Return to site

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG WHILE, WHILTS, WHEREAS, BUT, MEANWHILE VÀ HOWEVER

· Grammar

Hai từ whilewhereas có thể làm học sinh bị nhầm lẫn, tưởng chừng là 1. Bởi chúng có vẻ như đều dùng để so sánh và đối chiếu sự vật đối nghích nhau. Tuy nhiên, có nhiều điểm khác nhau tồn tại giữa những từ này khiến cho chúng không thể thay thế cho nhau. Các bạn tự học Ielts cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng các từ này vào bài viết của mình, cho nên bên cạnh Tổng hợp từ A đến Z đề thi IELTS WRITING thật Việt Nam năm 2020 [UPDATE HÀNG TUẦN], IELTS TUTOR sẽ hướng dẫn các em phân biệt 2 từ While and Whereas.

1. Whereas

Chúng ta sử dụng whereas để so sánh và đối chiếu đặc điểm của những sự vật khác nhau. Whereas sẽ thường được đặt ở giữa câu.

Ví dụ:

 • Tigers have stripy fur whereas leopards have spots. (Lông con hổ có sọc nhưng lông con báo thì có đốm.)
 • They say that fashion is temporary whereas style lasts forever.(Họ bảo rằng thời trang là nhất thời nhưng phong cách là mãi mãi.)
 • In Southern France the winters are quite mild whereas in the north they can be cold.(Ở miền Nam nước Pháp mùa đông khá ấm áp nhưng ở miền Bắc thì thời tiết hơi lạnh.)

Trong cả ba ví dụ, chúng ta so sánh đặc điểm của những sự vật khác nhau: hổ và báo; thời trang và phong cách; miền Nam nước Pháp và miền Bắc nước Pháp.

2. While = Whilst (trang trọng hơn)

Chúng ta cũng có thể sử dụng while để so sánh và đối chiếu những ý tưởng. Tuy nhiên, không giống như whereas, chúng ta thường sử dụng while ở đầu câu. While ám chỉ một mệnh đề phụ thuộc, làm cho câu trở thành câu phức.

 • While she didn’t study very heard, she still got good grades in her exams. (Mặc dù cô ấy không chăm chỉ học hành cho lắm, cô ấy vẫn đạt điểm cao trong kì thi.)
 • While he may be rich, he certainly isn’t handsome. (Mặc dù anh ấy giàu có, nhưng hiển nhiên là anh ấy không hề đẹp trai.)
 • While the food in that restaurant is top quality, the service is atrocious. (Mặc dù thức ăn trong nhà hàng đó rất đẳng cấp, nhưng cung cách phục vụ quá tệ.)

Trong các ví dụ trên, chúng ta đang nhắc đến một ý tưởng đối lập với ý tưởng ở mệnh đề thứ hai. Ví như, chúng ta cảm thấy ngạc nhiên khi cô ấy đạt điểm cao bởi vì cô ấy không học hành gì! Chúng ta không thể đảo ngược vị trí trong câu: He certainly isn’t handsome while he may be rich.

3. But

Đọc kĩ các liên từ FANBOYS như BUT mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

Trong tiếng Anh, chúng ta sử dụng từ but khi so sánh hoặc đối chiếu đặc điểm của cùng một sự vật. Ví dụ:

 • The dog is tired but happy = the dog is tired but the dog is happy (Con chó đang mệt nhưng vui vẻ = con chó đang mệt nhưng nó cảm thấy vui) (Chúng ta không lặp lại từ “con chó.”)
 • The sea is wild but beautiful = the sea is wild but the sea is beautiful (Biển dữ dội nhưng thật đẹp = biển dữ dội nhưng biển thật đẹp) (Một lần nữa, hãy ghi nhớ rằng chúng ta không cần thiết phải lặp lại từ “biển.” Chúng ta tự hiểu là được.)

Không giống như but, chúng ta sử dụng whereas để so sánh và đối chiếu đặc điểm của những sự vật khác nhau. Ví dụ:

 • Tigers have stripy fur whereas leopards have spots. (Lông con hổ có sọc nhưng lông con báo thì có đốm.)
 • They say that fashion is temporary whereas style lasts forever. (Họ bảo rằng thời trang là nhất thời nhưng phong cách là mãi mãi.)
 • In Southern France the winters are quite mild whereas in the north they can be cold. (Ở miền Nam nước Pháp mùa đông khá ấm áp nhưng ở miền Bắc thì thời tiết hơi lạnh.)

4. Meanwhile

Trạng từ, có nghĩa "cùng thời điểm đó". Thường đứng đầu câu, theo sau đó là dấu phẩy.

Ví dụ: Meanwhile, I started sleeping, my daughter went out.

Meanwhile được dùng khi bạn đã nêu lên một hành động/ sự việc trong câu trước, và bạn muốn nêu lên một hành động/sự việc khác xảy ra cùng thời điểm với câu trước trong câu tiếp theo.

Ví dụ: Tom was playing video games. Meanwhile, his mother was in the kitchen, cooking the meal.

5. However

Đọc kĩ cách dùng However mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

However: tuy nhiên, mặc dù, dù thế nào

– Vai trò là một phó từ.

– Dùng để chỉ sự tương phản giữa hai mệnh đề.

– Trong câu đảo ngữ, However dùng để nhấn mạnh tính từ hoặc trạng từ.

– Phản biện nhưng ý kiến không nhất đồng.

– Vị trí trong câu: đứng đầu câu hoặc đứng sau dấu chấm hay dấu chấm phẩy ở sau However luôn là dấu phẩy.

However + Adj/Adv + S + V… = No matter how + Adj/Adv + S + V…

Ex: However hungry he is, he doesn’t eat it. = No matter how hungry he is, he doesn’t eat it.

However S + V, S + V = Although S + V, S + V

Ex: However Nam played football very well, he still lost it = Although Nam played football very well, he still lost it.

6. Phân biệt While/ Whereas

Đọc kĩ hơn phân biệt while và whereas mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

While: thường đứng ở đầu câu

Whereas thường đứng ở giữa câu, và trước THƯỜNG có dấu phẩy

Ví dụ:

 • She actually enjoys confrontation, whereas I prefer a quiet life. 
 • He is a globalist, whereas we are nationalists who will put our country first. 
 • He works slowly and precisely whereas I tend to rush things and make mistakes. 
 • Your hair has a natural wave whereas mine's just straight and boring. 
 • I read it while you were drying your hair.

7. Phân biệt However/ Whereas

Về nghĩa thì hai từ này giống nhau nhưng khác nhau về vị trí trong câu. Cụ thể:

- Dùng ' however' để bắt đầu một câu ( và sau however phải có dấu phấy ) để nói lên một mệnh đề trái ngược với mệnh đề ở câu trước.

Ví dụ: Some people believe that schools are responsible for the behaviour of their students. However, others argue that discipline is the responsibility of parents.

- Dùng ' whereas' sau một dẫu phẩy để miêu tả 2 ý tương phản trong cùng một câu.

VD: Some people believe that schools are responsible for the behaviour of their students, whereas others argue that discipline is the responsibility of parents.

Ngoài ra còn có thể sử dụng 'on the other hand' và ' by contrast' theo cách thức như ' however', và sử dụng ' while' như là 'whereas'.

(TỔNG HỢP)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK