PHÂN BIỆT "AFFORD & AFFORDABLE" TIẾNG ANH

· Vocabulary,Phân biệt từ

Bên cạnh việc phân tích rất kĩ đề thi thật IELTS WRITING GENERAL TRAINING ngày 4/8/2020, kèm bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đi thi thật, nhân bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR còn nhầm lẫn cách dùng của AFFORD và AFFORDABLE, IELTS TUTOR hướng dẫn em kĩ hơn cách phân biệt 2 từ này nhé

1. Can afford sth

=if you can afford something, you have enough money to be able to pay for it. This word usually follows ‘can’, ‘could’, or ‘be able to’

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Can afford to do sth = đủ khả năng chi trả

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I can't afford a new computer. 
 • [ + to do sth ] Can we afford to go away? 
 • I'd love to come out but I can't afford the time.
 • She can't afford a motorbike. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy không có khả năng mua 1 chiếc xe máy)
 • They couldn't afford the rent.
 •  I can't afford to buy a bike, never mind a car! 
 • We couldn't afford to pay the lawyer's fee. 
 • Very few people can afford to pay those prices. 
 • I don't need a car and I can't afford one anyway.

2. Affordable (adj)

=cheap enough for ordinary people to afford

IELTS TUTOR lưu ý:

 • affordable housing/prices
 • Tính từ affordable luôn đứng trước một danh từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • affordable childcare 
 • concert seats at affordable prices
 • Find an affordable luxury cruise deal now. (IELTS TUTOR giải thích: Hãy tìm một hợp đồng du lịch cao cấp giá cả phải chăng ngay bây giờ)
 • ...the availability of affordable housing. 
 • The company makes wearable, beautifully cut clothes at affordable prices

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking