Cách dùng NO MATTER trong tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh giải thích và hướng dẫn kĩ các cấu trúc và từ vựng trong bài báo tiếng anh, IELTS TUTOR nhận thấy có rất nhiều bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR vẫn chưa nắm được cách dùng của NO MATTER đây là cụm rất phổ biến trong tiếng anh

1. Giới thiệu về NO MATTER

Công thức tổng quan:

 • No matter + Wh-question + S+V
 • No matter dùng với who, whose, what, which, where, when, và how
 • Những nhóm từ này là liên từ dùng để kết hợp với mệnh đề. Nếu như đã đọc kĩ bài hướng dẫn của IELTS TUTOR về linking word - từ nối, sẽ dễ dàng nhận ra NO MATTER ở đây sẽ đóng vai trò như Liên Từ Phụ Thuộc (Subordinators - S)
 • Có nghĩa tương tự 'bất kể ai/cái gì'.

Dùng thì hiện tại với nghĩa tương lai sau no matter.

Ví dụ:

 • No matter where you go, you'll find Coca-Cola.

(Bất kể bạn đi đâu, bạn sẽ tìm thấy Coca-Cola.)

 • You'll be welcome no matter when you come.

(Anh sẽ được chào đón bất cứ khi nào anh đến.)

2. No matter + who/what/which/where/when/how + Subject + verb in present: Dù có… đi chăng nữa…

Cùng IELTS TUTOR xét Ví dụ:

 • No matter what your age, you can lose weight by following this program. (bất kể tuổi tác của bạn là gì...)
 • No matter how often they were urged, they could not bring themselves to join in. (bất kể họ giục nhiều như nào)
 • Jenkins would reward all investors, no matter when they made their investment.(bất kể khi nào...)

Liên từ no matter who/what/where/how thường được dùng giống như whoever, whatever, whenever, however...

2.1. No matter who = whoever

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ

 • Everybody who goes into this region, no matter who they are, is at risk of being taken hostage
 • Everybody who goes into this region, whoever they are, is at risk of being taken hostage

2.2. No matter where = whenever

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ

 • She always called at the house whenever she was in the area. 
 • You can have my cottage whenever you like. 

2.3. No matter what = whatever

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ

  • No matter what you say, I won't believe you. (Bất kể anh nói gì, tôi sẽ không tin anh.)
  • Whatever you say, I won't believe you. (Bất kể anh nói gì, tôi sẽ không tin anh.)

  2.4. No matter how = however

  Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ

   • Phone me when you arrive, no matter how late it is.(Gọi anh ngay khi em đến nơi, bất kể có muộn thế nào.)
   • Phone me when you arrive, however late it is. (Gọi anh ngay khi em đến nơi, dù có muộn thế nào.)

   2.5. No matter which = whichever

   Ví dụ:

   • Whichever way you look at it, nuclear power is the energy of the future. 

   2.6. Phân biệt no matter who/what/where/how & whoever, whatever, whenever, however

   Sự khác nhau:

   • whoever/whatever/whichever có thể dùng như chủ ngữ hoặc tân ngữ của mệnh đề khác
   • Whoever did this will sooner or later be caught and will be punished. 
   • Whoever wins the election is going to have a tough job getting the economy back on its feet. 
   • Ben, I want whoever's responsible to come forward
   • Israel offers automatic citizenship to all Jews who want it, whatever colour they are and whichever language they speak
   • I recommend that you avoid processed foods whenever possible.

   3. No matter how much/how many + Subject + Verb…

   Ví dụ:

   This never happened no matter how much he shouted

   4. No matter how + adjective + Subject + be…

   No matter how hard I tried, I couldn't open the door

   5. Phân biệt No matter và it doesn't matter

   Như IELTS TUTOR đã hướng dẫn ở trên, NO MATTER là liên từ nên:

   • Vì no matter...là một liên từ, nó phải đi cùng hai mệnh đề
   • Để giới thiệu chỉ một mệnh đề, chúng ta dùng It doesn't matter.

   Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • It doesn't matter when you come.
   • No matter when you come, you'll be welcome. 
     

   9. No matter what có thể không cần động từ

   Ví dụ:

   • I'll always love you, no matter what. (=...no matter what happens.)

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Cấp tốc

   All Posts
   ×

   Almost done…

   We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

   OK