Từ vựng Topic thường gặp IELTS LISTENING Section 1-2-3: Daily life & Entertainment

· Vocabulary,Listening

Bên cạnh phân tích đề thi IELTS WRITING TASK 2, đề thi thật ngày 4/8/2020 General Training, cùng bài sửa của giáo viên IELTS TUTOR cho bạn học sinh lớp IELTS ONLINE đi thi thật ngày đó, IELTS TUTOR tổng hợp thêm Từ vựng Topic thường gặp IELTS LISTENING Section 1-2-3: entertainment

I. Topic thường gặp nhất trong chủ đề Daily life & Entertainment

IELTS TUTOR lưu ý topic thường gặp nhất trong chủ đề Daily life & Entertainment

  • Going to an entertainment Đi chơi
  • Going to a shopping mall or supermarket Đi mua sắm
  • Attending holiday and leisure activities Tham gia hoạt động giải trí, nghỉ lễ

  II. Từ vựng Topic thường gặp IELTS LISTENING Section 1-2-3: Daily life & Entertainment

  1. Daily Life

  1.1. Shopping

  1.1.1. Tổng quan

  1. Convenience store

  2. Department store

  3. Mall

  4. Chain store

  5. Shopping list

  6. Supermarket

  7. Family size

  8. Receipt

  9. Outlet

  10. On sale

  11. Sell out

  12. Grocery store

  13. Out of stock

  14. In stock

  15. Customer

  16. Complaint

  17. Deliver

  18. Counter

  19. Closing time

  20. Balance

  21. Luxurious items

  22. Electronic product

  23. Stationery

  24. Digital video camera

  25. Past the prime

  1.1.2. Shopping list

  1.1.2. Shopping list

  1.2. Living in a house

  1. Housework

  2. Electric cooker

  3. Laundry

  4. Iron

  5. Vacuum cleaner

  6. Housemaid

  7. Housekeeper

  8. Housewife

  9. Keep an eye on

  10. Household expenses

  11. Keep down the cost

  12. Fix the dinner

  13. Budget

  14. In a mess

  15. Economical

  1.3. Daily Interaction

  1. Leisure time

  2. Telephone booth

  3. Date

  4. Pay phone

  5. Call on sb.

  6. Long-distance call

  7. Take a message

  8. Hang up

  9. Keep contact

  10. Hold on

  11. Hospitable

  2. Entertainment

  2.1. Event – Instruction – Infrastructure

  • Abandoned /əˈbændənd/ Bỏ rơi, bỏ mặc 
  • Acclaimed for /əˈkleɪm/ Nổi tiếng nhờ 
  • Anniversary /ˌænɪˈvɜːsəri/ Lễ kỷ niệm 
  • Backmost /ˈbækməʊst/ Cuối cùng, tít đằng sau 
  • Backstage /ˌbækˈsteɪdʒ/ Sau sân khấu 
  • Being buzzed = Tipsy /ˈtɪpsi/ Hơi say rượu 
  • Captivating /ˈkæptɪveɪtɪŋ/ Làm say đắm, quyến rũ 
  • Commission /kəˈmɪʃn/ Nhiệm vụ, phận sự 
  • Committee /kəˈmɪti/ ủy ban 
  • Conservation /ˌkɒnsəˈveɪʃn/ Bảo tồn 
  • Contractor /kənˈtræktə(r)/ Thầu khoán 
  • Contribute /kənˈtrɪbjuːt/ Đóng góp 
  • coordinator /kəʊˈɔːdɪneɪtə(r)/ Điều phối viên 
  • Corridor /ˈkɒrɪdɔː(r)/ Hành lang 
  • Council / ˈkaʊnsl/ Hội đồng deceptive /dɪˈseptɪv/ Dối trá 
  • Donation /dəʊˈneɪʃn/ Quyên góp 
  • Ecstatic /ɪkˈstætɪk/ Mê li 
  • Elated /ɪˈleɪtɪd/ Phấn chấn 
  • Engagement /ɪnˈɡeɪdʒmənt/ Cam kết, hứa hẹn 
  • Furnace /ˈfɜːnɪs/ Lò luyện, thử thách 
  • Intoxicated /ɪnˈtɒksɪkeɪtɪd/ Say rượu 
  • Jubilant /ˈdʒuːbɪlənt/ Hân hoan, vui sướng 
  • Layout /ˈleɪaʊt/ Bản in mẫu 
  • Level /ˈlevl/ Mức, trình độ 
  • Modernise / ˈmɒdənaɪz/ Hiện đại hóa 
  • Neighbouring /ˈneɪbərɪŋ/ Khu hàng xóm 
  • Off-limits /ˌɒf ˈlɪmɪts/ Bị cấm, khu vực cấm 
  • On cloud nine /klaʊd naɪn/ Cực kỳ vui, hạnh phúc 
  • Overview /ˈəʊvəvjuː/ Tổng quan 
  • Patron /ˈpeɪtrən/ Người bảo trợ 
  • Patronise /ˈpætrənaɪz/ Bảo hộ, ghé thăm 
  • Placement /ˈpleɪsmənt/ Sự bố trí, sắp xếp 
  • Preserve /prɪˈzɜːv/ Bảo quản 
  • Public meeting /ˈpʌblɪk/ Cuộc họp công khai 
  • Recommence /ˌriːkəˈmens/ Bắt đầu lại 
  • Refurbishment /ˌriːˈfɜːbɪʃmənt/ Làm mới 
  • restoration /ˌrestəˈreɪʃn/ Khôi phục 
  • Revive /rɪˈvaɪv/ Hồi sinh, phục hồi sinh lực 
  • Sharply /ˈʃɑːpli/ Ăn mặc chỉn chu, lịch sự (mặc vest) 
  • Smart /smɑːt/ Thông minh 
  • Sponsor /ˈspɒnsə(r)/ Tài trợ 
  • tournament /ˈtʊənəmənt/ Giải đấu 
  • Trampolining /ˌtræmpəˈliːnɪŋ/ Nhảy trên bạt lò xo 
  • Tune-in /tjuːn/ Đón xem, nghe 
  • Up-to-date /ˌʌp tə ˈdeɪt/ Hiện đại, cập nhật

  2.2. Art - Culture - Media

  1. Napkin

  2. Beverage

  3. Gardening

  4. Excursion

  5. Performance

  6. TV channels

  7. Horror movie

  8. Broadcast

  9. Live broadcast

  10. Documentary

  11. Violence movie

  12. Commercial advertisement

  13. Entertainment industry

  14. TV theater

  15. Opera , Orchestra , concert , symphony, the press, conductor, vocalist, audience, festival, carnival, exhibition, classical music, theatre, cinemas, art gallery, museum, ballet, television, radio, graphics, newspaper

  2.3. Eating Out

  1. Waiter/waitress

  2. Pork

  3. Beef steak

  4. Menu

  5. Raw

  6. Medium

  7. Done

  8. Dessert

  9. Snack

  10. Join sb. for dinner

  11. Appetizer

  12. Make a reservation

  13. Cutlery

  14. Loaf

  15. Buffet

  16. Staple

  17. Go dutch

  18. Regular dinner

  19. Mutton

  20. Change

  2.4. hobbies

  • orienteering, caving, spelunking, archery, ice skating, scuba-diving, snorkelling, skateboarding, bowls, darts, golf, billiards, photography, painting, pottery, woodcarving, gardening, stamp collection, embroidery, climbing, chess, parachute

  2.5. sports

  2.5.1. Các môn thể thao

  • cricket, baseball, basketball, rugby, soccer, American football, hockey, swimming, tennis, squash, badminton, ping-pong, field, court, pitch, stadium, team, the discus, the javelin, the hammer, the high jump, horse racing, show jumping, polo, cycling, gymnasium, athlete, gym, extreme sports, paragliding, hang-gliding, skydiving, abseiling, snowboarding, bungee jumping, surfing, windsurfing, jet-skiing, bodyboarding, white-water rafting, kitesurfing, mountain biking, jogging, press-up, push-up, barbell, treadmill, judo, recreation, snooker, walking, championship, canoeing, refreshment

  2.5.2. Môn thể thao & vật dụng

  2.5. sports

  2.6. Rating and qualities

  reasonable, satisfactory, dangerous, safe, strongly recommended, poor quality, satisfied, disappointed, efficient, luxurious, colored, spotted, striped, expensive, cheap.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK