Cách dùng từ "environment" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "environment" tiếng anh

I. Environment là danh từ đếm được

II. Cách dùng

1. [Nghĩa đen] THE ENVIRONMENT

Mang nghĩa "môi trường"

=the natural world, including the land, water, air, plants, and animals, especially considered as something that is affected by human activity

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Industrial development is causing widespread damage to the environment.
 • Certain chemicals have been banned because of their damaging effect on the environment. 
 • We're not doing enough to protect the environment from pollution.
 • Littering will affect the environment. (IELTS TUTOR giải thích: Xả rác sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường)

2. [Nghĩa bóng] environment(s)

Mang nghĩa "điều kiện, hoàn cảnh tác động đến đời sống của mọi người; môi trường"

=the place in which people live and work, including all the physical conditions that affect them

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • an unhappy home environment can affect a child's behaviour (IELTS TUTOR giải thích: môi trường gia đình không hạnh phúc có thể tác hại đến hành vi của trẻ con)
 • a noisy smoke-filled room is not the best environment to work in (IELTS TUTOR giải thích: căn phòng ồn ào quyện khói thuốc không phải là môi trường tốt nhất để làm việc trong đó)
 • We need to create a safe working environment for all employees. 
 • He grew up in a harsh urban environment. 
 • A dirty environment is a breeding ground for germs.
 • The office is quite bright and airy - it's a pleasant working environment. 
 • As a parent you try to create a stable home environment.
 • exploring its new environment

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK