Từ vựng topic "DECISION/DECISION MAKING" IELTS

· Vocabulary

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR tổng hợp Từ vựng topic DECISION//DECISION MAKING trong IELTS SPEAKING

I. Kiến thức liên quan

Từ vựng topic Leadership

Từ vựng topic Leadership cũng sẽ có khá nhiều sự liên quan đến topic Decision nhé!

II. Từ vựng topic Decision

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Sleep on something 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  
   • Let me sleep on it and give you an answer tomorrow. (IELTS TUTOR giải thích: Hãy để tôi suy nghĩ về nó và cho bạn câu trả lời vào ngày mai.) 
   • Selecting a career path might be a tough one. You have to think very carefully as this decision is going to significantly affect your life. I remember that when my mother asked me this question a few years ago, I couldn't decide immediately. I had to sleep on it and spent the whole night thinking about it. Until now, I'm still not sure whether it is a good decision or not. 
   • I will sleep on it tonight and decide if I accept your offer tomorrow. (IELTS TUTOR giải thích: ôi sẽ suy nghĩ thêm về lời đề nghị của anh và sẽ đưa ra quyết định vào ngày mai.)
 • reach a decision: đưa ra quyết định (sau một thời gian khó khăn, đắn đo suy nghĩ) 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  
   • After debating in several hours, we finally reached a decision (IELTS TUTOR giải thích: Sau hàng giờ tranh luận, chúng tôi cuối cùng cũng đưa ra được quyết định)
   • We haven’t reached any decision about this project yet (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi vẫn chưa đưa ra quyết định cho dự án này)
 • make a trade-off: đánh đổi 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  
   • She said that she’d had to make a trade-off between her job and family (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy nói rằng cô ấy phải đánh đổi giữa công việc và gia đình)
   • Sometimes we need to make a trade-off to achieve something better in the future (IELTS TUTOR giải thích: Đôi khi chúng ta phải đánh đổi để lấy những thứ tốt hơn ở tương lai)
 • decision-making process: quá trình suy nghĩ đưa ra quyết định 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  
   • I don’t need you to give me your answer right away, but I hope that the decision-making process is not too long (IELTS TUTOR giải thích: Tôi không cần anh phải đưa ra quyết định ngay lập tức, nhưng tôi hy vong quá trình suy nghĩ của anh không quá lâu)
   • Because of your lenthy decision-making process, I changed my mind (IELTS TUTOR giải thích: Tại anh suy nghĩ lâu quá, tôi đổi ý rồi)
 • Opportunity cost: chi phí cơ hội
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  
   • To be fluent in English, you need to focus on study and spend less time playing games. That’s your opportunity cost (IELTS TUTOR giải thích: Để lưu loát tiếng Anh, em cần tập trung vào việc học và dành ít thời gian chơi game hơn, đó là chi phí cơ hội của em) 
   • Opportunity cost is a stepping stone to achieve success in the future (IELTS TUTOR giải thích: Chi phí cơ hội là bước đệm để gặt hái thành công vào tương lai)
 • Delayed gratification: sự kiểm soát ham muốn 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  
   • Delayed gratification plays an important role in achieving long-term rewards (IELTS TUTOR giải thích: Kiểm soát ham muốn đóng vai trò qua trọng trong việc nhận được những phần thưởng về lâu về dài)
   • Most people are struggling with delayed gratifications in many aspects of life, ranging from losing weight to studying (IELTS TUTOR giải thích: Hầu hết chúng ta đều đang đấu tranh với việc kiểm soát ham muốn trong nhiều khía cạnh cuộc sống, bao gồm giảm cân cho tới việc học)
 • be on impulse/ control impulse: ngay lập tức (không suy nghĩ kĩ)/ kiểm soát việc nóng vội 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  
   • He tends to act on impulse (IELTS TUTOR giải thích: Cậu ấy hay hành động mà không suy nghĩ kĩ lắm)
   • We need to learn to control our impulse (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta cần học cách kiểm soát sự nóng vội)
 • tertiary education: giáo dục bậc đại học
 • Instant gratification: sự thoã mãn nhất thời
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  
  • Instant gratification for food can prevent you from losing weight (IELTS TUTOR giải thích: Sự thoả mãn nhất thời cho đồ ăn có thể cản trở bạn khỏi việc giảm cân)
  • Many people cannot control their mind and therefore fail to stick to their goal due to the instant gratification (IELTS TUTOR giải thích: Một số người không thể điều khiển ý mình và thất bại trong việc thực hiện đúng mục tiêu bởi vì sự thoả mãn nhất thời)
 • transitional stage: giai đoạn chuyển tiếp
 • To weigh sth up: Cân nhắc kĩ lưỡng các mặt lợi – hại của vấn đề trước khi đưa ra quyết định. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  
   • You should weigh up all potential offers before you decide to apply for a new job. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn nên cân nhắc thiệt hơn tất cả các lời mời tiềm năng trước khi quyết định nộp đơn cho một công việc mới.) 
 • To think sth out: Cân nhắc các khả năng và lên kế hoạch. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  
   • Before going on a trip to Nha Trang, we carefully thought out how we would travel by bikes from Ho Chi Minh city. (IELTS TUTOR giải thích: Trước khi lên đường đi Nha Trang, chúng tôi đã suy tính kĩ lưỡng cách chúng tôi sẽ di chuyển bằng xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh.)
 • To thing sth through: Cân nhắc kĩ càng các hệ quả có thể dẫn đến của một hành động. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  
   • Let me think it through before I sign my new labor contract. (IELTS TUTOR giải thích: Hãy để tôi suy nghĩ thật kĩ trước khi kí một hợp đồng lao động mới.) 
   • Because they realize that there is no perfect answer to a problem, it isn’t easy to think something through. Even the most decisive and straightforward person would wonder if the decision he made was the right one. Or it could be because they have made some unwise decisions before, so they tend to be more careful about what they should do. 
   • Our careers service will help you to think through your options and make the right decision. (IELTS TUTOR giải thích: Dịch vụ nghề nghiệp của chúng tôi sẽ giúp bạn suy nghĩ thấu đáo các lựa chọn của mình và đưa ra quyết định đúng đắn). 
 • To think ahead sth. (phrasal verb không tách rời): Suy nghĩ kĩ càng về những việc có thể xảy ra ở tương lai. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  
   • We should discuss and think ahead what we are going to do in the next quarter. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta nên bàn bạc và nghĩ trước xem sẽ làm gì cho quý tới.)
 • life experience: kinh nghiệm sống
 • weigh one’s options (verb phrase) /weɪ wʌnz ˈɒpʃənz/ cân nhắc, xem xét cẩn thận các khả năng lựa chọn to consider the options carefully before making a decision 
 • make the right decision (verb phrase) /meɪk ðə raɪt dɪˈsɪʒən/ đưa ra sự lựa chọn đúng đắn to choose the best possibilities after thinking carefully about all different possibilities that are available 
 • take decisive action (verb phrase) /teɪk dɪˈsaɪsɪv ˈækʃ(ə)n/ hành động một cách quyết đoán to take actions quickly and with confidence 
 • generate novel solutions (verb phrase) /ˈʤɛnəreɪt ˈnɒvəl səˈluːʃənz/  tạo ra các giải pháp mới to come up with new solutions for problems 
 • be a big headache for sb (verb phrase) /biː ə bɪg ˈhɛdeɪk fɔː ˈsʌmbədi/ là một vấn đề khiến ai đó đau đầu to be a person or thing that causes worry or trouble 
 • sweat buckets (idiom) /swɛt ˈbʌkɪts/ vã mồ hôi như tắm to sweat a lot 
 • tie the knot (idiom) /taɪ ðə nɒt/ kết hôn to get married
 • peers: bạn đồng trang lứa
 • Confidence: sự tự tin
 • Plethora: một số lượng lớn
 • customers’ experiences: trải nghiệm khách hàng
 • negative feedback: phản hồi tiêu cực
 • purchase: mua
 • Possess: sở hữu
 • Judgment: đánh giá
 • Opt out (of something): Quyết định không tham gia hoặc không liên quan đến một tình huống cụ thể.  
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  
   • I think it’s normal. All people have different world views and opinions, so you cannot force a person to always listen to their parents. Up to a point, they’re going to form their own opinions, which might be different from what their parents think. As a result, disagreement is going to happen and the youth would opt out of lots of activities that their parents they want them to take part in. 
   • I’m sure he’ll opt out of doing the bungee jump at the last minute (IELTS TUTOR giải thích: Tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ chọn không thực hiện cú nhảy bungee vào phút cuối cùng). 
   • Not seeing any benefits of joining the European Union, The United Kingdom opted out of this shared community in 2020. (IELTS TUTOR giải thích: Nhận thấy không còn lợi ích gì khi gia nhập Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh đã rời khỏi cộng đồng chung này vào năm 2020).
 • Weigh something ↔ up 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • I'm weighing up my options before I decide to apply for the job. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi đang cân nhắc các lựa chọn của mình trước khi quyết định nộp đơn xin việc). 
   • Certainly after a group discussion. Talking to more people helps you to look at the problem from different perspectives, which certainly helps you to understand the situation more thoroughly. It is even more helpful if you could consult with an expert in order to make an informed decision and to benefit from their experience. On the other hand, it’s challenging to weigh up all the pros and cons by yourself; it is very likely that you’re going to miss something. 
 • Strong-minded: có đầu óc mạnh mẽ
 • Overconfident: quá tự tin
 • To rush into sth. (phrasal verb không tách rời): Vội vàng đưa ra quyết định mà không suy xét liệu đó có phải quyết định hợp lý nhất không. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: When joining the stock market, it is best not to rush into any buying or selling decisions. (IELTS TUTOR giải thích: Khi tham gia vào thị trường chứng khoán, tốt nhất là bạn không nên vội vàng đưa ra các quyết định mua bán.) 
 • To take on sth. (phrasal verb không tách rời): Quyết định làm hoặc đồng ý chịu trách nhiệm về một hành động cụ thể. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It was courageous of him to take on leading the whole team for this new project. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy thật can đảm khi đảm nhận nhiệm vụ dẫn dắt cả nhóm trong dự án mới này). 
 • To go for sth (phrasal verb không tách rời): lựa chọn thực hiện một trong số các hành động. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: After having worked for his old company for 10 years, my father went for opening his own business. (IELTS TUTOR giải thích: Sau khi đã làm cho công ty cũ suốt 10 năm, bố tôi đã lựa chọn tự đứng ra mở công ty riêng.) 
 • To chicken out. (phrasal verb không tách rời): Quyết định không làm một việc vì quá sợ hãi hoặc e ngại. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I was planning to participate in my school's English debating contest, but I chickened out in the last minute. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi đã định tham dự cuộc thi hùng biện tiếng Anh ở trường, nhưng phút cuối tôi lại rút lui vì quá tự ti.)
 • mutually agreeable solution: giải pháp được đồng thuận
 • Guidance: hướng dẫn
 • Think ahead (to something) 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • The new year is a natural time to think ahead and make plans for the future. (IELTS TUTOR giải thích: Năm mới là thời điểm tự nhiên để suy nghĩ trước và lập kế hoạch cho tương lai). 
   • People have to make a wide range of decisions in their everyday lives, from deciding what to eat to choosing what to wear to school or work. You also have to decide what your schedule is going to look like, what you’re gonna do in the morning or in the afternoon. Sometimes, you have to think ahead to those things so that your day could be more productive. >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5)
 • false decisions: quyết định sai lầm
 • negative consequences: hậu quả xấu
 • optimal choice: quyết định tối ưu 
 • career decision: quyết định liên quan đến sự nghiệp 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • Some people believe that choosing a major to study in university is very important because it affects on career decision (IELTS TUTOR giải thích: Một số người tin rằng chọn chuyên ngành ở trường đại học thì rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến quyết định trong sự nghiệp)
   • It’s never too late to come up with the career decision (IELTS TUTOR giải thích: Không bao giờ là quá muốn để đưa ra quyết định của cuộc đời)
 • Play-it-safe: thận trọng, không liều mạng 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • As a teacher, I don’t like risk-taking as a businessman. “Play-it-safe” is my motto (IELTS TUTOR giải thích: Là một giáo viên, tôi không thích sự liều lĩnh như một người kinh doanh. “Không liều mạng” là phương châm của tôi)
   • To play it safe, I lengthen my decision-making process. I don’t want to make an impulse decision (IELTS TUTOR giải thích: Để an toàn, tôi quyết định kéo dài thời gian đưa ra quyết định. Tôi không muốn đưa ra một quyết định nóng vội)
 • Peer pressure: áp lực đồng trang lứa 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • I don’t want to get married just because of peer pressure (IELTS TUTOR giải thích: Tôi không muốn kết hơn chỉ vì áp lực từ bạn bè đồng trang lứa)
   • Peer pressure is strong among young people (IELTS TUTOR giải thích: Áp lực đồng trang lứa thì rất cao ở người trẻ)
 • Self-aware adjective/ˌself.əˈweər/: knowing and understanding yourself very well: tự nhận thức 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • He is self-aware enough to realize that he needs help. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta đủ tự nhận thức để nhận ra rằng anh ta cần giúp đỡ.) 
 • Impulse noun/ˈɪm.pʌls/: a sudden strong wish to do something: bốc đồng 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I had this sudden impulse to shout out "Nonsense!" in the middle of her speech. 
 • Have/make a stab at sth = to attempt to do something although you are not likely to be very successful: thử làm gì đó 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • I’d never tried snorkelling before but I had a stab at it while I was in Greece. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi không bao giờ thử lặn với ống thở trước đây nhưng tôi đã thử khi còn ở Hy Lạp.) 
 • Take a stab at something = To attempt or try: cố đoán cái gì… 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • Would you like to take a stab at explaining the theory? 
 • High-powered adjective/ˌhaɪˈpaʊəd/: (of people) very successful or having a very important job: quyền lực cao 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • a high-powered attorney (IELTS TUTOR giải thích: một luật sư quyền lực cao) 
 • malfunction (v) hoạt động sai
 • wrestle to decide (phrase) đưa ra quyết định (một cách khó khăn)  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "decide" tiếng anh 
 • strapped for cash (phrase) có rất ít hoặc không có tiền
 • out-of-this-world (adj) độc đáo
 • seek advice from s/o (v) tìm kiếm lời khuyên từ ai
 • make up one’s mind (idiom): đưa ra quyết định
 • entitled (adj): được phép   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ "entitle" tiếng anh
 • determine (v): quyết định
 • carry a load (idiom) chịu gánh nặng
 • have the stomach for something (idiom): đủ can đảm làm cái gì đó 
 • walk someone through (phrasal verb): giải thích, hướng dẫn tỉ mỉ
 • have a crack at (idiom): (làm) thử cái gì
 • make the right call (idiom): đưa ra một quyết định đúng đắn
 • afford (v) có đủ tiền cho cái gì  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  PHÂN BIỆT "AFFORD & AFFORDABLE" TIẾNG ANH
 • wrap one’s mind around smth (v) đưa ra quyết định
 • be charmed by: bị thu hút bởi
 • be swept off the feet (phrase) (nghĩa bóng) bị hút hồn,
 • fret about (v) lo lắng về
 • in a relentless internal battle (phrase) tự đấu tranh với chính mình
 • austere (a) đắng cay
 • gain you a great advantage  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng BENEFIT (động từ, danh từ) & BENEFICIAL
 • I could not decide whether I would join the campaign or not.
 • I might not be able to achieve a balance between study and club activities and failed in both of them.
 • I went to my best friend and asked for his advice. He encouraged me to compete the program
 • it was not a big deal.
 • if I was too daunted to give it a try, I would be a real coward.
 • I took his advice and decided to run the election.
 • I have accumulated a lot of experience  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "accumulate" tiếng anh 
 • if I had quit at the start, I would blame myself every night before I went to sleep for missing such a good opportunity.
 • there are a bunch of choices you have to make every day.
 • you need to make decisions related with your daily work which is really energy-consuming
 • forcing us to make a decision based on that given situation.
 • decision-making is something that is natural to us
 • When he is allowed to make his own choices he will learn to take the responsibility for his actions.
 • a child who takes small decisions right from his childhood can deal with the conflicts and challenges in life more efficiently
 • change their minds when they
 • find alternatives that could be more beneficial in comparison with the previous one they made

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE