Paraphrase từ"category"tiếng anh(Diễn đạt từ"nhóm")

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"category"tiếng anh(Diễn đạt từ"nhóm"), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

1. sector

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "sector" tiếng anh

2. item

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "item" tiếng anh

3. bracket

4. segment

5. unit

6. cohort

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"cohort"tiếng anh

7. Các từ khác

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Group
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The products were divided into different groups based on their features and functions.
 • Class
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The books were arranged by class, separating them into different genres such as horror and romance.
 • Division
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The budget was divided into different divisions, allocating funds to areas such as salaries and equipment.
 • Type
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The clothes were categorized by type, with shirts, pants, and dresses separated into different sections.
 • Kind
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The animals were classified by kind, separating them into mammals, birds, and fish.
 • Variety
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The fruits were arranged by variety, with different types of apples and oranges displayed in separate sections.
 • Genre
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The movies were categorized by genre, with horror, comedy, and action films separated into different sections.
 • Section
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The store was organized by section, with electronics, clothing, and beauty products in separate areas.
 • Branch
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The project was divided into different branches, each branch focusing on a different aspect of the project.
 • Species

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày