽ có nguy cơ bị tuyệt chủng (Any species (including animals, plants, fungi, etc.) which are vulnerable to endangerment in the near future)
  • IELTS TUTOR lưu ý:  endangered species và threatened species khác nhau:  
   • Endangered species are at the brink of extinction now: những loài hiện đang có nguy cơ tuyệt chủng 
   • Threatened species are likely to be at the brink in the near future: những loài được dự đoán là sẽ nằm trong nhóm có nguy cơ tuyệt chủng trong tương lai. 
 • Extinction (n): sự tuyệt chủng (No longer existing) 
 • essential  /ɪˈsen.ʃəl/ (adj): cần thiết, chủ yếu, (n): yếu tố cần thiết 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • Experience is essential for this job. (IELTS TUTOR giải thích: Kinh nghiệm là điều cần thiết cho công việc này.)  
   • I only had time to pack the bare essentials. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi chỉ có thời gian để gói gém những thứ cần thiết.) 
 • exotic /eg'zɔtik/ (a): ngoại lai, kỳ lạ
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • She travels to all kinds of exotic locations all over the world. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy đi đến tất cả miền đất kì thú trên toàn thế giới.)  
   • The fruits sound exotic. Do they taste good? (IELTS TUTOR giải thích: Loại trái cây này nghe tên lạ thật. Ăn ngon không?) 
 • extinct /ɪkˈstɪŋkt/ (adj): tuyệt chủng
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   •  The red squirrel is in danger of becoming extinct in England. (IELTS TUTOR giải thích: Con sóc đỏ có nguy cơ bị tuyệt chủng ở Anh.)
 • extinction /iks'tiçk∫n/ (n): sự tuyệt chủng 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   •  This mountain is on the verge of extinction. (IELTS TUTOR giải thích: Ngọn núi này đang trên bờ vực tuyệt chủng.) 
 • global /ˈɡləʊbl/ (adj): toàn cầu
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • The commission is calling for a global ban on whaling. (IELTS TUTOR giải thích: Ủy ban đang kêu gọictoàn cầu cấm săn bắt cá voi.) 
 • globe /ˈɡləʊb/ (n): quả cầu 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • His greatest ambition is to sail around the globe. (IELTS TUTOR giải thích: Ước vọng lớn nhất của anh là đi vòng quanh thế giới.) 
 • habitat /ˈhæbɪtæt/ (n): môi trường sống, chỗ ở (người)  
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • The panda's natural habitat is the bamboo forest. (IELTS TUTOR giải thích: Môi trường sống tự nhiên của gấu trúc là rừng tre.)  
   • The marshes provide a rich habitat for water plants. (IELTS TUTOR giải thích: Các đầm lầy tạo ra một môi trường sống phong phú cho các sinh vật thủy sinh.) 
 • numerous /'nju:mərəs/ (adj): đông đảo
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • Numerous studies have shown this to be true. (IELTS TUTOR giải thích: Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra điều này là đúng.) 
   • The advantages of this system are too numerous to mention. (IELTS TUTOR giải thích: Những lợi thế của hệ thống này là không thể đếm xuể.) 
 • accelerate /ək'seləreit/ (v): tăng nhanh, làm nhanh thêm
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • Inflation continues to accelerate. (IELTS TUTOR giải thích: Lạm phát tiếp tục tăng nhanh.) 
   • Exposure to the sun can accelerate the ageing process. (IELTS TUTOR giải thích: Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa.) 
 • awareness /əˈweənəs/ awareness of  (n): nhận thức về ai/cái gì 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • There was an almost complete lack of awareness of the issues involved. (IELTS TUTOR giải thích: Có một sự thiếu nhận thức gần như hoàn toàn về các vấn đề liên quan.) 
   • It is important that students develop an awareness of how the Internet can be used. (Điều quan trọng là học sinh phát triển nhận thức về cách sử dụng Internet.) 
 • be driven to the verge of… : bị đầy đến bờ của….. = on the verge of ...: đang trên bờ vực của
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • Many species have been driven to the verge of extinction because of pollution. (Nhiều loài đã bị đẩy đến bờ vực tuyệt chủng vì ô nhiễm.) 
 • biologist /bai'ɔlədʒist/ (n): nhà sinh vật học 
 • biology /baɪˈɒlədʒi/ (n): sinh học 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • She’s a research biologist for a pharmaceutical company. (Cô ấy là nhà sinh vật học nghiên cứu cho một công ty dược phẩm.) 
   • She studied biology at university. (Cô ấy nghiên cứu sinh học ở trường đại học.) 
 • biodiversity  /ˌbaɪəʊdaɪˈvɜːsəti/ (n): hệ sinh thái
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • The mining project threatens one of the world’s richest areas of biodiversity. (Dự án khai thác mỏ đe dọa một trong những khu vực giàu đa dạng sinh học nhất thế giới.)
   • The government conducted a new National Biological Survey to protect species habitat and biodiversity. (Chính phủ đã tiến hành một cuộc khảo sát sinh học quốc gia mới để bảo vệ môi trường sống của loài và đa dạng sinh học) 
 • conservation /,kɔnsə:'vei∫n/ (n): sự bảo tồn 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • Road development in the area has been severely affected by the conservation programmes of the council. (Sự phát triển đường bộ trong khu vực đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các chương trình bảo tồn của hội đồng.) 
   • Energy conservation reduces your fuel bills and helps the environment. (Bảo tồn năng lượng giúp giảm chi phí nhiên liệu đốt và bảo vệ môi trường.) 
 • contamination /kənˌtæmɪˈneɪʃn/ (n): sự ô nhiễm  = pollution contaminate (v): làm bẩn, làm nhiễm (bệnh)
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • Environmental contamination resulting from human activities is a major health concern. (IELTS TUTOR giải thích: ​Ô nhiễm môi trường do các hoạt động của con người là mối bận tâm sức khỏe hàng đầu.) 
 • contaminated (adj) = polluted (adj): bị nhiễm bẩn
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • The drinking water has become contaminated with lead. (Nước uống đã bị nhiễm chì.) 
 • damage /ˈdæmɪdʒ/ (v): gây tổn hại, (n): sự thiệt hại ​​
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • The earthquake caused damage to property estimated at $6 million. (IELTS TUTOR giải thích: Trận động đất gây thiệt hại cho tài sản ước tính khoảng 6 triệu USD.) 
   • The fire badly damaged the town hall. (IELTS TUTOR giải thích: Đám cháy đã phá hủy nghiêm trọng tòa thị chính.) 
 • danger /'deindʒə/ (n): mối đe doạ,sự nguy hiểm
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • The building is in danger of collapsing. (IELTS TUTOR giải thích: Tòa nhà có nguy cơ sụp đổ.)
 • endanger /ɪnˈdeɪndʒə(r)/ (v): gây nguy hiểm 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:​
   • The health of our children is being endangered by exhaust fumes. (IELTS TUTOR giải thích: Sức khỏe của con cái chúng ta đang bị đe dọa bởi khói thải)
 • dangerous /ˈdeɪndʒərəs/ (a): nguy hiểm 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • It would be dangerous for you to stay here. (IELTS TUTOR giải thích: Sẽ rất nguy hiểm nếu bạn ở lại đây.) 
 • deforestation /di,fɔris'tei∫n/ (n): sự phá rừng 
  •  ​IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • Land erosion is caused by widespread deforestation. (IELTS TUTOR giải thích: Xói mòn đất là do nạn phá rừng lan rộng.)
   • Deforestation is destroying large areas of tropical rain forest. (IELTS TUTOR giải thích: Nạn phá rừng đang phá hủy diện tích lớn rừng mưa nhiệt đới.) 
 • derive /di'raiv/ derive from (v): bắt nguồn từ 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • The new drug is derived from fish oil. (IELTS TUTOR giải thích: Loại thuốc mới có nguồn gốc từ dầu cá.) 
 • disastrous /di'zɑ:strəs/ (adj): tai hại, bất hạnh
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • Lowering interest rates could have disastrous consequences for the economy. (IELTS TUTOR giải thích: Việc hạ lãi suất có thể gây hậu quả tai hại cho nền kinh tế.) 
   • It was a disastrous start to the season for the team. (IELTS TUTOR giải thích: Đó là một khởi đầu thảm hại cho mùa giải của đội.) 
 • dynamic /daɪˈnæmɪk/ (a); (n): động lực, năng nổ  
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • She's young and dynamic and will be a great addition to the team. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy trẻ trung và năng động và sẽ là một bổ sung tuyệt vời cho đội bóng.)  
   • The aim of the research is to improve understanding of the dynamics of the business environment. (IELTS TUTOR giải thích: Mục tiêu của cuộc nghiên cứu là trau dồi hiểu biết về động thái của môi trường kinh doanh.) 
 • ecosystem /,eikou'sistəm/ (n): hệ sinh thái 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • Islands often support delicate ecosystems that evolved without any need for defence. (IELTS TUTOR giải thích: Quần đảo giúp các hệ sinh thái tinh tế phát triển mà không cần bất kỳ sự bảo vệ nào.) - 
   • Pollution can have disastrous effects on the delicately balanced ecosystem. (IELTS TUTOR giải thích: Ô nhiễm có thể có ảnh hưởng tai hại đến cân bằng hệ sinh thái.) 
 • perspective /pə'spektiv/ (n): khía cạnh, quan điểm
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • Recent events seem less serious when put into an international perspective. (IELTS TUTOR giải thích: Các sự kiện gần đây dường như ít nghiêm trọng hơn khi được xem xét dưới góc độ quốc tế.) 
   • From my perspective (= in my point of view), the Government should take actions as soon as possible to protect the endangered species. (IELTS TUTOR giải thích: Theo quan điểm của tôi, chính phủ nên hành động sớm nhất có thể để bảo vệ các loài động vật hoang dã.) 
 • reserve /ri'zə:v/ (n): khu bảo tồn,(v): dự trữ, đặt trước  
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • I'd like to reserve a table for three for eight o'clock. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi muốn đặt bàn cho ba cho tám giờ.) 
   • The wildlife reserve was established in 1972, originally covering an area of 480 km. (IELTS TUTOR giải thích: Khu bảo tồn động vật hoang dã được xây dựng vào năm 1972, với diện tích 480 km2.)
 • sociable /'sou∫əbl/ (a): dễ gần gũi, hoà đồng 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • She's a sociable child who'll talk to anyone. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy là một đứa trẻ hòa đồng, người sẽ nói chuyện với bất cứ ai.) 
   • She was, and remained, extremely sociable, enjoying dancing, golf, tennis, skating and bicycling. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy, trước đây và bây giờ vẫn vậy, vẫn hòa đồng, thích nhảy nhót, chơi gôn, bóng bàn, trượt ván và đạp xe.) 
 • survive /sə'vaiv/ (v): sống sót; còn lại
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • Of the six people injured in the crash, only two survived. (IELTS TUTOR giải thích: Trong số sáu người bị thương trong vụ tai nạn, chỉ có hai người sống sót.) 
 • survival /səˈvaɪvl/ (n): sự sống sót 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • Continued trade in these products is a threat to the survival of the species. (IELTS TUTOR giải thích: Tiếp tục buôn bán các sản phẩm này là mối đe dọa cho sự tồn tại của loài.) 
 • urbanization /,ə:bənai'zei∫n/ (n): sự đô thị hoá 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • Urbanization and industrialization are growing rapidly in big cities. (IELTS TUTOR giải thích: Đô thị hóa và công nghiệp hóa đang phát triển nhanh chóng ở các thành phố lớn.) 
 • utilization /,ju:təlai'zei∫n/ (n): sự tận dụng 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • Sensible utilization of the world's resources is a priority. (IELTS TUTOR giải thích: Việc tận dụng hợp lí nguồn tài nguyên thế giới là một nhiệm vụ ưu tiên.) 
 • vulnerable /'vʌlnərəbl/ (a): dễ bị tổn thương
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • Animals are at their most vulnerable when searching for food for their young. (IELTS TUTOR giải thích: Động vật dễ gặp nguy hiểm nhất khi tìm kiếm thức ăn cho con chúng.)  
   • In cases of food poisoning, young children are especially vulnerable. (IELTS TUTOR giải thích: Trong trường hợp ngộ độc thực phẩm, trẻ nhỏ đặc biệt dễ bị tổn thương.) 
 • wildlife /'waildlaif/ (n): động vật hoang dã 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • Development of the area would endanger wildlife. (IELTS TUTOR giải thích: Phát triển khu vực sẽ gây nguy hiểm cho động vật hoang dã.)  
   • The use of pesticides is killing off birds, fish and wildlife. (IELTS TUTOR giải thích: Việc sử dụng thuốc trừ sâu là giết chết chim, cá và động vật hoang dã.)
 • Terrestrial animals, Định nghĩa: “terrestrial animals” có nghĩa là động vật sống trên cạn. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • Many terrestrial animals find it difficult to find a new home due to illegal logging. (IELTS TUTOR giải thích: Nhiều loài động vật trên cạn gặp khó khăn trong việc tìm chỗ ở mới do khai thác gỗ trái phép.) 
 • Marine animals, Định nghĩa: “marine animals” này có nghĩa là các loài động vật sống dưới biển. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • Plastic pollution has become one of the most pressing environmental issues, which adversely affects the life of many marine animals. (IELTS TUTOR giải thích: Ô nhiễm nhựa đã trở thành một trong những vấn đề môi trường cấp bách, ảnh hưởng xấu đến đời sống của nhiều loài động vật biển.) 
 • To be critically endangered, Định nghĩa: “to be critically endangered” này có nghĩa là bị đe dọa nghiêm trọng. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • Some animal species, such as leopards and lions, are critically endangered because of illegal hunting. (IELTS TUTOR giải thích: Một số loài động vật, chẳng hạn như báo và sư tử, đang bị đe dọa nghiêm trọng vì nạn săn bắn trái phép.) idiom-chu-de-animals-extinction-1 Collocations chủ đề Animals Extinction 
 • Habitat loss, Định nghĩa:: “habitat loss” có nghĩa là sự mất đi môi trường sống.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • Habitat destruction is the primary driver of global biodiversity loss, and therefore reducing or reversing habitat loss is a critical goal of conservation. (IELTS TUTOR giải thích: Phá hủy môi trường sống là nguyên nhân chính dẫn đến mất đa dạng sinh học toàn cầu, và do đó, việc giảm thiểu hoặc đảo ngược tình trạng mất môi trường sống là một mục tiêu quan trọng của bảo tồn.) 
 • Food chain, Định nghĩa: “food chain” – tạm dịch là Chuỗi thức ăn – là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau, loài đứng trước là thức ăn của loài đứng sau. Mỗi loài được coi là một mắt xích trong chuỗi thức ăn, vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía trước nhưng cũng bị sinh vật mắt xích phía sau tiêu thụ. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • As the number of fish species declines significantly, the food chain is also adversely affected, which might lead to the extinction of some other marine animals. (IELTS TUTOR giải thích: Khi số lượng loài cá suy giảm đáng kể, chuỗi thức ăn cũng bị ảnh hưởng xấu, điều này có thể dẫn đến sự tuyệt chủng của một số loài động vật biển khác.) 
 • Mass extinction, Định nghĩa: “mass extinction” có nghĩa là sự tuyệt chủng hàng loạt (cái chết của nhiều loài động vật, thực vật và có thể cả con người, đặc biệt là do biến đổi khí hậu). 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • Humanity should reverse the mass extinction we currently find ourselves in, for the sake of every species in the food chain, especially us. (IELTS TUTOR giải thích: Nhân loại nên đảo ngược sự tuyệt chủng hàng loạt mà chúng ta đang gặp phải, vì lợi ích của mọi loài trong chuỗi thức ăn, đặc biệt là chúng ta.) 
 • Protect something from extinction, Định nghĩa: “protect something from extinction” có nghĩa là bảo vệ một thứ gì đó khỏi sự tuyệt chủng. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • Many people believe that there is no point in protecting terrestrial animals from extinction as it is a process that occurs naturally. (IELTS TUTOR giải thích: Nhiều người tin rằng không có ích lợi gì trong việc bảo vệ động vật trên cạn khỏi nguy cơ tuyệt chủng vì nó là một quá trình diễn ra tự nhiên.) 
 • Push something to the verge of extinction, Định nghĩa: “push something to the verge of extinction” có nghĩa là đẩy một thứ gì đó đến bờ vực tuyệt chủng. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • In my opinion, it is not a natural process, but rather human activities that push many animal species to the verge of extinction. (IELTS TUTOR giải thích: Theo tôi, đó không phải là một quá trình tự nhiên mà chính những hoạt động của con người đã đẩy nhiều loài động vật đến bờ vực tuyệt chủng.) 
 • Put something at a higher risk of extinction, Định nghĩa: “put something at a higher risk of extinction” có nghĩa là khiến một thứ gì đó có nguy cơ tuyệt chủng cao hơn. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • Climate change has put many animal species at a higher risk of extinction. (IELTS TUTOR giải thích: Biến đổi khí hậu khiến nhiều loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao hơn.) 
 • Adapt to a new environment, Định nghĩa: “adapt to a new environment” có nghĩa là thích nghi với môi trường mới. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • Some terrestrial animals cannot find anywhere else to live, while others find it difficult to adapt to a new environment. This would put these species at a higher risk of extinction. (IELTS TUTOR giải thích: Một số loài động vật trên cạn không thể tìm thấy nơi nào khác để sinh sống, trong khi những loài khác khó thích nghi với môi trường mới. Điều này sẽ khiến những loài này có nguy cơ tuyệt chủng cao hơn.) 
 • The falling number of something, Định nghĩa: “the falling numbers of animals” có nghĩa là sự suy giảm số lượng của một thứ gì đó. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • Owing to the falling number of lions in sub-Saharan Africa, the population of baboons has increased significantly. (IELTS TUTOR giải thích: Do sự suy giảm số lượng sư tử ở châu Phi cận Sahara, dân số khỉ đầu chó đã tăng lên đáng kể.)
 • Extinct (v): tuyệt chủng >> Các collocation IELTS TUTOR lưu ý: be doomed to extinction / be in danger of extinction / be on the brink/edge/verge of extinction / be threatened with extinction / face extinction / become extinct = die out 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • The island’s way of life is doomed to extinction. 
   • These animals are now on the verge of extinction. 
   • Modern farming methods have led to the total extinction of many species of wild flowers. 
 • red list (Nphr): sách đỏ 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • the red list of threatened species 
 • Habitat (n): môi trường sống >> Các collocation IELTS TUTOR lưu ý: Native habitat , natural habitat / Endangered habitat , fragile habitat, threatened habitat / Coastal habitat, forest habitat, wetland habitat, wildlife habitat, woodland habitat 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • Many species are threatened in the wild due to habitat destruction by man. 
   • The forest provides a habitat for hundreds of species of plants and animals. 
   • Development is destroying the animal’s native habitat.
 • Preservation (n) (Protecting resources, ecosystems and structures for present and future generations)
 • preserve (v): giữ gìn, bảo quản 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • The governments are working for the preservation of the environment. 
 • Conservation (n) The protection of the natural environment/ the act of preventing something from being lost, wasted, damaged or destroyed 
 • conserve (v) : bảo tồn 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • Environmental conservation generally works in favour of maintaining the status quo. 
   • Energy conservation reduces your fuel bills and helps the environment. 
   • The zoo is doing major conservation work, both in captivity and in the field. 
   • The conservation of tropical forests is of crucial importance . 
   • Recycling is an important part of the conservation of resources.
 • Population (n): quần thể (A group of plants or animals of the same species that live in the same area and have the opportunity to breed with each other)
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • The elephant population is dwindling. 
   • The deer population has increased substantially in recent years. 
 • Sustainable (adj): bền vững (Using resources in ways that do not deplete them) 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • Sustainable development implies a long-term perspective. 
 • Shelter (n) Protection from danger/bad weather – chỗ ở (của con người), chỗ ẩn náu (của động vật khỏi thời tiết xấu hoặc mối hiểm nguy nào đó) 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • There was no shelter for these animals after the forest had been cut down. 
   • They built a primitive shelter out of tree trunks. 
   • Human beings need food, clothing and shelter. 
   • Relevant collocations find/take shelter 
 • Awareness (n): nhận thức 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • Environmental awareness has increased dramatically over the past decade. 
   • Politicians now have much greater awareness of these problems. 
   • Relevant collocations a lack of awareness develop, foster, heighten, increase, raise awareness public awareness about something 
 • Food chain (Nphr): chuỗi thức ăn 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • Every animal in the food chain draws nourishment from other animals or plants. 
   • When one of the links (species) in a food chain is no longer present (for example a species goes extinct or a feral animal takes over), the food chain breaks. 
 • Reproduce (v): sinh sản 
 • Reproduction (n)
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • Many single cell organisms reproduce by splitting in two. 
   • Bacteria reproduce by dividing and making copies of themselves. 
   • Lobsters can reproduce a lost limb.

2. ideas

2.1. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • People should take actions to save the natural world
 • The flora and fauna  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Từ vựng topic Bird IELTS
 • Individual actions do count in the fight against the devastation of animals and plants 
 • The species like the Dodo birds, or the Tasmanian tigers have become extinct somehow due to human indirect actions causing climate change or direct poaching
 • more serious actions in education and law enforcement should be taken 
 • Human activities, such as deforestation and urbanization, have narrowed the space for other species on the Earth or even threatened their existence
 • Some believe that the damage is irreversible and so we can do nothing, whereas others persist in carrying out effective measures to alleviate the current situation  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "damage" tiếng anh
 • overexploitation of natural resources should be reduced
 • Hunting and smuggling of wild animals should be banned. Overgrazing and over cultivation should be stopped so that we can have a sustainable development. Afforestation should be encouraged, which means planting trees where there were none before
 • on the verge of extinction
 • with the efforts of our government and some NGOs we have succeeded in bringing up their numbers of the ‘Royal Bengal Tiger’

2.2. Causes

IELTS TUTOR lưu ý:

 • increased demands for food from a growing global population: tăng nhu cầu thực phẩm từ một dân số toàn cầu ngày càng tăng
 • new diseases: các loại bệnh mới  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "disorder" tiếng anh 
 • new predators: the introduction of exotic species: carry disease, prey on native species, disrupt food webs: động vật ăn thịt mới: đưa về các loài ngoại lai: mang mầm bệnh, ăn cả các loài bản địa, làm xáo trộn mạng lưới thức ăn
 • a single catastrophic event, such as a massive volcanic eruption or a collision between an asteroid and the Earth: một sự kiện thảm khốc duy nhất, chẳng hạn như một vụ phun trào núi lửa lớn hoặc một vụ va chạm giữa một thiên thạch và Trái Đất
 • forests have been cleared at astonishing rates → killing species in greater number than ever before: rừng đã bị chặt phá với tốc độ đáng kinh ngạc → giết chết các loài với số lượng lớn hơn bao giờ hết

 • the replacement of grassland with …./ replace ancient woodland with …./ the clearing of forests to grow crops/ change wetlands and forests to croplands and urban areas: thay thế đồng cỏ bằng …./ thay thế đất rừng cổ xưa bằng … / phát quang rừng để trồng trọt / thay đổi vùng đất ngập nước và rừng thành vùng trồng trọt và đô thị
 • increase in agriculture → at the expense of intact forests: tăng sản xuất nông nghiệp → hy sinh rừng (rừng bị chặt hạ)  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Phân biệt INCREASE động từ & INCREASE danh từ
 • hunting, overfishing: săn bắt, đánh bắt cá quá mức
 • polluting: ô nhiễm

2.3. effects

IELTS TUTOR lưu ý:

 • birds → provide an important bellwether for tracking changes to the biosphere: chim → là nguồn dự báo quan trọng để theo dõi các thay đổi đối với sinh quyển
 • tribes dependent on … → forced to move to new lands in search of food: bộ lạc phụ thuộc vào … → buộc phải di chuyển đến vùng đất mới để tìm kiếm thức ăn
 • many species  → offer insight into curing human disease/ hold the key to a number of medical breakthroughs: nhiều loài  → cung cấp cái nhìn sâu sắc về việc chữa khỏi bệnh ở người/ là chìa khóa dẫn tới một loạt các đột phá y học  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "provide" tiếng anh
 • the decline in the number of wild bees and other insects → help pollinate fruits and vegetables → harm agricultural production: sự suy giảm trong số lượng ong hoang dã và các côn trùng khác → giúp thụ phấn cho rau quả → gây hại cho sản xuất nông nghiệp

 • wild species → might be used for genetic improvements (future): các loài hoang dã → có thể được sử dụng để cải thiện di truyền (trong tương lai)
 • study bears → how they recycle blood toxins during hibernation → to find potential solutions to kidney disorders: nghiên cứu gấu → cách chúng tái chế độc tố máu trong thời gian ngủ đông → để tìm giải pháp tiềm năng cho rối loạn thận
 • the extinction of a species → potentially lead to the disappearance of others: sự tuyệt chủng của một loài → có khả năng dẫn đến sự biến mất của những loài khác  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Từ vựng topic Extinction IELTS

III. Bài đọc về chủ đề Endangered species

Today, around 1,063 mountain gorillas are thought to exist in the wild, and the future is looking brighter for these rare primates.

Since 1981, the gorilla population has almost doubled. 30 years ago, experts feared they were soon to be extinct. Thanks to intensive conservation efforts, mountain gorillas were moved from ‘critically endangered’ to ‘endangered’ on the IUCN red list in 2018.

However, illegal poaching, pollution, habitat deforestation, fragmentation and diseases caught from humans are still threatening their populations. They are often poached for their meat, and younger gorillas can be caught in snares meant for other animals. War and civil unrest have also impacted negatively on the gorillas.

There are two mountain gorilla populations for travellers to visit. One group can be found in the Virunga volcanic mountains of Central Africa across three national parks: Uganda’s Mgahinga National Park, Rwanda’s Volcanoes National Park and DR Congo’s Virunga National Park (although this has been closed to tourists due to a recent violent rebellion). >> IELTS TUTOR hướng dẫn PHÂN BIỆT "People", "The people" and "Peoples"

The other population inhabits Uganda’s Bwindi Impenetrable National Park. You’re most likely to see mountain gorillas in Rwanda or Uganda, and you’re unlikely to return disappointed.

(Source: https://www.wanderlust.co.uk/)

Tạm dịch:

Ngày nay, khoảng 1.063 con khỉ đột núi được cho là còn tồn tại trong tự nhiên và tương lai đang có vẻ tươi sáng hơn đối với những loài linh trưởng quý hiếm này.

Kể từ năm 1981, dân số khỉ đột đã tăng gần gấp đôi. 30 năm trước, các chuyên gia lo ngại chúng sẽ sớm bị tuyệt chủng. Nhờ những nỗ lực bảo tồn tích cực, khỉ đột núi đã được chuyển từ ‘cực kỳ nguy cấp’ sang ‘nguy cấp’ trong danh sách đỏ của IUCN vào năm 2018.

Tuy nhiên, nạn săn trộm bất hợp pháp, ô nhiễm, phá rừng sinh sống, chia cắt và dịch bệnh do con người đánh bắt vẫn đang đe dọa quần thể của chúng. Chúng thường bị săn trộm để lấy thịt, và những con khỉ đột non có thể bị mắc bẫy dành cho các loài động vật khác. Chiến tranh và bất ổn dân sự cũng tác động tiêu cực đến khỉ đột.

Có hai quần thể khỉ đột núi cho du khách tham quan. Một nhóm có thể được tìm thấy trong dãy núi lửa Virunga của Trung Phi trên ba vườn quốc gia: Vườn quốc gia Mgahinga của Uganda, Vườn quốc gia núi lửa của Rwanda và Vườn quốc gia Virunga của CHDC Congo (mặc dù công viên này đã bị đóng cửa với khách du lịch do một cuộc nổi dậy bạo lực gần đây).

Một quần thể khác sinh sống tại Vườn quốc gia Bwindi không thể xuyên thủng của Uganda . Bạn có nhiều khả năng nhìn thấy khỉ đột núi ở Rwanda hoặc Uganda, và bạn sẽ không thất vọng trở lại.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking