Cách dùng từ "environment" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "environment" tiếng anh

I. Environment vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

II. Cách dùng

1. [Nghĩa đen] THE ENVIRONMENT

Mang nghĩa "môi trường"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, environment là danh từ đếm được (thường ở số ít)

=the natural world, including the land, water, air, plants, and animals, especially considered as something that is affected by human activity/Your environment consists of the particular natural surroundings in which you live or exist, considered in relation to their physical characteristics or weather conditions.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Industrial development is causing widespread damage to the environment.
 • Certain chemicals have been banned because of their damaging effect on the environment. 
 • We're not doing enough to protect the environment from pollution.
 • Littering will affect the environment. (IELTS TUTOR giải thích: Xả rác sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường)
 • If our environment cools, then messages from the skin alert the body's thermostat. 
 • ...the maintenance of a safe environment for marine mammals.

2. [Nghĩa bóng] environment(s)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, environment vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được 

Mang nghĩa "điều kiện, hoàn cảnh tác động đến đời sống của mọi người; môi trường"

=the place in which people live and work, including all the physical conditions that affect them/Someone's environment is all the circumstances, people, things, and events around them that influence their life.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • An unhappy home environment can affect a child's behaviour (IELTS TUTOR giải thích: môi trường gia đình không hạnh phúc có thể tác hại đến hành vi của trẻ con)
 • A noisy smoke-filled room is not the best environment to work in (IELTS TUTOR giải thích: căn phòng ồn ào quyện khói thuốc không phải là môi trường tốt nhất để làm việc trong đó)
 • We need to create a safe working environment for all employees. 
 • He grew up in a harsh urban environment. 
 • A dirty environment is a breeding ground for germs.
 • The office is quite bright and airy - it's a pleasant working environment. 
 • As a parent you try to create a stable home environment.
 • Pupils in our schools are taught in a safe, secure environment. 
 • Our moral character is formed not by heredity but by environment. 
 • The twins were separated at birth and brought up in entirely different environments.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE