Cách dùng"contrary to" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng"contrary to" tiếng anh

Mang nghĩa"trái ngược với"

=If you say that something is true contrary to other people's beliefs or opinions, you are emphasizing that it is true and that they are wrong.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Contrary to popular belief, moderate exercise actually decreases your appetite. 
  • Contrary to what you might think, neither man was offended.
  • Are they contrary to natural law? (IELTS TUTOR giải thích:  Chúng có đi ngược lại với quy luật tự nhiên không?)
  • The results were contrary to our expectation. (IELTS TUTOR giải thích:  Kết quả đã trái với sự mong đợi của chúng tôi)
  • The dumping of cargo is contrary to maritime law. (IELTS TUTOR giải thích:  Sự bán phá giá hàng hóa là trái với luật hàng hải)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE