CÁCH DÙNG DURING, WHILE, WHILTS, WHEREAS, BUT, MEANWHILE & HOWEVER

· Grammar

I. Cách dùng

1. Whereas

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Chúng ta sử dụng whereas để so sánh và đối chiếu đặc điểm của những sự vật khác nhau. 
 • Whereas sẽ thường được đặt ở giữa câu.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Tigers have stripy fur, whereas leopards have spots. (IELTS TUTOR giải thích: Lông con hổ có sọc nhưng lông con báo thì có đốm.)
 • They say that fashion is temporary, whereas style lasts forever.(IELTS TUTOR giải thích: Họ bảo rằng thời trang là nhất thời nhưng phong cách là mãi mãi.)
 • In Southern France the winters are quite mild, whereas in the north they can be cold.(IELTS TUTOR giải thích: Ở miền Nam nước Pháp mùa đông khá ấm áp nhưng ở miền Bắc thì thời tiết hơi lạnh.)
  • IELTS TUTOR giải thích: Trong cả ba ví dụ, chúng ta so sánh đặc điểm của những sự vật khác nhau: hổ và báo; thời trang và phong cách; miền Nam nước Pháp và miền Bắc nước Pháp.

2. While = Whilst (trang trọng hơn)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Chúng ta cũng có thể sử dụng while để so sánh và đối chiếu những ý tưởng. 
 • While ám chỉ một mệnh đề phụ thuộc, làm cho câu trở thành câu phức.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • While she didn’t study very heard, she still got good grades in her exams. (IELTS TUTOR giải thích: Mặc dù cô ấy không chăm chỉ học hành cho lắm, cô ấy vẫn đạt điểm cao trong kì thi.)
 • While he may be rich, he certainly isn’t handsome. (IELTS TUTOR giải thích: Mặc dù anh ấy giàu có, nhưng hiển nhiên là anh ấy không hề đẹp trai.)
 • While the food in that restaurant is top quality, the service is atrocious.(IELTS TUTOR giải thích: Mặc dù thức ăn trong nhà hàng đó rất đẳng cấp, nhưng cung cách phục vụ quá tệ.)
  • IELTS TUTOR giải thích: Trong các ví dụ trên, chúng ta đang nhắc đến một ý tưởng đối lập với ý tưởng ở mệnh đề thứ hai. Ví như, chúng ta cảm thấy ngạc nhiên khi cô ấy đạt điểm cao bởi vì cô ấy không học hành gì! Chúng ta không thể đảo ngược vị trí trong câu: He certainly isn’t handsome while he may be rich.

3. But

Đọc kĩ các liên từ FANBOYS như BUT mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Trong tiếng Anh, chúng ta sử dụng từ but khi so sánh hoặc đối chiếu đặc điểm của cùng một sự vật

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The dog is tired but happy = the dog is tired, but the dog is happy (Con chó đang mệt nhưng vui vẻ = con chó đang mệt nhưng nó cảm thấy vui) (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta không lặp lại từ “con chó.”)
  • The sea is wild but beautiful = the sea is wild, but the sea is beautiful (Biển dữ dội nhưng thật đẹp = biển dữ dội nhưng biển thật đẹp) (IELTS TUTOR giải thích: Một lần nữa, hãy ghi nhớ rằng chúng ta không cần thiết phải lặp lại từ “biển.” Chúng ta tự hiểu là được.)

  4. Meanwhile

  IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "meanwhile"

  5. However

  Đọc kĩ cách dùng However mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

  II. Sự phân biệt

  1. Phân biệt While/ Whereas

  Đọc kĩ hơn phân biệt while và whereas mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • While: thường đứng ở đầu câu hoặc giữa câu
  • Whereas cũng có thể đứng ở đầu câu & thường đứng ở giữa câu, và trước THƯỜNG có dấu phẩy

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • She actually enjoys confrontation, whereas I prefer a quiet life. 
   • He is a globalist, whereas we are nationalists who will put our country first. 
   • He works slowly and precisely whereas I tend to rush things and make mistakes. 
   • Your hair has a natural wave whereas mine's just straight and boring. 
   • I read it while you were drying your hair.

   2. Phân biệt However/ Whereas

   IELTS TUTOR hướng dẫn Phân biệt However/ Whereas

   3. Phân biệt While và During

   IELTS TUTOR lưu ý nên đọc những điểm ngữ pháp dưới đây để hiểu kĩ bản chất:

   • While là liên từ phụ thuộc (subordinators)
   • During là giới từ 
   Vì vậy, những điểm ngữ pháp mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn mà em nên đọc kĩ đó là:

   Sau khi đọc kĩ các điểm ngữ pháp trên, sẽ dễ dàng nắm được:

   • While + mệnh đề, mệnh đề 
    • Xét ví dụ cùng IELTS TUTOR
     • I read it while you were drying your hair.
     • While I was in Italy, I went to see Alessandro.
   • During + noun
    • IELTS TUTOR xét ví dụ:
     • They work during the night and sleep by day.

   4. Phân biệt MEANWHILE và WHILE

   IELTS TUTOR lưu ý bản chất là:

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Intensive Speaking

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE