Cách dùng động từ"revolutionize"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"revolutionize"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"revolutionize"

1."revolutionize" là ngoại động từ

2. Cách dùng

Mang nghĩa"cách mạng hoá, thay đổi triệt để"

=When something revolutionizes an activity, it causes great changes in the way that it is done/to completely change the way that something is done, thought about, or made/to completely change something so that it is much better

IELTS TUTOR lưu ý:

 • revolutionize an industry/business/workplace

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He intends to revolutionize ideology. (IELTS TUTOR giải thích: Ông định làm cách mạng tư tưởng)
 • to revolutionize science (IELTS TUTOR giải thích: cách mạng hoá nền khoa học)
 • Square is an infant company trying to revolutionize the credit card payment industry. (IELTS TUTOR giải thích: Square là một công ty non trẻ đang cố cách mạng hóa ngành công nghiệp thanh toán bằng thẻ tín dụng)
 • Over the past forty years plastics have revolutionised the way we live. 
 • Automation revolutionized the olive industry in the early 1970s.
 • Freud’s ideas revolutionized our understanding of the mind.
 • Newton's discoveries revolutionized physics. 
 • Credit scores revolutionized the borrowing process by allowing lenders to make faster, more objective decisions about a person's ability to repay. 
 • Electronic cash systems have revolutionized the way that people around the world pay for goods and services. 
 • The company has invested $200 million, in a move aimed at revolutionizing the electric car industry.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE