Cách dùng từ"Beneath"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng từ"Beneath"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng từ"Beneath"

1. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Beneath có thể được dùng như là giới từ (preposition) hoặc trạng từ (adverb)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The ground beneath your feet (IELTS TUTOR giải thích: Cách dùng như giới từ)
 • People waved from the bridge as the boat passed beneath (IELTS TUTOR giải thích: Cách dùng như trạng từ)
 • On a shelf beneath he spotted a photo album(IELTS TUTOR giải thích: Cách dùng như trạng từ)
 • ...aeroplanes roaring above, subways rattling beneath(IELTS TUTOR giải thích: Cách dùng như trạng từ)

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"ở dưới"

=Something that is beneath another thing is under the other thing.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She could see the muscles of his shoulders beneath his T-shirt. 
  • She found pleasure in sitting beneath the trees. 
  • Four storeys of parking beneath the theatre was not enough.
  •  ...the frozen grass crunching beneath his feet.
  • below the row of trees (IELTS TUTOR giải thích: dưới hàng cây)
  • beneath our eyes (IELTS TUTOR giải thích: dưới con mắt chúng ta)

  2.2. Mang nghĩa"không đáng, không xứng"

  =If you say that someone or something is beneath you, you feel that they are not good enough for you or not suitable for you.

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • They decided she was marrying beneath her. 
    • Many find themselves having to take jobs far beneath them.
    • beneath notice (IELTS TUTOR giải thích: không đáng chú ý)
    • beneath contempt (IELTS TUTOR giải thích: không đáng để cho người ta khinh, khinh cũng không đáng)
    • as a musician , he is far beneath his brother (IELTS TUTOR giải thích: là nhạc sĩ thì nó kém anh nó xa)

    2.3. Mang nghĩa"dưới bề mặt"

    =If you talk about what is beneath the surface of something, you are talking about the aspects of it which are hidden or not obvious.

    IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • ...emotional strains beneath the surface. 
    • Somewhere deep beneath the surface lay a caring character. 
    • Beneath the festive mood there is an underlying apprehension.

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

    >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

    >> IELTS Intensive Listening

    >> IELTS Intensive Reading

    >> IELTS Intensive Speaking