Cách dùng tính từ"distasteful"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"distasteful"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"distasteful"tiếng anh

Mang nghĩa"khó chịu; không vừa ý"

=unpleasant in a way that upsets or offends you/If something is distasteful to you, you think it is unpleasant, disgusting, or immoral.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Many people have complained that they found the pictures distasteful.
  • A distasteful behaviour/ incident (IELTS TUTOR giải thích: cách ứng xử/sự cố khó chịu)
  • Even the thought of her was distasteful to him (IELTS TUTOR giải thích: chỉ nghĩ đến ả thôi là hắn đã thấy căm rồi)
  • He found it distasteful to talk about money.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK