Từ vựng topic "zoo" IELTS

· Cách dùng từ

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng TOPIC "ANIMAL" IELTS

II. Từ vựng topic "zoo"

IELTS TUTOR lưu ý:

 • illegal hunting, overfishing: săn bắt bất hợp pháp, đánh bắt cá quá mức
 • illegal poaching and trade: săn bắn và mua bán động vật bất hợp pháp
 • the destruction of forest habitats: sự hủy hoại môi trường rừng  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Từ vựng Topic Environment IELTS
 • cause great damage to …: gây ra sự hủy hoại lớn đối với…
 • endangered animals: động vật có nguy cơ tuyệt chủng
 • the endangered species list: danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng
 • medical breakthroughs using animal testing: các đột phá y học sử dụng thử nghiệm động vật
 • suffer from stress, pain or even death: chịu đựng sự căng thẳng, đau đớn hay thậm chí là cái chết  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ "suffer" tiếng anh
 • a complete ban on…: một lệnh cấm toàn diện lên…
 • promote animal rights: bảo vệ quyền động vật
 • save endangered species: bảo vệ động vật có nguy cơ tuyệt chủng
 • to be treated with respect: được đối xử với sự tôn trọng
 • support breeding programmes: ủng hộ các chương trình nhân giống
 • sustained conservation efforts: những nỗ lực bảo tồn bền vững  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ "conserve" tiếng anh
 • raise more money for conservation: quyên góp tiền cho sự bảo tồn (động vật)
 • a stable ecological balance: 1 sự cân bằng sinh thái ổn định
 • the mistreatment of animals: sự đối xử bất công với động vật
 • zoos or wildlife parks: sở thú hay công viên động vật hoang dã
 • to be kept in zoos: bị nhốt trong sở thú
 • the food chain: chuỗi thức ăn
 • to be in danger of extinction: có nguy cơ tuyệt chủng  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Từ vựng topic Extinction IELTS
 • natural habitats: môi trường sống tự nhiên
 • animal testing: thử nghiệm trên động vật 
 • to test the safety of new drugs: để kiểm tra sự an toàn của các loại thuốc mới
 • play an essential role in…: đóng 1 vai trò thiết yếu trong…
 • Zoos also provide education: Các vườn thú cũng tăng cường kiến thức cho người dân
 • see a living creature in the flesh: nhìn một sinh vật sống con vật bằng da bằng thịt
 • Zoos also play a key role in research: Các vườn thú cũng đóng một vai trò quan trọng trong các hoạt động nghiên cứu
 • save wild species and restore and repair ecosystems: cứu các loài hoang dã và khôi phục và cải thiện các hệ sinh thái  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "control" tiếng anh
 • increasing threats of habitat destruction: những mối đe dọa đang gia tăng đối với sự phá hủy môi trường sống của các loài vật trong tự nhiên
 • essential to the long-term survival of numerous species: cần thiết đối với sự tồn tại lâu dài của nhiều loài động vật
 • accept the need to be more environmentally conscious: nhận thức được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường
 • Their movement might be somewhat restricted: Hoạt động của chúng có thể bị hạn chế phần nào
 • suffer from the threat or stress of predators: chịu sự đe dọa hoặc sợ hãi với các loài thú săn mồi  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Từ vựng Topic Environment IELTS
 • have a greater life expectancy: có tuổi thọ trung bình cao hơn
 • die of drought, of starvation or in the jaws of a predator: chết vì hạn hán, đói khát hay trở thành thức ăn của một thú săn mồi
 • zoos serve several key purposes: các vườn thú cũng đáp ứng một vài mục đích quan trọng
 • zoos aid conservation: các vườn thú hỗ trợ các hoạt động bảo tồn động vật
 • Colossal numbers of species are becoming extinct across the world: Rất nhiều loài động vật đang trở nên tuyệt chủng trên toàn thế giới

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK