Cách dùng danh từ "trip" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn em rất kĩ cách viết bài IELTS WRITING không bị dài, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng danh từ "trip" tiếng anh

I. Phân biệt JOURNEY, TRIP, TRAVEL & VOYAGE

II. Cách dùng danh từ trip

1. a trip from...to...

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The trip from York to Newcastle takes about an hour by train.

2. go on a (school/shopping) trip to....

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We're going on a trip to Norway this summer.

  3. take a trip around/round...

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  I thought we might hire a motorboat and take a trip round/around the bay.

  4. be away / go on a (business) trip

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She's away on a business trip and won't be back until next week.

  5. on / during the trip

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Tells about goings on during the trip
  • No brawls took place on the trip.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK