Paraphrase"decision"(Diễn đạt"sự quyết định"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase"decision"(Diễn đạt"sự quyết định"tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"decision"(Diễn đạt"sự quyết định"tiếng anh)

IELTS TUTOR lưu ý:

 1. Choice:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Minh faced a challenging choice when selecting his high school.
 2. Selection:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: After careful consideration, Minh made a thoughtful selection regarding his future education.
 3. Judgment:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Minh's academic judgment led him to enroll in Viet Duc High School.
 4. Determination:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The determination Minh showed in opting for Viet Duc High School highlighted his commitment to excellence.
 5. Resolution:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Minh showed strong resolution in making the crucial decision of which high school to attend.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR