Từ vựng & ideas topic "BUSINESS" IELTS

· Vocabulary

Ngoài học kĩ cách trả lời IELTS SPEAKING PART 2 trong bài này, nhớ học kĩ cách trả lời của IELTS SPEAKING PART 3 luôn nhé!

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic Economy IELTS

II. Từ vựng & ideas topic "BUSINESS"

1. Từ vựng topic "BUSINESS"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • to go out of business /tuː gəʊ aʊt ɒv ˈbɪznɪs/ (a company) stop doing business
 • to exaggerate /tuː ɪgˈzæʤəreɪt/ to make something become much worse or better than it really is
 • to boost sales /tuː buːst seɪlz/ to increase sales  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng & Word form của "boost"
 • to increase/make a profit/s /tuː ˈɪnkriːs/meɪk ə ˈprɒfɪt/ɛs/ to increase/earn profits >> to increase market share /tuː ˈɪnkriːs ˈmɑːkɪt ʃeə/ to expand the number of things that a company sells
 • to drum up business /tuː drʌm ʌp ˈbɪznɪs/ to boost business
 • strong/tough/fierce competition /strɒŋ/tʌf/fɪəs ˌkɒmpɪˈtɪʃən/ strong competition
 • to launch/promote a product /tuː lɔːnʧ/prəˈməʊt ə ˈprɒdʌkt/ to make a product more popular to the public
 • (good/bad) customer service /(gʊd/bæd) ˈkʌstəmə ˈsɜːvɪs/ good/bad customer care
 • rival companies /ˈraɪvəl ˈkʌmpəniz/ opponent companies
 • a monopoly /ə məˈnɒpəli/ the company which is the most powerful in its field
 • to be good value for money /.tuː biː gʊd ˈvæljuː fɔː ˈmʌni/ to be worth the pay
 • cut throat business /kʌt θrəʊt ˈbɪznɪs/ a business in which people compete in a fierce and unpleasant way
 • healthy competition /ˈhɛlθi ˌkɒmpɪˈtɪʃən/ positive competition
 • Deal with difficult clients: làm việc với những khách hàng khó tính
 • To be provided with a wealth of knowledge: được cung cấp nhiều kiến thức
 • Make significant contributions to ...: có những đóng góp to lớn cho ...
 • Specialise in ...: chuyên về ...  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng "specialize" & "specialized" tiếng anh 
 • Costs involved in running a business: những chi phí liên quan đến việc vận hành 1 doanh nghiệp
 • Boost productivity: tăng năng suất
 • Cover its running costs: bao quát được chi phí vận hành của nó
 • Maximise customer satisfaction: tối đa hóa sự hài lòng của khách hàng
 • Have a clear strategy: có một chiến lược rõ ràng
 • Have social responsibilities: có trách nhiệm xã hội
 • Provide financial support for ...: cung cấp hỗ trợ tài chính cho ...
 • Charitable donations, environmental protection programmes or staff volunteering projects: các khoản đóng góp từ thiện, các chương trình bảo vệ môi trường hoặc các dự án tình nguyện viên của nhân viên
 • Create more employment opportunities for people: tạo thêm cơ hội việc làm cho mọi người
 • Encounter various challenges and obstacles: gặp phải nhiều thử thách và trở ngại khác nhau  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng ngoại động từ "encounter" tiếng anh
 • Serious financial and economic crisis: khủng hoảng tài chính và kinh tế nghiêm trọng
 • Take on risky contracts: nhận các hợp đồng rủi ro
 • Experience regular cash flow problems: gặp vấn đề về dòng tiền thường xuyên
 • Ineffective business strategies// ineffective market research// poor customer service: chiến lược kinh doanh không hiệu quả // nghiên cứu thị trường không hiệu quả // dịch vụ khách hàng kém
 • Compete against multinational giants: cạnh tranh với những tập đoàn khổng lồ đa quốc gia
 • Face potential collapse: đối mặt với sự sụp đổ tiềm ẩn
 • Go bankrupt/ declare bankruptcy/ go out of business: phá sản / tuyên bố phá sản / ra khỏi kinh doanh
 • Offer in-depth advice on something: đưa ra lời khuyên chuyên sâu về điều gì đó
 • Strengthen the banking system: tăng cường/củng cố hệ thống ngân hàng
 • Government assistance for small and medium-sized enterprises: hỗ trợ của chính phủ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
 • Survive in a fast-changing world/ Survive in a competitive world: sống sót trong một thế giới thay đổi nhanh chóng/ sống sót trong một thế giới đầy cạnh tranh.
 • Achieve success in the modern business world: đạt được thành công trong thế giới kinh doanh hiện đại
 • Make a profit: tạo lợi nhuận
 • Entrepreneurs: doanh nhân
 • Start a business: bắt đầu một doanh nghiệp
 • director: giám đốc
 • customer: khách hàng
 • a monopoly: thị trường độc quyền
 • business executive: doanh nhân
 • customer: khách hàng  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  cách phân biệt customers và clients
 • seller: người bán
 • buyer: người mua
 • manager: nhà quản lý
 • supervisor: giám sát viên
 • representative: người đại diện
 • staff/employee: nhân viên
 • associate: đồng nghiệp (=co-worker)
 • senior accounts clerk: kế toán trưởng
 • domestic market: thị trường trong nước
 • bill: hóa đơn
 • foreign market: thị trường ngoài nước
 • goods: hàng hóa
 • bankrupt: phá sản
 • share: thị phần
 • profit: lợi nhuận
 • sale: doanh thu  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  phân biệt "sales" / "sale" & "on sale" / "for sale" tiếng anh
 • customer service: dịch vụ khách hàng
 • wholesaler: cửa hàng bán sỉ
 • office: văn phòng
 • firm/enterprise: tổ chức kinh doanh
 • outlet: cửa hàng bán lẻ
 • company: công ty
 • merge: sáp nhập
 • produce: sản xuất
 • franchise: nhượng quyền thương hiệu
 • handle: buôn bán
 • headquarters: trụ sở chính
 • tax/tariff: thuế
 • affiliate: công ty liên kết
 • consortium/corporation: tập đoàn
 • take over: đảm nhiệm
 • level off: chững lại
 • a deal: thỏa thuận
 • cutbacks: sự cắt giảm chi tiêu
 • promote/boost: thúc đẩy
 • sponsor: nhà tài trợ
 • report: báo cáo
 • embargo: cấm vận
 • mortgage: vật thế chấp
 • loan: cho vay
 • surplus: thặng dư
 • supply: cung
 • demand: cầu
 • payment: hình thức thanh toán
 • market economy: kinh tế thị trường
 • annual growth: tốc độ tăng trưởng hàng năm
 • associate/co-worker: đồng nghiệp
 • earnest money: tiền đặt cọc
 • output: sản lượng
 • production: sự sản xuất
 • interdependence: phụ thuộc lẫn nhau
 • layoff: sa thải
 • red tape: thói quan lieu
 • Financial policies : chính sách tài chính
 • Start- up: khởi nghiệp
 • Funding: cấp vốn, tài trợ
 • Motivation: sự thúc đẩy, động cơ thúc đẩy.
 • Extrinsic: bên ngoài
 • Intrinsic: bên trong
 • non- agricultural: không thuộc nông nghiệp
 • person Friday: nhân viên văn phòng
 • photocopier: máy sao chụp
 • produce: sản xuất  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ "PRODUCTION" tiếng anh
 • provide: cung cấp
 • purchase: mua, tậu, sắm
 • pursue: mưu cầu
 • seafreight: hàng chở bằng đường biển
 • senior accounts clerk: kế toán trưởng
 • service: dịch vụ
 • shorthand: tốc ký
 • substitutable: có thể thay thế
 • sum-total: tổng
 • transform: chuyển đổi, biến đổi, thay đổi
 • undertake: trải qua
 • utility: độ thoả dụng
 • Bill of Lading: vận đơn đường biển
 • Bleep: tiếng kêu bíp
 • calendar month: tháng theo lịch
 • cause: gây ra, gây nên
 • Co/company: công ty
 • combined transport document: vận đơn liên hiệp
 • compare: so sánh với
 • consignment note: vận đơn, phiếu gửi kèm theo hàng hoá ghi rõ chi tiết hàng hoá
 • consumer: người tiêu dùng
 • currently: hiện hành
 • decrease: giảm đi
 • desire: mong muốn
 • deteriorate: bị hỏng
 • doubt: nghi ngờ, không tin
 • elastic: co dãn
 • encourage: khuyến khích
 • equal: cân bằng
 • existence: sự tồn tại
 • extract: thu được, chiết xuất
 • fairly: khá
 • foodstuff: lương thực, thực phẩm
 • glut: sự dư thừa, thừa thãi
 • household goods: hàng hoá gia dụng
 • imply: ngụ ý, hàm ý
 • in response to: tương ứng với
 • increase: tăng lên
 • inelastic: không co dãn
 • intend: dự định, có ý định
 • internal line: đường dây nội bộ
 • parallel: song song với
 • percentage: tỷ lệ phần trăm  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng Figure / percentage / proportion
 • perishable: dễ bị hỏng
 • Plc/public limited company: công ty hữu hạn cổ phần công khai
 • Priority: sự ưu tiên
 • pro-forma invoice: pro bản hoá đơn hoá giá
 • Qty Ltd / Proprietary Limited: công ty trách nhiệm hữu hạn (ở Úc)
 • Reflect: phản ánh
 • Report: báo cáo
 • Result: đưa đến, dẫn đến
 • Sharply: rất nhanh
 • State: nói rõ, khẳng định
 • Statement: lời tuyên bố
 • Steeply: rất nhanh
 • Suit: phù hợp
 • taken literally: nghĩa đen
 • tend: có xu hướng
 • throughout: trong phạm vi, khắp …
 • wheat: lúa mì
 • willingness: sự bằng lòng, vui lòng
 • Regulation: sự điều tiết
 • The openness of the economy: sự mở cửa của nền kinh tế
 • Micro-economic: kinh tế vi mô
 • Macro-economic: kinh tế vĩ mô
 • Planned economy: kinh tế kế hoạch  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng tính từ "economical" tiếng anh 
 • Market economy: kinh tế thị trường
 • to run a business: lập công ty và điều hành nó
 • To be my own boss: làm chủ
 • From scratch: từ đầu
 • to follow someone's footsteps: theo gót ai đó
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • Although I haven't graduated from university, I desire to run a business. I see many bright scenarios of being my own boss, so I decided to be more entrepreneurial by opening an English center last year from scratch. My mom said I should follow my father's footsteps to become a manager for my family-run business. However, I was not into it and made up my mind to follow my heart.
 • a family-run business: doanh nghiệp gia đình
 • To make a profit: kiếm lời
 • To raise a company profile: làm cho nhiều người biết về doanh nghiệp
 • To take on employees: tuyển nhân viên
 • To benefit a great deal from: có lợi nhiều từ
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • During the first 3 months, it didn't make any profit, so I had to raise my company profile by launching more advertising campaigns and taking on new productive employees. I was really lucky to hire Peter who is now my right-hand man. Thanks to his creativity, my company has benefited a great deal from his outstanding ideas, otherwise, we could have gone belly up.
 • To go belly up : phá sản
 • To go back to the drawing board: quay lại làm từ đầu
 • To lay someone off : sa thải ai đó
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • Prior to launching a new product, I have always devoted a great deal of time and efforts to it because I don't want to go back to the drawing board. I have never laid anyone off. Instead, I motivate them so that they can maximize their potential.

 • To maximize your potential: phát huy tối đa khả năng  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "provide" tiếng anh

2. Ideas topic "BUSINESS"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Based on my market analysis, this business will be profitable with a short cost-recovery term
 • This is my life-long dream
 • Meeting with friends and catering to like-minded customers can be great things to do 
 • I have always been dreaming that I will have. My own little heaven where I cam decorate and design in my favourite way
 • Criteria For A Good Business
  • Quality can be guaranteed
   • If the product delivered is not as promised, customers can return it
   • It is really trustworthy
  • Price is lowest
   • The price is generally 1/3 less than the market place 
   • I am a bargain shopper, so low price is very attractive 
  • Delivery is speedy
   • Once you place an order, your item will be delivered within 24 hours
   • Personally, I cannot even feel the difference between shopping online and at a real store 
  • Provide cash-on-deliver service
   • Once you are sure that the quality is what they have promised, then you can pay the money  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng "once" như liên từ  
   • So, I don’t have to waste time travelling to shops and carrying purchases home 
  • Shipping is totally free
   • Traditionally, I need to pay extra for the postage when I shop at a store
   • It is really a money saver
  • Return policy
   • For any dissatisfaction, your order can be refunded without any fuss
   • For clothes or other non-standard stuff, I may have a second chance to pick up
  • Provide home installation service
   • Professionals can get everything done for me
   • I don’t have to worry about those technical issues 
 • The shopping atmosphere is pretty soothing, and even the background music boosts my shopping appetite
 • The services are superb
  • Shop assistants are hospitable
  • Your purchases are gift-wrapped   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Paraphrase từ "buy" tiếng anh
  • I find it pleasant and convenient whenever I want to offer a gift to sb as they can have it as their own preference 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK