Từ vựng topic "train/railway" IELTS

· Từ vựng theo topic

Bên cạnh Cách học IELTS READING hiệu quả, IELTS TUTOR Từ vựng topic "train/railway" IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Từ vựng topic "train/railway"

1. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • timetable lịch tàu xe
 • single (viết tắt của single ticket) vé một chiều
 • return (viết tắt của return ticket) vé khứ hồi
 • platform sân ga
 • waiting room phòng chờ
 • ticket office hoặc booking office quầy bán vé
 • seat ghế ngồi
 • seat number số ghế
 • luggage rack giá để hành lý
 • first class hạng nhất
 • second class hạng hai
 • ticket inspector thanh tra vé
 • ticket collector nhân viên thu vé
 • penalty fare tiền phạt  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Từ vựng topic "road safety" IELTS
 • buffet car toa ăn
 • carriage toa hành khách
 • compartment toa tàu
 • derailment trật bánh tàu
 • express train tàu tốc hành
 • guard bảo vệ
 • level crossing đoạn đường ray giao đường bộ
 • line closure đóng đường tàu
 • live rail đường ray có điện
 • railcard thẻ giảm giá tàu
 • railway line đường ray
 • restaurant car toa ăn
 • season ticket vé dài kỳ
 • signal tín hiệu
 • sleeper train tàu nằm
 • station ga
 • railway station ga tàu hỏa
 • train station ga tàu hỏa
 • stopping service dịch vụ tàu dừng nhiều bến
 • ticket barrier rào chắn thu vé
 • track đường ray
 • train tàu hỏa
 • train crash vụ đâm tàu
 • train driver người lái tàu
 • train fare giá vé tàu  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  phân biệt expenditure, consumption, expense, price, cost
 • train journey hành trình tàu
 • travelcard vé ngày (đi được nhiều phương tiện khác nhau)
 • Tube station hoặc underground station ga tàu điện ngầm
 • tunnel đường hầm
 • to catch a train bắt tàu
 • to get on the train lên tàu
 • to get off the train xuống tàu
 • to miss a train nhỡ tàu

2. Hoạt động đoàn tàu

IELTS TUTOR lưu ý:

Fare

Tiền vé

 • Train fares in the capital will rise from next month.

 • Giá vé tàu hoả ở thủ đô sẽ tăng vào tháng sau sẽ tăng.

Offset

Bù lại

 • We offset all our long-haul flights.

 • Chúng tôi sẽ bù lại tất cả chuyến bay đường dài của chúng tôi.

Operate

Hoạt động

 • The train will operate tomorrow.

 • Chuyến tàu sẽ hoạt động vào ngày mai.

Railway line

Đường ray

 • The railway line is 130 kilometers.

 • Đường ray dài 130 km.

Ticket

 • The price of your ticket is $23.

 • Giá cho chiếc vé của bạn là 23$.

High-speed

Cao tốc

 • High-speed rail between the two cities is still a long way from happening.

 • Đường cao tốc giữa hai thành phố vẫn còn lâu mới có thể hoàn thành.

Punctually

Đúng giờ

 • The train punctually starts at 7.00 a.m.

 • Chuyến tàu sẽ khởi hành đúng giờ vào 7.00 sáng.

Timetable

Lịch trình

 • Do you have a train timetable that I could borrow?

 • Bạn có lịch trình tàu hoả mà tôi có thể mượn không?

Platform

Thềm ga, sân ga

 • The next train for Hanoi will depart from platform 12.

 • Chuyến tàu tiếp theo đến Hà Nội sẽ khởi hành ở sân ga số 12.

Directory

Sách hướng dẫn

 • We need a directory.

 • Chúng tôi cần một cuốn sách hướng dẫn.

Buffet car

Toa ăn

 • Tea cars and buffet cars have been taken away.

 • Toa trà và toa ăn đã được chuyển thành hình thức kinh doanh mang đi.

Carriage

Toa hành khách

 • The carriage at the end of the train was so beautiful.

 • Toa hành khách cuối của con tàu rất đẹp.

Compartment

Toa tàu

 • Peter is reading a book in the first-class compartment.

 • Peter đang đọc sách ở toa hạng nhất

Derailment

Trật bánh tàu

 • Because of the derailment, many people are feared dead.

 • Bởi sự trật bánh của con tàu, nhiều người đã lo sợ đến cái chết

Express train

Tàu tốc hành

 • Express train make a small number of stops.

 • Tàu tốc hành thì rất ít điểm dừng.

Guard

Bảo vệ

 • The guard failed to observe who delivered the package.

 • Người bảo vệ không quan sát được ai đã giao gói hàng.

Level crossing

Đoạn đường ray giao đường bộ

 • We’re removing the level crossing at Glenroy by lowering the train line underneath Glenroy Road.

 • Chúng tôi sẽ loại bỏ đoạn đường ray cho người đi bộ ở Glenroy bằng cách hạ thấp đường tàu bên dưới đường Glenroy.

Ticket barrier

Rào chắn thu vé

 • Linda and I were shown passing through the ticket barriers at Hoa Binh and getting on the train to Da Lat.

 • Linda và tôi đưa vé qua rào chắn thu vé ở Hoà Bình và lên chuyến tàu đến Đà Lạt.

Train crash

Vụ đâm tàu

 • The number of train crashes has risen.

 • Số lượng những vụ đâm tàu vẫn đang tăng lên

Railcard

Vé giảm giá tàu

 • With a Railcard you can up to ½ off rail travel.

 • Với vé giảm giá tàu, bạn có thể giảm 50% cho chuyến tàu.

Railway station/ Train station

Ga tàu hoả

 • The city's main train station is just minutes from my house.

 • Ga tàu chính của thành phố chỉ cách nhà tôi vài phút đi.

Sleeper train

Tàu nằm

 • I feel tired so I will buy a ticket for the sleeper train.

 • Tôi thấy mệt nên tôi sẽ mua vé cho tàu nằm.

Train driver

Người lái tàu

 • My father is a train driver.

 • Bố tôi là một người lái tàu

Restaurant car

Toa ăn

 • We had a delicious meal in the restaurant car.

 • Chúng tôi đã có một bữa ăn ngon miệng ở toa ăn của tàu.

Season ticket

Vé dài kỳ

 • The Gold Card is a season ticket for unlimited travel by rail, subway, and buses.

 • Vé vàng là vé dài kỳ để đi lại không giới hạn bất cứ đường tàu, đường điện ngầm hay xe buýt.

Signal

Tín hiệu

 • The police officer gave us the signal to stop.

 • Cảnh sát ra đưa ra cho chúng tôi tín hiệu dừng lại.

Train journey

Hành trình tàu

 • The train journey from London to Bristol takes two hours.

 • Hành trình tàu từ London đến Bristol mất 2 tiếng đồng hồ

Tunnel

Đường hầm

 • We are going through a long dark tunnel and no one can see the light.

 • Chúng tôi đang đi qua một đường hầm tối và sâu, không ai có thể nhìn thấy ánh sáng.

Travelcard

Vé ngày

 • Because I didn’t have enough money to buy a season ticket, I bought a travelcard.

 • Bởi vì tôi không đủ tiền để mua vé dài kỳ nên tôi đã mua một chiếc vé ngày

3. Hành động đi tàu

IELTS TUTOR lưu ý:

To catch a train

Bắt tàu

 • It takes me 15 minutes to catch a train everyday.

 • Tôi tốn 15 phút mỗi ngày để bắt được tàu.

To get on the train

Lên tàu

 • I lost my child after I had got on the train.

 • Tôi lạc mất đứa trẻ của tôi sau khi tôi lên tàu.

To get off the train

Xuống tàu

 • I lost my bag when I got off the train.

 • Tôi đã mất chiếc túi của tôi khi tôi xuống tàu.

To miss a train

Nhỡ tàu

 • Because of getting up late, I missed a train.

 • Bời vì dậy muộn nên tôi đã lỡ mất chuyến tàu

to pay train ticket

Trả tiền vé

 • I will pay for the train ticket for you.

 • Tôi sẽ trả tiền vé tàu cho bạn

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking