Cách dùng danh từ"bracket"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"bracket"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"bracket"

1."bracket"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"dấu ngoặc đơn"

=either of two symbols put around a word, phrase, or sentence in a piece of writing to show that what is between them should be considered as separate from the main part:

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, bracket thường ở số nhiều 
 • in brackets

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The codes are given in brackets.
 • Biographical information is included in brackets.
 • You should include the date of publication in round brackets after the title.

2.2. Mang nghĩa"nhóm (người/vật)"

=one of the groups that people or things are divided into, according to a feature such as income people in the £75,000–£100,000 bracket

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • They were both surgeons in a high income bracket. 
 • Most of our students are in the 18–22 age bracket. 
 • This country is in the higher income bracket. (IELTS TUTOR giải thích: Nước này thuộc nhóm có thu nhập cao)
 • Apartments in this bracket shift in a blink. (IELTS TUTOR giải thích: Các căn hộ giá này thay đổi trong nháy mắt) 
 • We were people in the £75, 000–£100, 000 bracket. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi là những người xếp trong nhóm có thu nhập từ 75.000 bảng đến 100.000 bảng)
 • You are in the 20 30 age bracket. (IELTS TUTOR giải thích: Các anh ở nhóm tuổi từ 20, 30)
 • Her pay rise brought her into a new tax bracket.
 • Most college students are in the 18 to 22 age bracket. 
 • Her new job puts her in a higher income/tax bracket.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK