Cách dùng danh từ "item" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng danh từ "item" tiếng anh

I. Item là danh từ đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "khoản (vấn đề...), món (ghi trong đơn hàng...)"

=an individual thing, usually one of several things in a group or on a list / an individual subject that you are discussing or dealing with

IELTS TUTOR lưu ý:

  • item of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • customers who pay high prices for luxury items 
  • Repairs were carried out on several items of equipment.
  • The main item on the agenda is the pay dispute.
  • What about this item? (IELTS TUTOR giải thích: Khoản này là sao đây?)
  • What's the item number? (IELTS TUTOR giải thích: Số của mặt hàng là gì?)
  • This is the latest item. (IELTS TUTOR giải thích: Đây là món hàng mới nhất)
  • This item is not discounted. (IELTS TUTOR giải thích: Mặt hàng này không được giảm giá)

2. Mang nghĩa "tin tức"

=an article in a newspaper or magazine

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We’re doing an item on the Queen’s visit to China.
  • She's heard a lightweight news item. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ta nghe được một tin không quan trọng)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking