Cách dùng từ "species" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "species" tiếng anh

I. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

II. Cách dùng

Mang nghĩa "loài"

=a set of animals or plants in which the members have similar characteristics to each other and can breed with each other

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a species of antelope (IELTS TUTOR giải thích: một loài linh dương)
  • Mountain gorillas are an endangered species. 
  • Over a hundred species of insect are found in this area.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking