Cách dùng động từ "decide" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "decide" tiếng anh

I. Decide vừa là ngoại động từ, vừa là nội động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "giải quyết, phân xử"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • to decide a question (IELTS TUTOR giải thích: giải quyết một vấn đề)
 • to decide against somebody (IELTS TUTOR giải thích: phân xử ai thua (kiện...))
 • to decide in favour of somebody (IELTS TUTOR giải thích: phân xử cho ai được (kiện))

2. Mang nghĩa "quyết định"

=to choose something, especially after thinking carefully about several possibilities

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to decide to do something (IELTS TUTOR giải thích: quyết định làm cái gì)
  • to decide against doing something (IELTS TUTOR giải thích: quyết định không làm cái gì)
  • that decides me ! (IELTS TUTOR giải thích: nhất định rồi!)
  • to decide between two things (IELTS TUTOR giải thích: lựa chọn trong hai thứ)

  3. to decide on=chọn, quyết định chọn

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • she decided on the green coat (IELTS TUTOR giải thích: cô ta quyết định chọn cái áo choàng màu lục)

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

    >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

    >> IELTS Intensive Listening

    >> IELTS Intensive Reading

    >> IELTS Cấp tốc

    All Posts
    ×

    Almost done…

    We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

    OK