Cách paraphrase động từ "change"(Diễn đạt"thay đổi"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase động từ "change"(Diễn đạt"thay đổi"tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Cách paraphrase động từ "change"(Diễn đạt"thay đổi")

1. alter

IELTS TUTOR hướng dẫn​ Cách dùng động từ "alter" tiếng anh

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • "Computers have altered completely the way people approach thinking and their job opportunities as well."

2. transform

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • "Computers have completely transformed the way people approach thinking and their career prospects as well."

3. revolutionize

4. evolve

IELTS TUTOR hướng dẫn​ Cách dùng từ "evolve" tiếng anh

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • "Computers have evolved entirely the way people approach thinking and their employment opportunities as well."

5. convert

6. modify

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • "Computers have entirely modified the way people think and their employment prospects as well."

7. adjust

IELTS TUTOR hướng dẫn​ Cách dùng động từ "adjust" tiếng anh

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • "Computers have fully adjusted the way people think and their career prospects as well."

8. adapt

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • "Computers have adapted entirely the way people approach thinking and their job opportunities as well."

9. revamp

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • "Computers have completely revamped the way people approach thinking and their job opportunities as well."
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Tại sao chọn IELTS TUTOR