Cách dùng danh từ "good" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh CÁCH HỌC IELTS LISTENING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "good" tiếng anh

I. good là danh từ không đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "lợi, lợi ích"

=advantage, or benefit

IELTS TUTOR lưu ý cấu trúc:

 • for the good of someone/something
 • for someone’s own good
 • do someone good
 • the common/general good (=benefit for everyone in society or in a group)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Hartman should resign for the good of the party.
 • I’m only punishing you for your own good.
 • I think a trip to the beach would do us all a lot of good.
 • The country’s natural resources should be used for the common good.
 • to work for the good of the people (IELTS TUTOR giải thích: làm việc vì lợi ích của nhân dân)
 • to do more harm than good (IELTS TUTOR giải thích: làm hại nhiều hơn lợi)
 • it will do you good to do physical exercises in the morning (IELTS TUTOR giải thích: tập thể dục buổi sáng có lợi cho anh)
 • what good is it ? (IELTS TUTOR giải thích: điều ấy có lợi gì?)

2. Mang nghĩa "điều thiện, điều tốt, điều lành"

=morally correct behaviour

IELTS TUTOR lưu ý cấu trúc:

 • good and evil

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The Internet can be a force for good by helping to spread knowledge.
 • the battle between good and evil
 • to do good (IELTS TUTOR giải thích: làm việc thiện, làm phúc)
 • to return good for evil (IELTS TUTOR giải thích: lấy ân báo oán)

3. the good Mang nghĩa "những người tốt, những người có đạo đức"

=people who behave in a morally correct way

4. Mang nghĩa "cái được, điều đáng mong muốn, vật đáng mong muốn"

=the pleasant part or aspects of something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • When you’re bringing up kids, you have to take the good with the bad.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK