Cách paraphrase liên từ "but" hiệu quả IELTS

· Vocabulary

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR Phân tích Cách paraphrase liên từ "but" hiệu quả

1. although / though

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Even though the number of landlines utilized in Denmark is nearly 90, the figures for Canada and the US are lower, with respective figures being 68 and 61.

2. while

IELTS TUTOR hướng dẫn cách dùng từ while trong tiếng anh

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The number of landlines utilized in Denmark is nearly 90, while the figures for Canada and the US are lower, with respective figures being 68 and 61


 •  

3. whereas

IELTS TUTOR có hướng dẫn cách dùng whereas trong tiếng anh

4. however

IELTS TUTOR có hướng dẫn cách dùng however

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The number of landlines utilized in Denmark is nearly 90; however, the figures for Canada and the US are lower, with respective figures being 68 and 61.

5. nevertheless

IELTS TUTOR có hướng dẫn cách dùng nevertheless

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The number of landlines utilized in Denmark is nearly 90; nevertheless, the figures for Canada and the US are lower, with respective figures being 68 and 61.

6. on the other hand

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The number of landlines utilized in Denmark is nearly 90; on the other hand, the figures for Canada and the US are lower, with respective figures being 68 and 61.

7. yet

IELTS TUTOR hướng dẫn cách dùng từ "yet" tiếng anh

8. Khác

IELTS TUTOR lưu ý:

 • In contrast

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The number of landlines utilized in Denmark is nearly 90; in contrast, the figures for Canada and the US are lower, with respective figures being 68 and 61.

 • Conversely

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The number of landlines utilized in Denmark is nearly 90; conversely, the figures for Canada and the US are lower, with respective figures being 68 and 61.

 • Nonetheless

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The number of landlines utilized in Denmark is nearly 90; nonetheless, the figures for Canada and the US are lower, with respective figures being 68 and 61.

 • Despite this

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The number of landlines utilized in Denmark is nearly 90; despite this, the figures for Canada and the US are lower, with respective figures being 68 and 61.

 • In spite of

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: In spite of the number of landlines utilized in Denmark being nearly 90, the figures for Canada and the US are lower, with respective figures being 68 and 61.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE