Từ vựng Topic Music IELTS

· Từ vựng theo topic

Bên cạnh hướng dẫn kĩ càng sửa bài và phân tích đề thi ngày 22/8/2020 và bài thi của bạn HS IELTS TUTOR đi thi đạt 7.0 writing, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn và tổng hợp thêm Từ vựng Topic Music IELTS, cùng với hướng dẫn cách trả lời Describe your favourite song và Describe your favourite singer IELTS SPEAKING PART 2

I. Từ vựng topic Music

Sau đây là các từ vựng liên quan đến topic Music mà IELTS TUTOR khuyên nên học nhé:

1. Từ vựng liên quan đến Music

1.1. Danh từ (noun)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Lyrics: refreshing, calm, motivating, encouraging, insprirational, nostalgic, dynamic, energetic, soothing, powerful
 • Melody (giai điệu): melodious, meaningful 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • This song was once covered by one of my most favourite bands, which made it even more attractive and meaningful 
   • This song has an excellent melody that we listen to many times.(IELTS TUTOR giải thích: Bài hát này có giai điệu tuyệt vời đến nỗi mà mà chúng tôi nghe đi nghe lại rất nhiều lần)

 • Tune: cheerful, joyful, passionate, enthusiastic 
 • Chorus điệp khúc
 • A catchy tune: giai điệu bắt tai

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Their songs have such a catchy tune, and you can also sing along to easily …(IELTS TUTOR giải thích: Bài hát của họ có giai điệu dễ nhớ và bạn cũng có thể hát theo rất dễ dàng ...)

 • Musical performance: Buổi/ Sự biểu diễn âm nhạc
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Taylor Swift held up a great musical performance in America last month. (IELTS TUTOR giải thích:  Taylor Swift đã tổ chức một buổi biểu diễn âm nhạc tuyệt vời ở Mỹ vào tháng trước)
 • Live music/performance: Nhạc sống (không phải thu âm sẵn) = Music festival: Lễ hội âm nhạc

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I’m really into live music … I go to a lot of music festivals … I think a live performance always sounds more exciting than a recorded version.

 • A huge following: Có đông người hâm mộ / Adoring fans/Fans: Người hâm mộ 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Aba is one of the most popular music bands in the world which has a huge number of adoring fans. (IELTS TUTOR giải thích: Aba là một trong những nhóm nhạc được yêu thích nhất trên thế giới có rất nhiều fan hâm mộ)
 • Massive/Big hit: Bản hit 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Abba wrote various wonderful songs, and some “massive hits”, which makes them have a huge following. (IELTS TUTOR giải thích: Abba đã viết nhiều bài hát xuất sắc, và một số bản "hit thành công", và điều này khiến họ có 1 lượng fan hùng hậu)
 • Musical talent: Tài năng âm nhạc 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Musical talent is formed of both nature and nurture. (IELTS TUTOR giải thích: Tài năng âm nhạc là do cả tự nhiên và nuôi dưỡng)
 • A piece of music: Bản nhạc 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: One piece of music called “Oh Daddy” became a massive hit 3 years ago. (IELTS TUTOR giải thích: Bài nhạc "Oh Daddy" đã trở thành một bài hit lớn 3 năm trước. …)
 • Taste in music: Gu âm nhạc
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I’m a big fan of classical music … when I was young, I only want to listen to rock, but now my taste in music is completely different …(IELTS TUTOR giải thích: Tôi là một fan cuồng của nhạc cổ điển ... khi còn trẻ, tôi chỉ muốn nghe nhạc rock, nhưng bây giờ, gu âm nhạc của tôi hoàn toàn khác xưa)
 • To be tone deaf: Mù âm nhạc
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  I’ve always wished I’d taken up a musical instrument … I’d love to be able to play the guitar … but I think I’m a bit tone deaf so I find it quite hard.(IELTS TUTOR giải thích: Tôi luôn ước mình đã học chơi 1 nhạc cụ trước đây. Tôi rất muốn có thể chơi guitar, nhưng tôi nghĩ tôi không cảm nhận được âm của nốt nhạc, vì vậy tôi thấy nó hơi khó)

1.2. Động từ (verb)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • To download tracks: Tải nhạc
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It’s good for marketing new musical talent or particular bands as it’s so easy to share and download tracks for free. (IELTS TUTOR giải thích: Sẽ rất tốt để quảng bá những tài năng âm nhạc mới hay các ban nhạc đặc biệt vì nó dễ dàng để chia sẻ và tải bài hát miễn phí)
 • To read music: Hát có bài bản
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  It is hard to read music if you don’t study in music major.(IELTS TUTOR giải thích: Thật khó hát có bài bản nếu bạn không học về âm nhạc)
 • To sing along: hát theo
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Their songs have such a catchy tune, and you can also sing along to easily (IELTS TUTOR giải thích: Bài hát của họ có giai điệu dễ nhớ và bạn cũng có thể hát theo rất dễ dàng)
 • To go on tour: Đi lưu diễn
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Backstreet boys have a huge following so they go on tour every year. (IELTS TUTOR giải thích: Backstreet Boys có một số lượng lớn fan hâm mộ, vì vậy họ đi lưu diễn hàng năm)
 • To have such great voices : có giọng hát tuyệt vời
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The two women in Abba had such great voices (IELTS TUTOR giải thích: 2 nữ ca sĩ trong nhóm Abba có giọng hát tuyệt vời)
 • To appreciate music : thưởng thức, đánh giá âm nhạc
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: By learning how to play a music instrument, children can learn many things like self-discipline, determination, and how to appreciate music better.(IELTS TUTOR giải thích: Bằng việc học cách chơi một nhạc cụ, trẻ em có thể học được nhiều thứ. Chúng có thể học tính tự giác, quyết đoán, và biết cách đánh giá âm nhạc)
 • To take up a musical instrument: Bắt đầu học về một loại nhạc cụ
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I’ve always wished I’d taken up a musical instrument … I’d love to be able to play the guitar … but I think I’m a bit tone deaf so I find it quite hard.(IELTS TUTOR giải thích: Tôi luôn ước mình đã học chơi 1 nhạc cụ trước đây. Tôi rất muốn có thể chơi guitar, nhưng tôi nghĩ tôi không cảm nhận được âm của nốt nhạc, vì vậy tôi thấy nó hơi khó)

1.3. adj topic music

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Melodious: 

  • Definition: Having a pleasant and harmonious sound.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The violin's melodious tones filled the concert hall, captivating the audience.

 • Rhythmic: 

  • Definition: Having a strong and regular pattern of beats or pulses.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The percussion section added a rhythmic energy to the song, making it impossible not to tap your foot along.

 • Soothing: 

  • Definition: Calming and comforting to the senses, often used to describe music's effect on emotions.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The soft, soothing melodies of the piano helped the listeners relax and unwind.

 • Harmonious: 

  • Definition: Forming a pleasing and balanced combination of sounds, often used to describe the interaction of different musical elements.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The choir's harmonious voices resonated beautifully in the church, creating a serene atmosphere.

 • Captivating: 

  • Definition: Holding one's attention in a compelling or enchanting manner.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The singer's captivating voice drew the audience in, making them feel as if they were part of the song's story.

 • Intricate: 

  • Definition: Complex and detailed in structure or arrangement, often used to describe music with intricate melodies and patterns.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The composer's intricate orchestral arrangement showcased their mastery of musical composition.

 • Soulful: 

  • Definition: Full of deep emotion and expression, often used to describe music that conveys intense feelings.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The blues guitarist played with a soulful intensity that resonated with the audience's emotions.

 • Uplifting: 

  • Definition: Inspiring a positive and hopeful mood, often used to describe music that elevates the spirit.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The chorus's uplifting harmonies left everyone in the audience feeling energized and optimistic.

 • Dynamic: 

  • Definition: Characterized by variation and change in intensity or volume, often used to describe music with contrasting elements.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The symphony's dynamic shifts between soft and loud passages created a sense of dramatic tension.

 • Harmonically rich: 

  • Definition: Having a complex and intricate arrangement of harmonies.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The orchestra's harmonically rich performance added depth and texture to the symphony.

 • Folk-inspired melodies: 

  • Definition: Melodies that are influenced by traditional or cultural musical styles.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The artist incorporated folk-inspired melodies into her songs, giving them a unique and nostalgic charm.

 • Lively and dynamic: 

  • Definition: Energetic and characterized by changes in intensity or movement.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The orchestra's lively and dynamic performance kept the audience engaged from start to finish.

1.4. adv topic music

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Acoustically: In a way that produces or is produced by sound.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  The concert was acoustically perfect.
 • Emotionally: In a way that expresses or is influenced by emotion.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  The music was so emotionally powerful that it brought tears to my eyes.
 • Melodically: In a way that is pleasing to the ear.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:   The singer had a beautiful, melodic voice.
 • Rhythmically: In a way that is marked by regular or repeated patterns of movement or sound.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  The drummer played rhythmically, and the band sounded great.
 • Soulfully: With great feeling and emotion.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:   The singer sang soulfully, and the audience was captivated.
 • Tenderly: In a gentle and loving way.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  The violinist played the song tenderly, and it brought back happy memories.
 • Vibrantly: In a way that is full of life and energy.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:   The band played vibrantly, and the crowd went wild.

1.5. idiom topic music

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Face the music: 

  • Definition: To accept the consequences of one's actions, even if they are unfavorable.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: After missing the important rehearsal, the musician had to face the music and apologize to the band.

 • Beat around the bush: 

  • Definition: To avoid addressing a topic directly, often by using evasive language.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Instead of giving a clear answer, the manager kept beating around the bush when asked about the upcoming music festival.

1.6. phrasal verb topic music

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Catchy tune: A song that is easy to remember and sing along to.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:   The song "Happy" by Pharrell Williams has a catchy tune.
 • Compose music: To create music, usually by writing the notes down on paper.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:   Beethoven composed many famous pieces of music, including the Ninth Symphony.
 • Make music: To create music, usually by playing an instrument or singing.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:   The band made music that was both beautiful and powerful.
 • Sing along: To sing the words to a song that is being played.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  I always sing along to my favorite songs in the car.
 • Turn up the music: To increase the volume of the music.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  The DJ turned up the music and the party started to get really wild.

2. Benefits of music

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Purify my heart with melodious rhythms
 • Produce great chemical reaction in my mind 
 • Wake / cheer me up when I feel drowsy in the morning
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: After listening to this song, I am able to cheer myself up since it gives me courage and confidence
 • Blow my mind with strong beats and rhythms
 • Promote my personal cultivation 

3. Các thể loại music

IELTS TUTOR lưu ý các thể loại music:

 • Hip hop / rap 
 • Techno
 • Symphony: giao hưởng
 • Classical music: cổ điển
  •  Older people like ballet, classical music, folks because they want reminiscence. (IELTS TUTOR giải thích: Những người lớn tuổi thích ba lê, nhạc cổ điển, nhạc dân tộc vì họ muốn hồi tưởng về quá khứ)
 • Blues: nhạc blues
 • Pop, techno, classical, light music 

II. Ideas topic "music"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • be self-taught.
 • Everyone enjoys music, and I am no exception  
 • Music is really not my cup of tea simply because…
 • playing musical instruments offer different physical and physiological advantages to players of all ages>> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách paraphrase "outweigh", "advantage" & "disadvantage"
 • Children will develop concentration, perseverance and emotional expression
 • It will also enhance their fine motor skills and concentration whilst improving memory and focus
 • Playing piano has also been shown to be a great source of stress relief, and provides ample opportunities to bolster self-esteem
 • I like to listen to music from my earphones when I take a ride on public transport 
 • When I can’t go to sleep, I like to listen to some light music to calm myself down
 • My most favourite singers are….  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách paraphrase "favourite" tiếng anh
 • I am fond of music mainly because it can cheer me up greatly when I feel down / low / blue / bored / tired / depressed 
 • ….is of great interest to me
 • I also believe that music is an indispensable part of culture and tradition, through which I may have a better understanding of different cultures around the world 
 • Learning to play the guitar is great for confidence building and developing social skills
 • Playing drums can relieve frustration, disappointment, and stress  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn Cách dùng động từ "stress" & "stress sb out"  
 • Learning to play the violin is at the top of my bucket lists
 • Playing the violin improves your physical strength, hand-eye coordination, and dexterity and makes the violinists ultimate multi-taskers.
 • It is true that a rich variety of musical styles can be found around the world. 
 • Music is a vital part of all human cultures for a range of reasons, and I would argue that traditional music is more important than modern, international music.
 • Music is something that accompanies all of us throughout our lives.
 • As children, we are taught songs by our parents and teachers as a means of learning language, or simply as a form of enjoyment. 
 • Children delight in singing with others, and it would appear that the act of singing in a group creates a connection between participants, regardless of their age.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng "regardless / regardless of" tiếng anh
 • Music both expresses and arouses emotions in a way that words alone cannot.
 • In my opinion, traditional music should be valued over the international music that has become so popular. 
 • International pop music is often catchy and fun, but it is essentially a commercial product that is marketed and sold by business people. 
 • Traditional music, by contrast, expresses the culture, customs and history of a country. 
 • Traditional styles connect us to the past and form part of our cultural identity. 
 • It would be a real pity if pop music became so predominant that these national styles disappeared.
 • For me, I am interested in the traditional instrumental music, like pianos and guitars. It is an impressive combination that can give you a both nostalgic and modern feelings. Normally on rainy days, opening acoustics songs and sing along to my favorite Vũ hits, have a cuppa and let my hair down, music will do the rest.
 • Due to my total lack of rhythm and the fact that I am tone deaf, I would not even consider embarassing myself with any attempt to play a musical instrument. 
 • Everything depends on the type of music I’m listening to. For example when you’re happy and listen to some happy music. It will boost your happiness. On the other hand if you’re sad, sad music might get you even more sad. But most of the time, listening to some music helps me pick up my energy and chill a bit.
 • My music taste varies widely from West to East and from the 90s to modern EDM. But if Korean pop is considered as a kind of music, then yeah, that’s my favorite of all time. More than half of my playlists are Korean songs and I always keep myself updated with the news related to Korean showbiz.
 • I guess most people at the same age as me grew up with Disney Channel and among its successful series, Hannah Montanah starring Miley Cyrus would always be on top of my list. 
 • I like music, and I couldn’t live without it. It’s what allows us to escape from reality. Furthermore, it connects people. I think no matter what country, religion, or culture we come from, we all enjoy music.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ "like" tiếng anh

III. Hướng dẫn trả lời Describe your favourite song IELTS SPEAKING PART 2

Describe your favourite song

 • What
 • When
 • Who
 • Why

Cùng IELTS TUTOR tham khảo bài mẫu:

 • Intro + Câu 1+Câu 3: Well, the song I want to share with you is called …., which was presented by and band named…This song is a real classic and has been covered by heaps of singers, like Westlife
 • Câu 2: I first heard this song when I was watching a TV programme, and the moment they played this song as background music, its catchy tune really blew my mind 
 • Câu 4: I am personally fond of this song for several reasons  >> Đừng quên cách trả lời câu hỏi why cuối cùng của part 2 IELTS SPEAKING mà IELTS TUTOR có hướng dẫn 
  • Firstly, the music is really melodious and catchy
   • It mixes up different music elements, such as…., and Secret Garden’s resonant voice is a perfect complement to that music 
   • Whenever this song being sung, I cannot help but sing along with it
  • Secondly, I find the lyrics are totally and utterly encouraging and inspirational
   • For me, sometimes, it is inevitable to come across all sorts of frustration and failure in life of just simply feel physical weak or mentally depressed. This song is like a wake-up to me, and it can drag me out of the low points of life 

IV. Hướng dẫn trả lời Describe your favourite singer IELTS SPEAKING PART 2

IELTS TUTOR có hướng dẫn cách trả lời Describe your favourite singer - Son Tung MTP nhớ tham khảo nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0