Từ vựng topic "Dream" IELTS

· Từ vựng theo topic

Bên cạnh hướng dẫn bạn cách PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR tổng hợp Từ vựng topic "Dream" IELTS

I. Kiến thức liên quan

II. Từ vựng topic "Dream" IELTS

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Disconnected fragments: các mảnh ghép rời rạc
 • add up = make sense: có ý nghĩa
 • be haunted by: bị ám ảnh bởi
 • scared out of their mind: sợ chết khiếp
 • nightmare: ác mộng
 • an omen: điềm xấu. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng động từ "scare" tiếng anh
 • out of paranoia: vì hoang tưởng
 • Suspect verb /səˈspekt/ to think or believe something to be true or probable:
 • To some extent= partly: 1 phần nào đó
 • Inhibit verb /ɪnˈhɪb.ɪt/ to prevent someone from doing something by making them feel nervous or embarrassed: ngăn cản
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:​
   • I suspect that the use of my smartphone before bed inhibits dreaming to some extent
 • Scientifically adverb /ˌsaɪənˈtɪf.ɪ.kəl.i/
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:​
   • It’s been proven scientifically that the blue light emitted from smart phones or tablets’ screens disrupts the brain’s natural sleep habits 
 • Surmise verb /səˈmaɪz/ to guess something, without having much or any proof: phỏng đoán rằng
 • Once in a blue moon = not very often: hiếm khi
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:​
   • To be honest, I only remember my dreams once in a blue moon
 • Attach verb /əˈtætʃ/ to fasten, join, or connect something:
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:​
   • I don’t really attach any kind of high significance to dreams

 • Preoccupied adjective /ˌpriːˈɒk.jə.paɪd/ = thinking or worrying about something too much: bận tâm, khổ tâm
 • Crop up /krɒp/ to happen or appear unexpectedly: xuất hiện
 • Indication noun/ˌɪn.dɪˈkeɪ.ʃən/  a sign that something exists, is true, or is likely to happen: sự ám chỉ, dấu hiệu
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:​
   • Perhaps if you continually dream about the same thing, then it is an indication that you should confront the issue in reality.

 • Not a bit= not in any way: không 1 chút nào
 • bored to death = bored to tears/bored stiff = completely bored: chán chết đi được
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:​
   • No, not one bit. When other people start talking about their dreams I feel bored to death

 • Pique sb'scuriosity, interest, etc. = to make someone interested in something and want to know more about it: khơi gợi trí tò mò, sự hứng thú của ai đó về cái gì đó….
 • Drift off /drɪft/ = to gradually start to sleep: buồn ngủ
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:​
   • However, usually when my friends start to tell me about their dreams I quickly drift off and begin thinking about something else entirely. 

 • Arduous adjective/ˈɑː.dʒu.əs/ = difficult, needing a lot of effort and energy:
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:​
   • Dreams do not really engage my interest so I’d find it an arduous task to

 • On the other hand= in a way that is different from the first thing you mentioned: mặt khác mà nói thì
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:​
   • On the other hand, I could probably take a stab at it if I needed to

 • A walk in the park = something that is very easy to do, and usually pleasant = a piece of cake: cực kì dễ
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:​
   • In comparison to these, analysing and writing about dreams would be a walk in the park.

 • Have no recollection: Không còn ký ức gì. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng "no" tiếng anh

III. Những cụm từ hay đi với Dream

IELTS TUTOR lưu ý:

 • A dream come true: ước mơ biến thành hiện thực.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • I’ve got the job! It’s a dream come true. I can hardly believe it. (IELTS TUTOR giải thíchTôi có có được công việc ấy. Vậy là ước mơ đã thành hiện thực. Tôi gần như không thể tin được)
   • Becoming a teacher was a dream come true for me. (IELTS TUTOR giải thíchTrở thành một giáo viên chính là ước mơ được hiện thực hóa của tôi). >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng từ "hardly" tiếng anh
 • A dream + noun: điều gì hoàn hảo, tốt nhất so với bạn tưởng tượng, lý tưởng.

 • Wouldn’t dream of doing something - something you say to someone to tell them that you would definitely not consider it or think it - đảm bảo với ai bạn không nghĩ đến việc làm điều gì.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • Please don’t tell the boss I was an hour late to work this morning. (IELTS TUTOR giải thíchLàm ơn đừng nói với sếp là tôi đến muốn một tiếng sáng nay.)
   • Don’t worry. I wouldn’t dream of it. (IELTS TUTOR giải thíchYên tâm đi, tôi chẳng bao giờ nghĩ đến điều đó - tôi không nghĩ đến việc báo với sếp)
 • Sweet dreams : chúc ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp nhé.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • I’m off to bed now. (IELTS TUTOR giải thíchĐến giờ đi ngủ rồi con.)
   • OK, sweet dreams. (IELTS TUTOR giải thíchVâng ạ, chúc mẹ ngủ ngon)
 • "Dream on!" hoặc "In your dreams!": cứ mơ đi (dùng để nói với người khác rằng điều họ đang hi vọng không thành sự thật)
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • I’m going to get 100% in this English exam. (IELTS TUTOR giải thíchTôi sẽ đạt điểm 100% trong kỳ thi tiếng Anh này)
   • In your dreams! (IELTS TUTOR giải thíchCứ mơ đi)
 • Go like a dream: (điều gì) đang trôi chảy, thuận lợi như bạn mơ ước.
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • My exam went like a dream. I answered all the questions and finished ten minutes early. (IELTS TUTOR giải thíchKỳ thi của tôi như là mơ luôn. Tôi trả lời hết mọi câu hỏi và hoàn thành trước 10 phút). >> IELTS TUTOR lưu ý Phân biệt "soon" "early" & "quickly"

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK