Cách dùng động từ "stress" & "stress sb out"

· Vocabulary

Bên cạnh Phân tích bài essay về "waste collection by a recycling centre" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR tổng hợp Cách dùng động từ "stress" & "stress sb out"

I. Cách dùng động từ "stress"

1. Stress là nội động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa "làm căng thẳng"

=to feel worried and nervous

IELTS TUTOR lưu ý:

  • 'Stress' ngoài loại từ là danh từ như thường thấy, còn xuất hiện ở dạng động từ (Stressing là dạng V-ING), mang nghĩa 'lo lắng, căng thẳng' thương đi với giới từ 'over'

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Don't stress over it - we'll soon get it sorted out.
  • Julia is stressing over her exams. (Julia đang căng thẳng về bài thi của cô ấy)
  • People think that I am stressing. (Người ta nghĩ tôi đang căng thẳng)
  • In the 21st century, people are getting busier and more stressed about work. (dùng tính từ)
  • In the 21st century, people are getting busier and increasingly stressing over their work. (dùng động từ V-ING)

  II. Cách dùng "stress sb out"

  1. Cách dùng

  to make someone feel very nervous and worried

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Nếu như với "stress" người ta hay dùng thể bị động kiểu "I'm so stressed" hay "My job makes me stressed"
  • Với "stress out" người ta dùng cả chủ động và bị động, "I'm stressed out", "My divorce is stressing me out". 
  • Người ta sẽ không dùng "stress" chủ động - Không ai nói "My job stresses me". 
   • Thay vào đó: "I'm stressed" hoặc "My job is stressful" hoặc "My job makes me stressed."
  • Cũng không ai nói "My job stresses me out" mà người ta nói "My job is stressing me out"

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • Interviews always stress me out.
   • "I'm stressed out because I don't think I'm doing the right thing! (IELTS TUTOR giải thích: Tôi rất căng thẳng vì tôi không nghĩ tôi đang làm một việc đúng đắn!)
   •  "My new job is stressing me out! (IELTS TUTOR giải thích: Công việc mới đang khiến tôi rất căng thẳng!)

   2. Stress sb out thường dùng tiếp diễn

   IELTS TUTOR lưu ý:

    • Dùng tiếp diễn liên quan đến sắc thái của cụm "stress out". 
    • "Stress out" có nghĩa là rất rất căng thẳng, sự căng thẳng đã dồn nén trong một khoảng thời gian và đã đạt tới mức không thể chịu được nữa rồi. �
    • Nó là một trạng thái tinh thần ngắn hạn, không thể ổn định lâu dài như "stress" thông thường được, tức chỉ là trạng thái hiện tại tạm thời thôi

    IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • My job is stressing me out

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

    >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

    >> IELTS Intensive Listening

    >> IELTS Intensive Reading

    >> IELTS Cấp tốc

    All Posts
    ×

    Almost done…

    We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

    OK