Paraphrase"Enduring constant work pressure would drain your energy and result in inefficient work."IELTS SPEAKING

· Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"Enduring constant work pressure would drain your energy and result in inefficient work."IELTS SPEAKING, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý

  • Constant work pressure would deplete your energy, making you less efficient.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng & Word form của "deplete"
  • Your efficiency would decrease as you become increasingly drained of energy under constant work pressure.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "efficiency" tiếng anh
  • You would experience a reduction in energy and efficiency when working under constant pressure.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ "reduction" tiếng anh
  • Constant work pressure/The impact of constant work pressure on your energy levels ​would cause a depletion of energy and decrease in productivity/result in reduced work efficiency over time.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng "pressure" như động từ và danh từ tiếng anh 
  • Your energy levels would be significantly lowered, and your work efficiency would suffer under constant pressure. 
  • Working under constant pressure would lead to fatigue and decreased productivity.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ"fatigue"tiếng anh
  • You would gradually lose energy and efficiency when working under constant pressure.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE