TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH MARKETING

Để có nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn trong ngành marketing, các học viên cần có vốn từ vựng tiếng Anh tốt. Hiểu được sự cần thiết này, bên cạnh hướng dẫn cách viết bài IELTS Writing không bị dư chữ sửa đề thi IELTS Writing ngày 22/8/2020 của thí sinh đạt 7.0 Writing. Trong bài viết này, IELTS TUTOR sẽ giới thiệu từ vựng tiếng Anh chuyên ngành marketing. Mời các bạn theo dõi!

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR lưu ý:

tu-vung-tieng-anh-chuyen-nganh-marketing-toeictutor

II. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành marketing từ A đến Z

A.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Advertising: Quảng cáo
 • Auction-type pricing: Định giá trên cơ sở đấu giá

B.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Benefit: Lợi ích

IELTS TUTOR hướng dẫn cách dùng BENEFIT trong tiếng anh

 • Brand acceptability: Chấp nhận thương hiệu
 • Brand awareness: Nhận thức thương hiệu
 • Brand equity: Giá trị nhãn hiệu
 • Brand loyalty: Sự trung thành với thương hiệu
 • Brand mark: Dấu hiệu của thương hiệu
 • Brand name: Tên thương hiệu
 • Brand preference: Sự ưa thích thương hiệu
 • Break-even analysis: Phân tích hoà vốn
 • Break-even point: Điểm hoà vốn
 • Buyer: Người mua
 • By-product pricing: Định giá sản phẩm thứ cấp

C.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Captive-product pricing: Định giá sản phẩm bắt buộc
 • Cash discount: Giảm giá khi trả tiền mặt
 • Cash rebate: Phiếu giảm giá
 • Channel level: Cấp kênh
 • Channel management: Quản trị kênh phân phối
 • Channels: Kênh (phân phối)
 • Communication channel: Kênh truyền thông
 • Consumer: Người tiêu dùng
 • Copyright: Bản quyền
 • Cost: Chi Phí
 • Coverage: Mức độ che phủ(kênh phân phối)
 • Cross elasticity: Co giãn (của cầu) chéo (với sản phẩm thay thế hay bổ sung)
 • Culture: Văn hóa
 • Customer: Khách hàng
 • Customer-segment pricing: Định giá theo phân khúc khách hàng

D.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Decider: Người quyết định (trong hành vi mua)
 • Demand elasticity: Co giãn của cầu
 • Demographic environment: Yếu tố (môi trường) nhân khẩu
 • Direct marketing: Tiếp thị trực tiếp
 • Discount: Giảm giá
 • Discriminatory pricing: Định giá phân biệt
 • Distribution channel: Kênh phân phối
 • Door-to-door sales: Bán hàng đến tận nhà
tu-vung-tieng-anh-chuyen-nganh-marketing-toeictutor

E.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Early adopter: Nhóm (khách hàng) thích nghi nhanh
 • Economic environment: Môi trường kinh tế
 • End-user: Người sử dụng cuối cùng, khách hàng cuối cùng
 • English auction: Đấu giá kiểu Anh
 • Evaluation of alternatives: Đánh giá phương án thay thế
 • Exchange: Trao đổi
 • Exclusive distributio: Phân phối độc quyền

F.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Franchising: Chuyển nhượng đặc quyền thương hiệu
 • Functional discount: Giảm giá chức năng
 • Gatekeeper: Người gác cửa(trong hành vi mua)
 • Geographical pricing: Định giá theo vị trí địa lý
 • Going-rate pricing: Định giá theo giá thị trường
 • Group pricing: Định giá theo nhóm

H.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Horizontal conflict: Mâu thuẫn hàng ngang

I.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Image pricing: Định giá theo hình ảnh
 • Income elasticity: Co giãn (của cầu) theo thu nhập
 • Influencer: Người ảnh hưởng
 • Information search: Tìm kiếm thông tin
 • Initiator: Người khởi đầu
 • Innovator: Nhóm(khách hàng) đổi mới
 • Intensive distribution: Phân phối đại trà
tu-vung-tieng-anh-chuyen-nganh-marketing-toeictutor

L.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Laggard: Nhóm ( khách hàng) lạc hậu
 • Learning curve: Hiệu ứng thực nghiệm, hiệu ứng kinh nghiệm, hiệu ứng học tập
 • List price: Giá niêm yết
 • Location pricing: Định giá theo vị trí và không gian mua
 • Long-run Average Cost – LAC: Chi phí trung bình trong dài hạn
 • Loss-leader pricing: Định giá lỗ để kéo khách

M.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Mail questionnair: Phương pháp điều tra bằng bảng câu hỏi gửi thư
 • Market coverage: Mức độ che phủ thị trường
 • Marketing: Tiếp thị
 • Marketing channel: Kênh tiếp thị
 • Marketing concept: Quan điểm thiếp thị
 • Marketing decision support system: Hệ thống hỗ trợ ra quyết định
 • Marketing information system: Hệ thống thông tin tiếp thị
 • Marketing intelligence: Tình báo tiếp thị
 • Marketing mix: Tiếp thị hỗn hợp
 • Marketing research: Nghiên cứu tiếp thị
 • Markup pricing: Định giá cộng lời vào chi phí
 • Mass-customization marketing: Tiếp thị cá thể hóa theo số đông
 • Mass-marketing: Tiếp thị đại trà
 • Middle majority: Nhóm (khách hàng) số đông
 • Modified rebuy: Mua lại có thay đổi
 • MRO-Maintenance Repair Operating: Sản phẩm công nghiệp thuộc nhóm cung ứng
 • Multi-channel conflict : Mâu thuẫn đa cấp

N.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Natural environment: Yếu tố (môi trường) tự nhiên
 • Need: Nhu cầu
 • Network: Mạng lưới
 • New task: Mua mới

O.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Observation: Quan sát
 • OEM – Original Equipment Manufacturer: Nhà sản xuất thiết bị gốc
 • Optional- feature pricing: Định giá theo tính năng tuỳ chọn

P.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Packaging: Đóng gói
 • Perceived – value pricing: Định giá theo giá trị nhận thức
 • Personal interviewing: Phỏng vấn trực tiếp
 • Physical distribution: Phân phối vật chất
 • Place: Phân phối
 • Political-legal environment: Yếu tố (môi trường) chính trị pháp lý
 • Positioning: Định vị

IELTS TUTOR hướng dẫn cách dùng từ chỉ phương hướng trong tiếng anh

 • Post-purchase behavior: Hành vi sau mua
 • Price: Giá
 • Price discount: Giảm giá
 • Price elasticity: Co giãn ( của cầu) theo giá
 • Primary data: Thông tin sơ cấp
 • Problem recognition: Nhận diện vấn đề
 • Product: Sản phẩm
 • Product Concept : Quan điểm trọng sản phẩm
 • Product-building pricing: Định giá trọn gói
 • Product-form pricing: Định giá theo hình thức sản phẩm
 • Production concept: Quan điểm trọng sản xuất
 • Product-line pricing: Định giá theo họ sản phẩm
 • Product-mix pricing: Định giá theo chiến lược sản phẩm
 • Product-variety marketing: Tiếp thị đa dạng hóa sản phẩm
 • Promotion: Chiêu thị
 • Promotion pricing: Đánh giá khuyến mãi
 • Public Relation: Quan hệ công chúng
 • Pull Strategy: Chiến lược (tiếp thị) kéo
 • Purchase decision: Quyết định mua
 • Purchaser: Người mua (trong hành vi mua)
tu-vung-tieng-anh-chuyen-nganh-marketing-toeictutor

Q.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Quantity discount: Giảm giá cho số lượng mua lớn
 • Questionnaire: Bảng câu hỏi

R.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Relationship marketing: Tiếp thị dựa trên quan hệ
 • Research and Development (R & D): Nguyên cứu và phát triển
 • Retailer: Nhà bán lẻ

S.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Sales concept: Quan điểm trọng bán hàng

IELTS TUTOR hướng dẫn wordform của concept trong tiếng anh

 • Sales information system: Hệ thống thông tin bán hàng
 • Sales promotion: Khuyến mãi
 • Satisfaction: Sự thỏa mãn
 • Sealed-bid auction: Đấu giá kín
 • Seasonal discount: Giảm giá theo mùa
 • Secondary data: Thông tin thứ cấp
 • Segment: Phân khúc
 • Segmentation: (Chiến lược) phân thị trường
 • Selective attention: Sàng lọc
 • Selective distortion: Chỉnh đốn
 • Selective distribution: Phân phối sàng lọc
 • Selective retention: Khắc họa
 • Service channel: Kênh dịch vụ
 • Short-run Average Cost –SAC: Chi phí trung bình trong ngắn hạn
 • Social – cultural environment: Yếu tố (môi trường) văn hóa xã hội
 • Social marketing concept: Quan điểm tiếp thị xã hội
 • Special-event pricing: Định giá cho những sự kiện đặc biệt
 • Straight rebuy: Mua lại trực tiếp
 • Subculture: Văn hóa phụ
 • Survey: Điều tra
 • Survival objective: Mục tiêu tồn tại

T.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Target market: Thị trường mục tiêu
 • Target marketing: Tiếp thị mục tiêu
 • Target-return pricing: Định gía theo lợi nhuận mục tiêu
 • Task environment: Môi trường tác nghiệp
 • Technological environment: Yếu tố (môi trường) công nghệ
 • The order-to-payment cycle: Chu kỳ đặt hàng và trả tiền
 • Timing pricing: Định giá theo thời điểm mua
 • Trademark: Nhãn hiệu đăng ký
 • Transaction: Giao dịch
tu-vung-tieng-anh-chuyen-nganh-marketing-toeictutor

U.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • User: Người sử dụng

V.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Value: Giá trị
 • Value pricing: Định giá theo giá trị
 • Vertical conflict: Mâu thuẫn hàng dọc
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE    

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

broken image
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE    
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE