Cách dùng từ "yet" tiếng anh

· Vocabulary

I. Yet là trạng từ (adverb)

1. Mang nghĩa "đến nay thì vẫn chưa" (still; until the present time)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I haven't received a letter from him yet  (IELTS TUTOR giải thích: tôi chưa nhận được lá thư nào của anh ta)
 • Are you ready ? - No , not yet (IELTS TUTOR giải thích: anh sẵn sàng chưa - Chưa)
 • she was not yet sure if she could trust him (IELTS TUTOR giải thích: cô ta vẫn chưa chắc là có nên tin hắn không)
 • I doubt if he has read it yet (IELTS TUTOR giải thích: tôi không biết anh ta đọc cái đó chưa)

2. Mang nghĩa "vẫn còn có thể, hãy còn"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • we may win yet (IELTS TUTOR giải thích: chúng ta còn có thể thắng)
  • she may surprise us all yet (IELTS TUTOR giải thích: cô ta còn có thể làm tất cả chúng ta ngạc nhiên)
  • we can yet reach our destination (IELTS TUTOR giải thích: chúng ta còn có thể đi tới đích)

  3. Mang nghĩa cái gì là nhất cho đến nay (dùng sau cấp so sánh cao nhất) (the best, worst, etc. until now)

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • the most comprehensive study yet of his poetry (IELTS TUTOR giải thích: công trình nghiên cứu toàn diện nhất về thơ của ông ấy cho đến nay)
    • the highest building yet constructed (IELTS TUTOR giải thích: toà nhà cao nhất được xây cất từ xưa đến giờ)
    • her best novel yet (IELTS TUTOR giải thích: cuốn truyện hay nhất của chị ấy từ trước đến nay)

    4. Mang nghĩa lại thêm, lại còn, ngay cả (đứng trước các từ ở cấp so sánh)

    =used for emphasizing that someone or something is even bigger, better, worse, more etc than someone or something else

    IELTS TUTOR lưu ý:

    • yet another
    • yet again

    IELTS TUTOR xét ví dụ:

       • A sense of achievement is yet another benefit of exercise. (IELTS TUTOR giải thích: Cảm giác đạt được thành tựu là một lợi ích khác nữa của việc tập thể dục. = Một lợi ích khác nữa của việc tập thể dục đó chính là cảm giác đạt được thành tựu)
       • yet one more example of criminal negligence (IELTS TUTOR giải thích: lại thêm một ví dụ nữa về sự cẩu thả chết người)
       • yet another victim of government policy on national health funding (IELTS TUTOR giải thích: lại thêm một nạn nhân của chính sách chính phủ về quỹ y tế quốc gia)
       • a recent and yet more improbable theory (IELTS TUTOR giải thích: một học thuyết mới nhưng lại còn bấp bênh hơn)
       • advancing yet further (IELTS TUTOR giải thích: còn tiến xa hơn nữa)
       • Try not to overcook the beans, or better yet eat them raw. 
       • The house is more expensive yet than any of the others we’ve looked at. 
       • We woke to yet another grey rainy day.
       • snow, snow and yet more snow yet another…
       • ○ …yet another diet book (IELTS TUTOR giải thích:  ...lại thêm một cuốn sách về ăn kiêng nữa)
       • Prices were cut yet again. (IELTS TUTOR giải thích:  Giá cả lại được cắt giảm thêm một lần nữa)

       5. as yet: cho đến nay, cho đến bây giờ (until and including this time)

       IELTS TUTOR xét ví dụ:

           • an as yet unpublished document (IELTS TUTOR giải thích: một tài liệu cho đến nay chưa được công bố)

           6. yet again: một lần nữa

           IELTS TUTOR xét ví dụ:

           • yet again we can see the results of hasty decision-making (IELTS TUTOR giải thích: một lần nữa chúng ta có thể thấy kết quả của việc ra quyết định vội vàng)

           7. have yet to = chưa làm gì đó (have not done it)

           IELTS TUTOR xét ví dụ:

           • The issue of funding has yet to be addressed. 
           • The new daytime soap opera has yet to show signs that it's clicking with the television audience.

           II. Yet là liên từ FANBOYS

           IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ cách dùng YET như liên từ fanboys nhớ đọc kĩ nhé

           Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

           >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

           >> IELTS Intensive Listening

           >> IELTS Intensive Reading

           >> IELTS Cấp tốc

           Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0