Cách dùng ngoại động từ "encounter" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR giải thích Cách dùng động từ "encounter" tiếng anh

I. "encounter" là ngoại động từ

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Encounter là ngoại động từ 

II. Cách dùng

1. Encounter mang nghĩa "chạm trán, bất thình lình gặp"

(to meet someone unexpectedly)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She was, he says, the most violent woman he had encountered in 13 years as an officer.
  • In the kitchen I encountered a woman I had never seen before. 
  • He was shocked by the hostility he encountered.
  • As we left the memorial area we encountered a group of German students (IELTS TUTOR giải thích: ở đây có nghĩa là bắt gặp, chạm trán nhóm học sinh Đức)

2. Encounter mang nghĩa "đương đầu với khó khăn"

(to experience something, especially something unpleasant)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • When did you first encounter these difficulties? 
  • Managers should be prepared to encounter resistance to change. (IELTS TUTOR giải thích: Các nhà quản lý nên chuẩn bị để đối mặt với sự phản đối khi thay đổi)
  • Sometimes we also encounter some cases of bad machines. (IELTS TUTOR giải thích: Thỉnh thoảng chúng ta cũng gặp một số trường hợp máy không tốt)
  • The army is reported to be encountering considerable resistance.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK