Paraphrase từ"then"(Diễn đạt"sau đó"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"then"(Diễn đạt"sau đó"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ THEN tiếng anh

II. Paraphrase từ"then"(Diễn đạt"sau đó"tiếng anh)

1. From then on

2. After that

3. Next

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "next" tiếng anh

4. Afterwards

5. Thereafter

6. From that point onwards

7. ..., which was followed by....

8...., followed by...

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking