Từ vựng & ideas topic "Tax"tiếng anh

· Từ vựng theo topic

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic "Map / Get lost"

II. Từ vựng topic "tax" IELTS

1. Từ vựng tiếng Anh về Kế toán thuế

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Tax: thuế
 2. Registrate: đăng ký thuế
 3. Imposea tax:ấn định thuế
 4. Refund of tax: thủ tục hoàn thuế
 5. Tax offset: bù trừ thuế
 6. Examine: kiểm tra thuế
 7. Declare: khai báo thuế   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"expect"tiếng anh 
 8. License tax: thuế môn bài
 9. Company income tax: thuế thu nhập doanh nghiệp
 10. Personal income tax: thuế thu nhập cá nhân
 11. Value added tax: thuế giá trị gia tăng
 12. Income tax: thuế thu nhập
 13. Input sales tax: thuế giá trị gia tăng đầu vào
 14. Output sales tax: thuế giá trị gia tăng đầu ra
 15. Capital transfer tax: thuế chuyển nhượng vốn
 16. Registration tax: thuế trước bạ
 17. Taxable: chịu thuế
 18. Tax abatement: sự khấu trừ thuế
 19. Register of tax:sổ thuế
 20. Tax preparer: người giúp khai thuế
 21. Tax dispute: các tranh chấp về thuế
 22. Tax liability: nghĩa vụ thuế
 23. Taxpayer: người nộp thuế
 24. Authorize: người ủy quyền  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "authority" tiếng anh
 25. Official: chuyên viên
 26. Inspector: thanh tra viên
 27. Tax derectorate: tổng cục thuế
 28. Director general: tổng cục trưởng
 29. Tax department:cục thuế
 30. Tax authorities: hội đồng thuế

2. Từ vựng về "tax" khác

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Give up (v) : bỏ, từ bỏ, thôi; tạm dừng; đầu hàng 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Ms. Gomez is so optimistic that she never wants to give up. (IELTS TUTOR giải thích: Cô Gomez lạc quan đến nỗi chưa bao giờ muốn bỏ cuộc)
 • Joint (adj) : chung, cùng 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: They were joint owners of the house (= they owned it together). (IELTS TUTOR giải thích: Họ là chủ sở hữu chung của ngôi nhà (= họ sở hữu nó với nhau))
 • Penalty (n) : khoản tiền phạt 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  The penalty for travelling without a ticket is $200. (IELTS TUTOR giải thích: Hình phạt cho việc đi du lịch mà không có vé là 200 đô)
 • Spouse (n) : Chồng, vợ 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: My spouse prepares the tax return for both of us. (IELTS TUTOR giải thích: Vợ/chồng tôi chuẩn bị bản khai báo thuế cho cả hai chúng tôi)
 • Withhold (V) : Giấu, kìm lại, giữ lại 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Do not withhold any information from your accountant or he will not be able to prepare your tax form correctly. (IELTS TUTOR giải thích: Đừng giấu diếm bất kỳ thông tin nào với người kế toán của bạn kẻo không anh ta không thể chuẩn bị biểu mẫu thuế cho bạn chính xác được)
 • tax return (noun) tờ khai thuế, giấy khai thuế
 • refund (noun) tiền hoàn trả
 • owe (verb) nợ
 • fill out phrasal verb điền vào
 • file (verb) đệ trình
 • deadline (noun) hạn chót
 • calculation (noun) tính toán, đo lường
 • tax incentive (noun) giảm thuế, ưu đãi thuế
 • percent (noun) phần trăm  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Phân biệt "percentage" và "percent" trong tiếng anh
 • overdue (adj) quá hạn
 • overpaid (adj) nộp thừa
 • due date (noun) ngày đáo hạn
 • corporate income tax (noun) thuế thu nhập doanh nghiệp
 • personal income tax (noun) thuế thu nhập cá nhân
 • value-added tax (noun) thuế giá trị gia tăng
 • Sales tax ( hoặc VAT value added tax) : thuế giá trị gia tăng
 • Input sales tax: thuế GTGT đầu vào
 • Output sales tax: thuế GTGT đầu ra
 • corporate income tax: thuế thu nhập doanh nghiệp
 • capital transfer tax: thuế chuyển nhượng vốn
 • export/ import tax: thuế xuất, nhập khẩu
 • licence tax : thuế môn bài
 • registration tax: thuế trước bạ
 • excise/ luxury tax: thuế đánh vào hàng hóa xa xỉ, hay thuế tiêu thụ đặc biệt
 • excess profits tax: thuế siêu lợi nhuận
 • direct tax: thuế trực thu
 • indirect tax: thuế gián thu
 • levy a tax/ impose a tax: đánh thuế
 • lift a tax: bãi bỏ thuế
 • tax abatement : sự khấu trừ thuế
 • tax adjustment: sự điều chỉnh thuế
 • tax allowance: trợ cấp thuế
 • tax avoidance/ loophole: trốn thuế ( một cách hợp pháp)
 • tax evasion: sự trốn thuế  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ"corruption"tiếng anh 
 • register of tax: sổ thuế
 • tax inspector: thanh tra thuế
 • Company income tax: thuế thu nhập doanh nghiệp

3. Phân loại thuế

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Environment fee: phí bảo vệ mội trường
 • Environment tax: thuế bảo vệ môi trường
 • Excess profits tax: thuế siêu lợi nhuận
 • Export tax: thuế xuất khẩu
 • Export/Import tax: thuế xuất, nhập khẩu
 • Import tax: thuế nhập khẩu  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ"import"tiếng anh
 • Indirect tax: thuế gián thu
 • Land & housing tax, land rental charges: thuế nhà đất, tiền thuê đất
 • License tax: thuế môn bài
 • Natural resource tax: thuế tài nguyên.
 • Natural resources tax: thuế tài nguyên
 • Personal income tax: thuế thu nhập cá nhân
 • Registration tax: thuế trước bạ
 • Special consumption tax: thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Tax rate: thuế suất

4. Từ vựng về Tax theo word form

4.1. Noun

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Income Tax:

  • Definition: A tax levied on the income of individuals and businesses.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The government collects income tax from employees based on their earnings.
 2. Sales Tax:

  • Definition: A tax imposed on the sale of goods and services.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The sales tax rate in this state is 7%, which is added to the purchase price of most items.
 3. Property Tax:

  • Definition: A tax levied on real estate and sometimes other property.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: We had to pay our property tax before the end of the fiscal year to avoid penalties.
 4. Corporate Tax:

  • Definition: A tax levied on the profits of corporations.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The company's annual report showed a decrease in profits due to higher corporate taxes.
 5. Value Added Tax (VAT):

  • Definition: A tax imposed on the value added to goods and services at each stage of production and distribution.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The VAT rate in this country is 20%, making goods and services relatively expensive.
 6. Excise Tax:

  • Definition: A tax imposed on specific goods such as alcohol, tobacco, or gasoline.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The government increased the excise tax on cigarettes to discourage smoking.
 7. Tariff:

  • Definition: A tax or duty to be paid on a particular class of imports or exports.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The new tariff on imported steel will affect the cost of construction materials.
 8. Inheritance Tax:

  • Definition: A tax imposed on the estate of a deceased person before it is passed on to heirs.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The family had to pay a substantial inheritance tax after the death of their wealthy relative.
 9. Tax Deduction:

  • Definition: An amount subtracted from one's taxable income, usually due to expenses or allowances.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Donating to charity can sometimes qualify for a tax deduction, reducing your overall tax burden.

4.2. Adj

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Exorbitant: (adj.) Unreasonably high; excessive.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The government imposed an exorbitant tax on luxury goods to discourage lavish spending.
 2. Progressive: (adj.) Increasing in rate as the taxable amount increases.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Many argue that a progressive tax system is fairer as it places a higher burden on the wealthy.
 3. Regressive: (adj.) A tax that takes a larger percentage from low-income earners than from high-income earners.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Some economists criticize sales tax as regressive because it affects lower-income individuals more than higher-income individuals.
 4. Incentivizing: (adj.) Providing incentives or motivations.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The government is considering incentivizing green energy initiatives through tax breaks for businesses.
 5. Burdensome: (adj.) Difficult to bear; oppressive.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Small businesses often find the current tax regulations burdensome and complicated.
 6. Deductible: (adj.) Able to be subtracted from taxable income.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Homeowners may find that mortgage interest is deductible from their taxable income.
 7. Voluntary: (adj.) Done, given, or acting of one's own free will.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Charitable donations are voluntary and are often incentivized through tax deductions.
 8. Disincentivizing: (adj.) Discouraging or reducing incentives.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: High taxes on tobacco products are meant to be disincentivizing, aiming to reduce smoking rates.
 9. Equitable: (adj.) Fair and impartial.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: A tax system is considered equitable when it distributes the burden fairly among all income levels.

4.3. Verb

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Impose:

  • Definition: To establish or apply (a tax, fee, or fine).
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The government decided to impose a new sales tax on luxury goods.
 2. Levy:

  • Definition: To impose or collect (a tax or fee).
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The city council voted to levy a property tax increase to fund improvements to public transportation.
 3. Deduct:

  • Definition: To subtract or take away (usually a sum or an amount) from a total.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Employers typically deduct income tax from their employees' paychecks before distributing wages.
 4. File:

  • Definition: To submit or hand in (a document, such as a tax return) to the appropriate authority.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Taxpayers are required to file their income tax returns by April 15th each year.
 5. Declare:

  • Definition: To state or make known officially.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It is important for businesses to accurately declare their profits to avoid penalties for tax evasion.
 6. Audit:

  • Definition: To examine and verify financial accounts, records, and documents systematically.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The IRS audited the company's tax returns to ensure compliance with tax laws.
 7. Abolish:

  • Definition: To officially end or remove (a system, practice, or institution).
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: There have been discussions in parliament about abolishing certain taxes to stimulate economic growth.
 8. Avoid:

  • Definition: To prevent or evade (a tax or obligation) legally or illegally.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Some individuals use offshore accounts to avoid paying income tax on their earnings.
 9. Refund:

  • Definition: To repay or return (money) especially as a result of overpayment or error.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Taxpayers who overpaid their taxes are eligible for a refund from the government.

4.4. Phrasal verb

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Write off

  • Definition: To cancel a debt or an expense from accounting records.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The company decided to write off the bad debt as it was unlikely to be recovered.
 2. Phase out

  • Definition: To gradually eliminate or discontinue something over a period of time.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The government plans to phase out tax breaks for wealthy individuals over the next five years.
 3. Shut down

  • Definition: To close a business or operation, often permanently.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The factory was shut down due to bankruptcy, leaving many workers unemployed.
 4. Pass on

  • Definition: To transfer or impose something such as a cost or tax to someone else.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The government decided to pass on the increased fuel tax to consumers, resulting in higher prices at the pump.
 5. Cut back

  • Definition: To reduce expenses or spending.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Due to financial difficulties, the company had to cut back on employee benefits.
 6. Phase in

  • Definition: To introduce or implement something gradually over a period of time.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The government plans to phase in the new tax regulations over the next fiscal year.
 7. Write up

  • Definition: To record or document something formally, usually in writing.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The accountant wrote up the financial report detailing all the tax deductions.
 8. Pass through

  • Definition: To transfer the full amount of something such as a tax or cost to someone else without absorbing any of it.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The increase in import tariffs was passed through to consumers, resulting in higher prices for imported goods.
 9. Opt out

  • Definition: To choose not to participate in something.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Some taxpayers opt out of certain deductions because they prefer to take the standard deduction.
 10. Cash in

  • Definition: To convert assets into cash, often by selling them.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Investors cashed in their stocks before the new capital gains tax came into effect.

4.5. Idiom

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Foot the bill

  • Definition: To pay the cost or expense, especially when it's a significant amount.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Despite the unexpected increase in taxes, John had to foot the bill for his daughter's college tuition.
 2. Pass the buck

  • Definition: To shift responsibility or blame to someone else.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The company's CEO tried to pass the buck to the finance department when questioned about the tax discrepancies.
 3. Taxing someone's patience

  • Definition: To test someone's patience or tolerance, usually through difficult or tedious circumstances.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Waiting in line for hours at the tax office was truly taxing Sarah's patience.
 4. In the red

  • Definition: To be in debt or operating at a financial loss.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: After paying off their taxes, the small business found itself deep in the red for the third consecutive quarter.
 5. A taxing situation

  • Definition: A difficult or challenging situation, often related to financial matters or obligations like taxes.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Managing two jobs and dealing with a sick parent made it a particularly taxing situation for Maria.
 6. To be taxed to the limit

  • Definition: To be pushed to one's maximum capacity, often referring to financial strain or obligations like taxes.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: With the recent increase in property taxes, many homeowners feel they are already taxed to the limit.

4.6. Collocation

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Income Tax:

  • Definition: A tax imposed on individuals or entities based on their income or profit.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The government requires all citizens to file their income tax returns annually.
 2. Corporate Tax:

  • Definition: A tax levied on the profits earned by companies or corporations.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The company strategically plans its expenses to minimize the impact of corporate taxes.
 3. Value Added Tax (VAT):

  • Definition: A consumption tax levied on the value added to goods and services at each stage of production or distribution.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: In many countries, VAT is included in the price of goods and services at the point of sale.
 4. Sales Tax:

  • Definition: A tax imposed on the sale of goods and services, typically collected by the seller from the buyer.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The sales tax rate varies from state to state in the United States.
 5. Capital Gains Tax:

  • Definition: A tax levied on the profit from the sale of an investment or asset.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Investors need to be aware of the capital gains tax implications before selling their stocks.
 6. Property Tax:

  • Definition: A tax levied on the value of real estate or other property owned by an individual or entity.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The property tax rates in urban areas tend to be higher due to the higher value of land and buildings.
 7. Tax Deduction:

  • Definition: An amount subtracted from taxable income to reduce the amount of tax owed.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Donations to charitable organizations may qualify for a tax deduction.
 8. Tax Evasion:

  • Definition: The illegal act of deliberately avoiding paying taxes owed.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The businessman was convicted of tax evasion for underreporting his income to the authorities.
 9. Tax Incentive:

  • Definition: A government policy designed to encourage certain behaviors or investments by offering reduced tax liabilities.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The government introduced tax incentives to promote renewable energy projects.
 10. Tax Return:

  • Definition: A form filed with a taxing authority that reports income, expenses, and other relevant financial information for the purpose of calculating taxes owed or refunds due.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Be sure to file your tax return before the deadline to avoid any penalties or fines.

4.7. Adv

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Exemption

  • Definition: The act of being freed or released from a duty or obligation, such as paying taxes on a certain amount of income.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: High-income earners often seek exemptions through various deductions to minimize their tax liabilities.
 2. Deductible

  • Definition: An amount subtracted from one's taxable income to reduce the amount of income subject to taxation.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Donations to recognized charities are often deductible expenses on one's tax return.
 3. Inheritance tax

  • Definition: A tax imposed on the estate of a deceased person, typically levied on the transfer of assets to beneficiaries.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: After her wealthy aunt passed away, Sarah had to pay a substantial inheritance tax on the valuable properties she inherited.
 4. Capital gains

  • Definition: The profit made from the sale of an asset, such as stocks or real estate, which is subject to taxation.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Investors must report and pay taxes on any capital gains realized from the sale of their investment properties.
 5. Tax evasion

  • Definition: The illegal act of deliberately avoiding paying taxes by underreporting income or falsely claiming deductions.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The company was fined heavily for engaging in tax evasion schemes that involved hiding profits in offshore accounts.
 6. Tax shelter

  • Definition: Any legal strategy used to reduce taxable income, often through investments or financial instruments.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Investing in municipal bonds can provide individuals with a tax shelter, as the interest income is usually exempt from federal income tax.
 7. Value-added tax (VAT)

  • Definition: A consumption tax levied on the value added to goods and services at each stage of production or distribution.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: In many European countries, the value-added tax is included in the price of goods and services at the point of sale.
 8. Progressive tax

  • Definition: A tax system in which the tax rate increases as the taxable amount increases, resulting in higher-income earners paying a larger proportion of their income in taxes.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The income tax in most developed countries is progressive, with higher tax rates applied to higher income brackets.
 9. Tax credits

  • Definition: A reduction in the amount of tax owed to the government, typically provided as an incentive for specific activities, such as education or renewable energy investments.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: By installing solar panels on his property, Mark qualified for a tax credit that significantly reduced his overall tax bill.
 10. Tax treaty

  • Definition: An agreement between two or more countries to prevent double taxation on income earned by residents of those countries.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The tax treaty between the United States and Canada ensures that individuals who earn income in both countries are not taxed twice on the same income.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE