Từ vựng topic"Literature"tiếng anh

· Từ vựng theo topic

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR tổng hợp Từ vựng topic"Literature"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Từ vựng topic"Literature"tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 •  Adapt [v]/əˈdæpt/: chuyển thể. 
 • Campaign [v, n] /kæmˈpeɪn/: chiến dịch vận động cho 1 mục đích chính trị/ xã hội 
 • Conditions/ Living conditions [n] /kənˈdɪʃ·ənz/: điều kiện sống, bao gồm tất cả các yếu tố vật chất ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân: nhà ở, công việc, quần áo, v.v 
 • Consult [v] sb /kənˈsʌlt/: hỏi ai đó để xin ý kiến. 
 • Debtor [n]/ˈdet.ər/: người vỡ nợ, không thể trả được nợ 
 • Department [n]/dɪˈpɑːt.mənt/: bộ môn (trong 1 trường đại học) 
 • Draw on sth [v]: (nhà văn/ nhạc sĩ) dựa vào/ lấy cảm hứng từ cái gì để sáng tác 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Draw sb’s attention to sth [v]: thu hút sự chú ý của mọi người vào vấn đề gì đó 
 • Literature [n]/ˈlɪtrətʃər/ or : văn học /ˈlɪt̬ətʃə/ 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She's studying for an MA in French literature. 
 • Canonical /kəˈnɑː.nɪ.kəl/: Kinh điển a canonical rule 
 • Writer /ˈraɪ.t̬ɚ/ Nhà văn >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn   PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5) 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She is a well-known writer of children's books.
 • Bard /bɑːrd/ Thi nhân 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The Bard of Avon, William Shakespeare 
 • Alliteration /əˌlɪt̬.əˈreɪ.ʃən/ Phép điệp âm 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Round the rugged rocks the ragged rascal ran" uses alliteration. 
 • Artistic /ɑːrˈtɪs.tɪk/ Nghệ thuật 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: the artistic director of the theatre 
 • Artistically (adv) /ɑrˈtɪs·tɪk·li/: Nghệ thuật 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It was her most artistically impressive performance to date. 
 • Artwork /ˈɑːtˌwɜːk/ Tác phẩm nghệ thuật 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: All the artwork in the book has been done by the author. 
 • Blank verse /ˌblæŋk ˈvɝːs/ Thơ không vần 
 • Classical /ˈklæs.ɪ.kəl/ Cổ điển 
 • Drama /ˈdræm.ə/ Kịch 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She's starred in several TV dramas. 
 • Dramatic /drəˈmæt̬.ɪk/ Kịch tính 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: We watched scenes of the dramatic rescue on the news. 
 • Elegy /ˈelədʒi/ Thơ buồn, khúc bi thương 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Gray's "Elegy Written in a Country Churchyard" is a famous English poem. 
 • Epic /ˈɛpɪk/ Sử thi 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It's one of those old Hollywood epics with a cast of thousands. 
 • Epic poem /ˈɛpɪk/ /ˈpəʊɪm/ Thơ sử thi 
 • Epistolary /ɪˈpɪstəleri/ Biên thơ 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She wrote an epistolary novel. 
 • Essay /ˈɛseɪ/ Tiểu luận 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Mr Jones thought my history essay was terrific. 
 • Fantasy /ˈfæntəsi/ Tưởng tượng 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Northern Lights" is the first book in Philip Pullman's "His Dark Materials" fantasy trilogy. 
 • Folktale /ˈfoʊkˌteɪl/: Truyện dân gian 
 • Free verse /friː ˈvɝːs/ Thơ tự do 
 • Genre /ˈʒɑːn.rə/ Thể loại 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: What genre does the book fall into comedy or tragedy? 
 • Literary criticism /ˌlɪtərəri ˈkrɪtɪsɪzəm/ Phê bình văn học 
 • Literary genre /ˈlɪtərəri/ /ˈ(d)ʒɑːŋrə/ Thể loại văn học 
 • Literary study /ˈlɪtərəri/ /ˈstʌdi/ Nghiên cứu văn học 
 • Literary work /ˈlɪtərəri/ /wɜːk/ Tác phẩm văn học 
 • Masterpiece /ˈmæstəpiːs/ Kiệt tác 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Leonardo's "Last Supper" is widely regarded as a masterpiece. 
 • Memoir /ˈmem.wɑːr/ Hồi ký 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She has written a memoir of her encounters with famous movie stars over the years. 
 • Metaphor /ˈmet̬.ə.fɔːr/ Phép ẩn dụ (Metaphorical (adj) /ˌmet̬·əˈfɔr·ɪ·kəl/) 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The mind is an ocean" and "the city is a jungle" are both metaphors. 
 • Mythological /ˌmɪθ·əˈlɑdʒ·ɪ·kəl/ Thần thoại 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The children enjoyed the stories about the gods and goddesses of Greek and Roman myth. 
 • Naturalism /ˈnætʃ.ɚ.əl.ɪ.zəm/ Chủ nghĩa tự nhiên 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Ibsen and Chekhov are a few of the dramatists who were influenced by naturalism. 
 • Nonfiction /ˌnɒnˈfɪkʃən/ Phi hư cấu 
 • Novel /ˈnɒvəl/ Tiểu thuyết 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Have you read any of Jane Austen's novels? 
 • Poem /ˈpoʊ.əm/ Bài thơ 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The poet recited some of her recent poems. 
 • Poetic /poʊˈet̬ɪk/ Thơ mộng 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The story is written in richly poetic language. 
 • Poetry /ˈpoʊ.ə.tri/ Thơ 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She started writing poetry at a young age. 
 • Point of view /pɔɪnt əv ˈvjuː/: Quan điểm 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: From a medical point of view, there was no need for the operation. 
 • Prescriptive /prɪsˈkrɪptɪv/ Mô tả 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Most teachers think the government's guidelines on homework are too prescriptive. 
 • Prose /prəʊz/ Văn xuôi 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I've always preferred reading prose to poetry. 
 • Realism /ˈrɪəlɪzm/ Chủ nghĩa hiện thực 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: His decision not to expand the business shows his down-to-earth realism. 
 • Rhyme /raɪm/ Vần điệu 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Can you think of a word that rhymes with "orange"? 
 • Rhyming /ˈraɪmɪŋ/ Vần điệu 
 • Rhythm  /ˈrɪðəm/ Nhịp (từ tương đồng Rhythmic: Nhịp) 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I've got no sense of rhythm, so I'm a terrible dancer. 
 • Romance /roʊˈmæns/: Sự lãng mạn 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It was just a holiday romance. 
 • Satire /ˈsæt.aɪr/: Châm biếm 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Her play was a biting/cruel satire on life in the 80s. Tương đồng 
 • Satirical /səˈtɪrɪkəl/: Châm biếm 
 • Satirize (v) /ˈsæt̬·əˌrɑɪz/: Châm biếm 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Garry Trudeau would satirize him in his Doonesbury comic strip. 
 • Science fiction /ˈsaɪəns/ /ˈfɪkʃən/ Khoa học viễn tưởng 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: a science-fiction novel/story 
 • Short story /ʃɔːt/ /ˈstɔːri/ Truyện ngắn 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: He published a book of short stories. 
 • Symbolism /ˈsɪmbəlɪzm/ Biểu tượng 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Religious symbolism is very characteristic of the paintings of this period. 
 • Syntax /ˈsɪntæks/ Cú pháp 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The examples should always illustrate correct syntax. 
 • Text /tekst/ Bản văn 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The book has 500 pages of text. 
 • Topic /ˈtɑː.pɪk/ Đề tài 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Our discussion included topics such as acid rain and the melting of polar ice. 
 • Theatre /ˈθɪətə/ Sân khấu 
 • Tragedy /ˈtræʤɪdi/ Bi kịch 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Hitler's invasion of Poland led to the tragedy of the Second World War. 
 • Verse form /vɜːs/ /fɔːm/ Dạng câu. 
 • Fortune [n] /ˈfɔː.tʃuːn/: 1 khối tài sản rất lớn 
 • Guardian [n] /ˈɡɑː.di.ən/: người giám hộ - 1 người không phải cha mẹ nhưng có trách nhiệm nuôi dạy 1 đứa trẻ thay cha mẹ 
 • Heroine [n] /ˈher.əʊ.ɪn/: nhân vật nữ chính/ nữ anh hùng trong 1 câu chuyện 
 • Lead-in [v, n]/ˈliːd.ɪn/: dẫn nhập, phần dạo đầu của một câu chuyện, bài giảng 
 • Legal system [n]: hệ thống luật pháp 
 • Materials [n] /məˈtɪr.i.əl/: tài liệu 
 • Medical condition [n]: một chứng bệnh 
 • Novelist [n]/ˈnɑː.və.ɪst/: nhà văn chuyên viết tiểu thuyết 
 • Open day [n]/ˈəʊ.pən ˌdeɪ/: ngày các trường đại học mở cửa cho dân chúng và học sinh vào thăm quan và giới thiệu về nhà trường 
 • Publication [n] /pʌbləˈkeɪ.ʃən/: ấn phẩm, 1 cuốn sách/ bài báo đã được xuất bản 
 • Publicise [v]/ˈpʌb.lə.saɪz/: công bố, công khai cho mọi người xem và biết 
 • Publish [v]/ˈpʌb.lɪʃ/: xuất bản 
 • Quotation [n]/kwoʊˈteɪ.ʃən/: trích dẫn >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5)
 • Reputation [n] /ˌrep.jəˈteɪ.ʃən/: danh tiếng 
 • Satire [n] /ˈsæt.aɪr/: giọng điệu đả kích châm biếm 
 • Social justice [n]: công bằng xã hội 
 • Social problem [n]: vấn đề xã hội 
 • Social reform [n]: cải cách xã hội 
 • Speech [n]/spiːtʃ/: bài phát biểu

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE