Paraphrase"buy (v)" (Diễn đạt"mua sắm"tiếng anh)

· Vocabulary

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"buy (v)" (Diễn đạt"mua sắm"tiếng anh)

1. purchase (v)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • IELTS TUTOR xét ví dụ: Secondly, the notable expansion of advertising initiatives propels the economy forward. Indeed, sales promotion seeks to sway consumer purchasing patterns, motivating them to make a purchase of the promoted item, ultimately fostering business expansion.

2. shop for sth (v) mua đồ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We would shop for lunch and dinner. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi mua đồ cho bữa trưa và bữa tối)
 • I went to the shop for bread. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi đến tiệm để mua bánh mì)

3. splash out on sth (v) vung tiền

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • In the capital of fashion, I decide to splash out on presents at a trendy shop (IELTS TUTOR giải thích: ở trung tâm thương mại, tôi quyết định vung tiền mua quà tại một cửa hàng thời trang)

  4. secure (v)

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The directors have managed to secure a good deal for the company.
  • Secondly, the notable expansion of advertising campaigns boosts economic activity. In essence, sales promotion endeavors to influence consumers to secure the promoted product, shaping their purchasing choices and fostering business development.

  5. barter for sth (v) = exchange (trao đổi)

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • The company is prepared to barter for Russian oil. (IELTS TUTOR giải thích: Công ty đã sẵn sàng để trao đổi lấy dầu của người Nga)

   IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "barter"

   6. invest in sth

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • Secondly, the substantial dispersion of advertising campaigns bolsters economic momentum. In practice, sales promotion is designed to shape consumers' investment in buying behaviors, prompting them to invest in the showcased product, ultimately boosting business growth.

   7. Khác

   IELTS TUTOR lưu ý:

   • Acquire:

    • IELTS TUTOR xét ví dụ: Secondly, the extensive proliferation of advertising initiatives stimulates economic growth. In reality, sales promotion aims to shape the buying behavior of consumers, prompting them to acquire the featured product and thus fueling business development.
   • Procure:

    • IELTS TUTOR xét ví dụ: Secondly, the widespread dissemination of advertising efforts enhances economic vitality. In practice, sales promotion endeavors to mold consumers' procurement habits, compelling them to procure the endorsed product, consequently fostering business advancement.
   • Obtain:

    • IELTS TUTOR xét ví dụ: Secondly, the substantial diffusion of advertising campaigns invigorates economic dynamics. In essence, sales promotion strives to mold the purchasing preferences of customers, compelling them to obtain the promoted product and thus contributing to business expansion.
   • Attain:

    • IELTS TUTOR xét ví dụ: Secondly, the noteworthy proliferation of advertising campaigns energizes economic progress. Indeed, sales promotion aims to influence consumers to attain the showcased product, shaping their buying patterns and contributing to overall business advancement.
   • Fetch:

    • IELTS TUTOR xét ví dụ: Secondly, the widespread dissemination of advertising endeavors propels economic vitality. In practical terms, sales promotion seeks to mold consumers' decisions to fetch the promoted product, ultimately fueling business growth.
   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   >> IELTS Intensive Writing

   >> IELTS Intensive Speaking

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Cấp tốc

   >> IELTS General

   >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE