Cách dùng danh từ"corruption"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"corruption"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"corruption"

1."corruption"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"tham nhũng"

=Corruption is dishonesty and illegal behaviour by people in positions of authority or power.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, Corruption là  danh  từ  không  đếm  được  

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The President faces 54 charges of corruption and tax evasion. 
 • Distribution of food throughout the country is being hampered by inefficiency and corruption.
 •  ...bribery and corruption
 • officials who are open to corruption (IELTS TUTOR giải thích: những quan chức dễ tham nhũng (dễ bị mua chuộc)) 
 • He was a member of the team looking into allegations of corruption in the local government building-works department. 
 • Aragon pleaded not guilty to all corruption charges. 
 • In some of these markets corruption is rife.

2.2. Mang nghĩa"truỵ lạc, sa đoạ"

=the process of corrupting someone or something

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, Corruption là  danh  từ  không  đếm  được  

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • corruption of the morals of the young 
 • sex and violence led to the corruption of young people (IELTS TUTOR giải thích: tình dục và bạo lực dẫn đến sự trụy lạc của giới trẻ)
 • corruption of the database

2.3. Mang nghĩa"sự sửa đổi làm sai lạc (bài văn, ngôn ngữ...)"

=In linguistics, a corruption is a word that is derived from an earlier word, but which has become changed in some way.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, Corruption là  danh  từ  đếm  được  

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 •  'Morris' is an English corruption of 'Moorish', meaning North African.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking