Cấu trúc "It is pointless/There is No point/ It's No good, Use, not Worth" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh CÁCH HỌC IELTS LISTENING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn Cấu trúc "It is pointless/There is No point/ It's No good, Use, not Worth" tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý chung:

  • It is pointless + to V: làm gì là vô tích sự. =There is no point in + Ving = It is no good/ use + Ving = It is not worth + Ving
    • IELTS TUTOR xét ví dụ:
      •  It is pointless to go to the airport now. = There is no point in going to the airport now. = It is no good/use going to the airport now. = It is not worth going to the airport now.

I. Cách dùng "It is pointless/There is No point"

II. Cách dùng "It's No good"

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "good" tiếng anh

III. Cách dùng "it's no use"

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "Use" tiếng anh

IV. Cách dùng "it's not worth"

IELTS TUTOR hướng dẫn cách dùng worth

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE