Cách dùng ngoại động từ "encounter" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR giải thích Cách dùng động từ "encounter" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Encounter là ngoại động từ 

1. Encounter mang nghĩa "chạm trán, bất thình lình gặp"(to meet someone unexpectedly)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She was, he says, the most violent woman he had encountered in 13 years as an officer.
 • In the kitchen I encountered a woman I had never seen before. 
 • He was shocked by the hostility he encountered.
 • As we left the memorial area we encountered a group of German students
  • IELTS TUTOR giải thích: ở đây có nghĩa là bắt gặp, chạm trán nhóm học sinh Đức
 • 2. Encounter mang nghĩa "đương đầu với khó khăn" (to experience something, especially something unpleasant)

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • When did you first encounter these difficulties? 
  • The army is reported to be encountering considerable resistance.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK