Từ vựng topic "STORY""LIFE STORY"tiếng anh

· Từ vựng theo topic

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích đề thi IELTS WRITING TASK 2, đề thi thật ngày 4/8/2020 General Training, cùng bài sửa của giáo viên IELTS TUTOR cho bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR đi thi thật ngày đó nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic "STORY"(Câu chuyện) tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

II. Từ vựng topic "STORY"(Câu chuyện) tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Storytelling (n) /ˈstɔː.riˌtel.ɪŋ/: the activity of writing, telling, or reading stories: kể chuyện 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The celebration will include dance, song, and storytelling.  
 • Storyteller (n) /ˈstɔː.riˌtel.ər/: a person who writes or tells stories, or reads them aloud: người kể 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: My grandmother was a pretty good storyteller. 
 • Storyline (n) /ˈstɔː.ri.laɪn/: (in a book, film, play, etc.) the plot (= the series of events that happen in it) - cốt chuyện 
 • True-life story (n) /ˌtruː.laɪf ˈstɔː.ri/: a story that is based on real rather than imaginary events: câu chuyện có thật   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn​ Cách dùng động từ"tell"tiếng anh
 • Long story short = used when you do not tell all the details: nói tóm gọn lại thì 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Long story short, I got fired. 
 • So the story goes : It is being said or rumored that this is the case, whether or not it is true: chuyện kể rằng…. 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  After filing for bankruptcy, the CEO fled the country and lives as a farmer in Tibet—so the story goes, anyway. 
 • It's the same old story = said when talking about a bad situation that has happened many times before: vẫn là những câu chuyện cũ 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  It’s the same old story - the rich get richer and the poor get poorer.

III. Từ vựng topic "LIFE STORY"tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • achievement /əˈtʃiːvmənt/ (n) thành tích, thành tựu 
 • anonymous /əˈnɒnɪməs /(a) ẩn danh, giấu tên 
 • dedication /ˌdedɪˈkeɪʃn/ (n) sự cống hiến, hiến dâng, tận tụy 
 • diagnose /ˈdaɪəɡnəʊz/ (v) chẩn đoán (bệnh) 
 • distinguished /dɪˈstɪŋɡwɪʃt/ (a) kiệt xuất, lỗi lạc 
 • figure /ˈfɪɡə(r)/ (n) nhân vật 
 • generosity /ˌdʒenəˈrɒsəti/ (n): sự rộng lượng, tính hào phóng 
 • hospitalisation /ˌhɒspɪtəlaɪˈzeɪʃn/ (n) sự nhập viện, đưa vào bệnh viện 
 • perseverance /ˌpɜːsɪˈvɪərəns/ (n) tính kiên trì, sự bền chí 
 • reputation /ˌrepjuˈteɪʃn/ (n) danh tiếng  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn​ Cách dùng động từ "value" tiếng anh
 • respectable /rɪˈspektəbl/ (a) đáng kính, đứng đắn
 • talented /ˈtæləntɪd/ (a) có tài năng, có năng khiếu 
 • waver /ˈweɪvə(r)/ (v) dao động, phân vân 
 • accomplished /ə'kɒmplɪʃt/ (adj.) (+ at/in) có đầy đủ tài năng, hoàn hảo, được giáo dục. 
 • pioneer /ˌpaɪə'nɪə(r)/ (n.) người tiên phong, người đi đầu 
 • respectful /ris'pektful/ (adj) lễ phép, bày tỏ sự kính trọng, tôn kính (mô tả hành động, sự việc) 
 • inspiration /ˌɪnspə'reɪʃən/ (n.) sự truyền cảm hứng, cảm hứng 
 • strategist /'strætɪdʒɪst/ (n) nhà chiến lược 
 • popularity /ˌpɒpjʊ'lærɪti/ (n.) sự nổi tiếng, tính phổ biến 
 • influential /ˌɪnflʊ'ɛnʃəl/ (adj.) có ảnh hưởng, có thế lực >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn Cách dùng động từ"establish"tiếng anh 
 • recognition /ˌrɛkəg'nɪʃən/ (n.) sự công nhận, sự được công nhận, thừa nhận 
 • controversial /ˌkɒntrə'vɜ:ʃəl/ (adj.) gây tranh cãi 
 • racial segregation /'reɪʃəl ˌsɛgrɪ' geɪʃən/ sự phân biệt chủng tộc 
 • reputation /ˌrɛpju(:)'teɪʃən/ (n.) danh tiếng, tiếng tăm 
 • figure /'fɪgə/ (n.) nhân vật, biểu tượng
 • distinctive /dɪs'tɪŋktɪv/ (adj.) đặc biệt, xuất sắc 
 • profound /prə'faʊnd/ (adj.) phức tạp, sâu sắc 
 • spectacular /spɛk'tækjʊlə/ (adj.) đẹp mắt, ngoạn mục, thu hút sự chú ý 
 • remarkable /rɪ'mɑ:kəbl/ (adj.) xuất sắc, đặc biệt, đáng chú ý 
 • extraordinary /ɪks'trɔ:dnri/ (adj) lạ thường, đặc biệt 
 • exceptional /ɪk'sɛpʃənl/ (adj) khác thường, đặc biệt, ngoại lệ, hiếm có 
 • celebrated /'sɛlɪbreɪtɪd/ (adj.) nổi tiếng, trứ danh, lừng danh 
 • representative /ˌrɛprɪ'zɛntətɪv/ (n.) đại diện, hình mẫu >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5)
 • epitome /ɪ'pɪtəmi/ (n.) tấm gương hoàn hảo, hình mẫu hoàn hảo
 • Have a great impact on sb: gây ấn tượng tốt cho ai
 • Inspire sb to do st: truyền cảm hứng cho ai làm gì
 • Bring up: được nuôi dưỡng
 • Grow up: lớn lên
 • Vow to do st: thề làm gì
 • Make/earn money: kiếm tiền
 • Emerge from: xuất phát từ
 • Hand out: phân phát
 • Pass away: qua đời
 • To be diagnosed with st: bị chuẩn đoán bị bệnh gì
 • Gossip about: bàn tán về
 • To be well-known/famous/best known for st: nổi tiếng vì cái gì

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0