Paraphrase "convenient" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR phân tích và cung cấp thêm Paraphrase "convenient" tiếng anh

1. handy (adj) useful or convenient

2. user-friendly

3. come in handy

4. feasibility

5. conducive

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "conducive" tiếng anh

6. favorable

7. timely (adj) kịp thời

(happening at the best possible moment)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • thanks to your timely intervention (IELTS TUTOR giải thích: nhờ sự can thiệp đúng lúc của ông ta)
  • this has been a timely reminder of the need for constant care (IELTS TUTOR giải thích: đây là một sự nhắc nhở đúng lúc về sự cần thiết phải luôn luôn thận trọng)

8. time-saving

9. useful

10. portable (adj) dễ mang theo

(light and small enough to be easily carried or moved)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They are durable and portable. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng rất bền và có thể mang đi được)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK