Paraphrase"outweigh", "advantage" & "disadvantage" IELTS

· Vocabulary

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase "outweigh", "advantage" & "disadvantage" IELTS

I. Cách dùng Advantage

1. Paraphrase

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • advantage: benefit, merit, positive aspect, strong point, plus point, upside 

  2. Structures

    IELTS TUTOR lưu ý:

    • The main advantage/disadvantage of ...... is ......
    • Another reason is that it would benefit/handicap.......
    • One/another additional advantage …. is ..….
    • What makes ….. important ..… is …...
    • One/Another point in favor of …... is ..

    II. Cách dùng Disadvantage:

    1. Paraphrase

     IELTS TUTOR lưu ý:

     • disadvantages: drawbacks, weakness, handicap, weak point, negative aspect, minus point, downside

     2. Structures:

      IELTS TUTOR lưu ý:

      • The main/most/serious disadvantage of ... is ...
      • Another negative aspect of .... would be ....
      • One/another/an additional disadvantage of …. is ….

      IELTS TUTOR lưu ý:

      • Cụm danh từ "The pros and cons" mang ý chỉ cả mặt tích cực lẫn tiêu cực, pro = benefit và con = drawback, cụm từ này bạn không nên viết tách lẻ ra.

      III. Paraphrase nguyên cụm advantages & disadvantages

      IELTS TUTOR lưu ý:

      • Pros and cons: là 1 phrase nên không bao h dùng riêng như the pros of learning English are ... nhé. Luôn dùng kèm nhau
       • IELTS TUTOR xét ví dụ: I suppose there are both pros and cons to being popular 
      • Benefit - drawback: dùng được riêng lẻ, nhưng 2 từ này là 1 cặp phù hợp cho 1 câu có cả ưu và nhược.
       • IELTS TUTOR xét ví dụ: Going abroad for education purposes brings about both benefits and drawbacks

      • Positive aspect - negative aspect
      • strengths & shortcomings
      • plus point - minus point
      • merit - demerit
      • strength vs weakness
      • gain and pitfall
      • Good sides & bad sides
       • IELTS TUTOR xét ví dụ: On the good side, overseas studies give students a lifetime experience for travelling and exploring new places. However, it could also lead to personal crisis due to disruptions in relationship 
      • Upsides and downsides
      • Bright sides & dark sides / downside 
       • The bright side of being famous is that your words have more value. You are well treated by many, and you make better money. However, the downside of becoming well-known is that being a celebrity leaves you with no privacy

      IV. Cách chuyển đoạn

      IELTS TUTOR lưu ý:

      • Để chuyển đoạn, nên sử dụng linh hoạt một số liên từ hoặc mẫu câu mang ý nghĩa nhượng bộ/đối lập.
      • Dưới đây là một số mẫu câu ví dụ mà có thể áp dụng cho mọi đề bài.
       •  Despite these attractions, some drawbacks do exist…
       •  Although … has many advantages, there still exist some noteworthy disadvantages.
       •  However, … is not completely beneficial; there are some negative aspects that should be taken into consideration.

      V. Paraphrase từ "outweigh"

      1. eclipse

      IELTS TUTOR xét ví dụ:

      • These problems should not be allowed to eclipse the organization's achievements.

      2. overshadow

      IELTS TUTOR xét ví dụ:

       • although there are many positive effects of allowing people to freely design their homes or other buildings, it seems to me that these advantages are overshadowed by the drawbacks

       3. prevail

       IELTS TUTOR xét ví dụ:

       • The pros prevail over the cons
       Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

       Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

       >> IELTS Intensive Writing

       >> IELTS Intensive Speaking

       >> IELTS Intensive Listening

       >> IELTS Intensive Reading

       >> IELTS Cấp tốc

       >> IELTS General

       >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

       Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
       Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
       Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE