Cách dùng tính từ "optional" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR Hướng dẫn Cách dùng tính từ "optional" tiếng anh

Mang nghĩa "tuỳ ý; không bắt buộc"

=something that is optional is available or possible if you want it, but you do not have to have it or do it

IELTS TUTOR lưu ý:

  • an optional extra (=something that is available, usually for more money)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • formal dress is optional (IELTS TUTOR giải thích: lễ phục không bắt buộc)
  • optional subjects at school (IELTS TUTOR giải thích: những môn học tự chọn ở trường)
  • the cassette player is an optional extra in this make of car (IELTS TUTOR giải thích: cái catxet là tùy ý thêm vào trong kiểu ô tô này)
  • The price includes hotel and meals – entertainment is optional. 
  • Add 200 grammes of walnuts (optional). 
  • The history course is optional, but English is compulsory. 
  • Remote central locking comes as an optional extra.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK