CÁCH DÙNG DURING, WHILE, WHILTS, WHEREAS, BUT, MEANWHILE VÀ HOWEVER

· Grammar

1. Whereas

Chúng ta sử dụng whereas để so sánh và đối chiếu đặc điểm của những sự vật khác nhau. Whereas sẽ thường được đặt ở giữa câu.

Ví dụ:

 • Tigers have stripy fur whereas leopards have spots. (Lông con hổ có sọc nhưng lông con báo thì có đốm.)
 • They say that fashion is temporary whereas style lasts forever.(Họ bảo rằng thời trang là nhất thời nhưng phong cách là mãi mãi.)
 • In Southern France the winters are quite mild whereas in the north they can be cold.(Ở miền Nam nước Pháp mùa đông khá ấm áp nhưng ở miền Bắc thì thời tiết hơi lạnh.)

Trong cả ba ví dụ, chúng ta so sánh đặc điểm của những sự vật khác nhau: hổ và báo; thời trang và phong cách; miền Nam nước Pháp và miền Bắc nước Pháp.

2. While = Whilst (trang trọng hơn)

Chúng ta cũng có thể sử dụng while để so sánh và đối chiếu những ý tưởng. Tuy nhiên, không giống như whereas, chúng ta thường sử dụng while ở đầu câu. While ám chỉ một mệnh đề phụ thuộc, làm cho câu trở thành câu phức.

 • While she didn’t study very heard, she still got good grades in her exams. (Mặc dù cô ấy không chăm chỉ học hành cho lắm, cô ấy vẫn đạt điểm cao trong kì thi.)
 • While he may be rich, he certainly isn’t handsome. (Mặc dù anh ấy giàu có, nhưng hiển nhiên là anh ấy không hề đẹp trai.)
 • While the food in that restaurant is top quality, the service is atrocious. (Mặc dù thức ăn trong nhà hàng đó rất đẳng cấp, nhưng cung cách phục vụ quá tệ.)

Trong các ví dụ trên, chúng ta đang nhắc đến một ý tưởng đối lập với ý tưởng ở mệnh đề thứ hai. Ví như, chúng ta cảm thấy ngạc nhiên khi cô ấy đạt điểm cao bởi vì cô ấy không học hành gì! Chúng ta không thể đảo ngược vị trí trong câu: He certainly isn’t handsome while he may be rich.

3. But

Đọc kĩ các liên từ FANBOYS như BUT mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

Trong tiếng Anh, chúng ta sử dụng từ but khi so sánh hoặc đối chiếu đặc điểm của cùng một sự vật. Ví dụ:

 • The dog is tired but happy = the dog is tired but the dog is happy (Con chó đang mệt nhưng vui vẻ = con chó đang mệt nhưng nó cảm thấy vui) (Chúng ta không lặp lại từ “con chó.”)
 • The sea is wild but beautiful = the sea is wild but the sea is beautiful (Biển dữ dội nhưng thật đẹp = biển dữ dội nhưng biển thật đẹp) (Một lần nữa, hãy ghi nhớ rằng chúng ta không cần thiết phải lặp lại từ “biển.” Chúng ta tự hiểu là được.)

Không giống như but, chúng ta sử dụng whereas để so sánh và đối chiếu đặc điểm của những sự vật khác nhau. Ví dụ:

 • Tigers have stripy fur whereas leopards have spots. (Lông con hổ có sọc nhưng lông con báo thì có đốm.)
 • They say that fashion is temporary whereas style lasts forever. (Họ bảo rằng thời trang là nhất thời nhưng phong cách là mãi mãi.)
 • In Southern France the winters are quite mild whereas in the north they can be cold. (Ở miền Nam nước Pháp mùa đông khá ấm áp nhưng ở miền Bắc thì thời tiết hơi lạnh.)

4. Meanwhile

Meanwhile đóng vai trò như 1 trạng từ, như vậy nó sẽ đóng vai trò và vị trí của 1 trạng từ nhớ đọc kĩ điểm ngữ pháp về trạng từ mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

Trạng từ, có nghĩa "cùng thời điểm đó". Thường đứng đầu câu, theo sau đó là dấu phẩy.

Ví dụ: Meanwhile, I started sleeping, my daughter went out.

Meanwhile được dùng khi bạn đã nêu lên một hành động/ sự việc trong câu trước, và bạn muốn nêu lên một hành động/sự việc khác xảy ra cùng thời điểm với câu trước trong câu tiếp theo.

Ví dụ: Tom was playing video games. Meanwhile, his mother was in the kitchen, cooking the meal.

Phân tích kĩ các ví dụ sau cùng IELTS TUTOR

 • We'll buy you some shorts at the weekend, but meanwhile you'll just have to wear your long trousers. 
  • Vì ở trên IELTS TUTOR đã giải thích rõ, meanwhile là trạng từ (adverb) nên đóng vai trò như adverb như vậy ở đây không thể có chuyện:
   • Mệnh đề (S+V)....., meanwhile.....Mệnh đề (S+V) được mà phải thêm từ nối , but rồi mới đến trạng từ meanwhile vì trạng từ không thể nối 2 câu mới nhau như linking word but (liên từ) 
 • The boys are still getting the mats out so, meanwhile, let's do some warm-up exercises. 
  • Ở đây nếu đọc kĩ có bạn lại tưởng meanwhile nối 2 câu với nhau, nhưng phải để ý cho kĩ trước đó có liên từ SO nhé 
 • "The pizza will be ready in 10 minutes, Mum." "Great - meanwhile, let's set the table." 
  • Chỗ này trước Meanwhile đã là hết 1 câu rồi thì nó là adv nên đứng trước 1 câu để bổ nghĩa cho cả câu được, lưu ý là phải có dấu phẩy
 • They've arranged to have another meeting in two weeks, and meanwhile the problem is getting worse and worse!
  • Tương tự, ở đây trước meanwhile cũng đã có , and (từ nối - linkingword)
 • The computers should be working again soon. Meanwhile, could everyone get on with some paperwork or something?
  • Tương tự như câu pizza ở trên . Meanwhile, tức là meanwhile là trạng từ đang bổ sung ý nghĩa cho cả câu nhé 

5. However

Đọc kĩ cách dùng However mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

However: tuy nhiên, mặc dù, dù thế nào

– Vai trò là một phó từ.

– Dùng để chỉ sự tương phản giữa hai mệnh đề.

– Trong câu đảo ngữ, However dùng để nhấn mạnh tính từ hoặc trạng từ.

– Phản biện nhưng ý kiến không nhất đồng.

– Vị trí trong câu: đứng đầu câu hoặc đứng sau dấu chấm hay dấu chấm phẩy ở sau However luôn là dấu phẩy.

However + Adj/Adv + S + V… = No matter how + Adj/Adv + S + V…

Ex: However hungry he is, he doesn’t eat it. = No matter how hungry he is, he doesn’t eat it.

However S + V, S + V = Although S + V, S + V

Ex: However Nam played football very well, he still lost it = Although Nam played football very well, he still lost it.

6. Phân biệt While/ Whereas

Đọc kĩ hơn phân biệt while và whereas mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

While: thường đứng ở đầu câu

Whereas thường đứng ở giữa câu, và trước THƯỜNG có dấu phẩy

Ví dụ:

 • She actually enjoys confrontation, whereas I prefer a quiet life. 
 • He is a globalist, whereas we are nationalists who will put our country first. 
 • He works slowly and precisely whereas I tend to rush things and make mistakes. 
 • Your hair has a natural wave whereas mine's just straight and boring. 
 • I read it while you were drying your hair.

7. Phân biệt However/ Whereas

Về nghĩa thì hai từ này giống nhau nhưng khác nhau về vị trí trong câu. Cụ thể:

- Dùng ' however' để bắt đầu một câu ( và sau however phải có dấu phấy ) để nói lên một mệnh đề trái ngược với mệnh đề ở câu trước.

Ví dụ: Some people believe that schools are responsible for the behaviour of their students. However, others argue that discipline is the responsibility of parents.

- Dùng ' whereas' sau một dẫu phẩy để miêu tả 2 ý tương phản trong cùng một câu.

VD: Some people believe that schools are responsible for the behaviour of their students, whereas others argue that discipline is the responsibility of parents.

Ngoài ra còn có thể sử dụng 'on the other hand' và ' by contrast' theo cách thức như ' however', và sử dụng ' while' như là 'whereas'.

8. Phân biệt While và During

IELTS TUTOR lưu ý em nên đọc những điểm ngữ pháp dưới đây để hiểu kĩ bản chất:

 • While là liên từ phụ thuộc (subordinators)
 • During là giới từ 
Vì vậy, những điểm ngữ pháp mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn mà em nên đọc kĩ đó là:

Sau khi đọc kĩ các điểm ngữ pháp trên, sẽ dễ dàng nắm được:

 • While + mệnh đề, mệnh đề 
  • Xét ví dụ cùng IELTS TUTOR
   • I read it while you were drying your hair.
   • While I was in Italy, I went to see Alessandro.
 • During + noun
  • Xét ví dụ:
   • They work during the night and sleep by day.

9. Phân biệt MEANWHILE và WHILE

Bản chất là:

 • meanwhile nó là Từ chuyển ý (Transitions) - Trạng từ liên kết
 • còn while là  ​Liên Từ Phụ Thuộc

Đọc thật kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR về Từ nối - linking word để nắm vững điểm ngữ pháp

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK