Cấu trúc "if it were not for​/​if it had not been for/were it not for..."

· Cấu trúc câu

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn cách dùng Cấu trúc "if it were not for​/​if it had not been for/were it not for..."

I. if it were not for​ + noun/​if it had not been for + noun

Mang nghĩa "Nếu mà không có.."

= without / in the absence of (something or someone)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • if it were not for​ + noun dùng cho câu điều kiện loại 2 (But for/ without/ were it not for + noun, S would/ could/ should + V)
 • if it had not been for + noun dùng cho câu điều kiện loại 3 

IELTS TUTOR lưu ý:

 • If it hadn’t been for the two men who rescued me, I’d probably have drowned.
 • If it weren’t for the fact that he’s my father, I’d accuse him in public.
 • If someone or something hadn't helped, intervened, or affected the situation in some way. 
 • If it were not for your donations, many more children would go hungry.

II. Đảo ngữ "Were it not for + noun" / Had It Not Been For + noun

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • If it hadn’t been for your help, I wouldn’t have succeeded => Had it not been for your help, I wouldn’t have succeeded.
 • Had it not been so late, we would have called you.
 • Were it not for the strikes, we would have seen much better results
 • All could have been forgiven or tolerated, were it not for that financial scandal. (IELTS TUTOR giải thích: Đáng lẽ người ta đã có thể cho qua mọi chuyện nếu không xảy ra vụ bê bối tài chính đó)
 • The teacher explained and we understood → Were it not for the teacher’s explanation, we wouldn’t have understood.
 • Were it not for those quick-thinking bystanders, I wouldn't be alive today.
 • Other forces caused the drop in sales and even that the drop would have been deeper had it not been for the ad campaign. (IELTS TUTOR giải thích: Có những tác động khác gây ra giảm sút doanh số và thậm chí sự sụt giảm còn trầm trọng hơn nếu không có chiến dịch quảng cáo)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking