Cách dùng từ "PRODUCTION" tiếng anh

· Vocabulary,Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng từ "PRODUCTION" tiếng anh

I. Dùng production như uncountable noun

(danh từ không đếm được)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Production khi dùng như danh từ không đếm được sẽ có thể dùng với các nghĩa sau:

1. Mang nghĩa "sự sản xuất, chế tạo"

(the process of making or growing goods to be sold)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • production of
 • be in production (=be in the process of being produced)
 • go into/out of production (=start/stop being produced)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Coke is used in the production of steel
  • IELTS TUTOR giải thích: production ở đây có nghĩa là Nước ngọt thì được dùng trong quy trình sản xuất phép, thì ở đây là danh từ không đếm được 
 • We watched a video showing the various stages in the production of glass. 
 • The company's new model will be going into production early next year.
 • improvements in energy production and distribution
 • the production of goods for sale in the Far East 
 • Our new line is already in production. 
 • Their latest car has just gone into production for the Japanese market.

2. Mang nghĩa "sản lượng, số lượng sản xuất ra"

(the amount of something that is made or grown by a country or a company)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Swedish industrial production has fallen steadily this year
  • IELTS TUTOR giải thích: ý của câu này là sản lượng công nghiệp của Thuỵ Sĩ thì đã giảm 
 • Wheat production has risen over the years.
 • a fall /increase in production: sự giảm/tăng sản lượng

 • to increase production by using more efficient methods: tăng sản lượng bằng cách dùng những phương pháp hiệu quả hơn

II.Dùng production như countable noun (danh từ đếm được) nghĩa tác phẩm

IELTS TUTOR lưu ý:

 • production of

 

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nếu production được dùng với nghĩa tác phẩm (một bộ phim. vở kịch.. đã sản xuất) - the activity of organizing the practical and financial matters relating to the preparation of a film, play, or television or radio programme, thì nó sẽ dùng như danh từ đếm được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She's hoping to get into television production. 
 • the Royal Shakespeare Company’s production of Macbeth
 • Disney's latest production (= film) looks likely to be its most successful ever
 • they saw several National Theatre productions: họ đã xem nhiều tác phẩm của Nhà hát quốc gia

 • 'King Lear' in a controversial new production: 'Vua Lear' trong một bộ phim mới sản xuất gây nhiều tranh cãi

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking