Paraphrase"problem (n)" (Diễn đạt"vấn đề"tiếng anh)

· Vocabulary,Paraphrase

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách paraphrase từ "problem" tiếng anh

I. Paraphrase từ "reason"

IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase từ "reason" tiếng anh

II. Cách paraphrase từ "problem" tiếng anh

1. complication

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"complication"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • One of the major complications stemming from this brain drain is the shortage of educated and skilled people, which can lead to economic stagnation and the decline of living standards across the country.

2. dilemma

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • This brain drain poses a dilemma as it results in a shortage of educated and skilled individuals, possibly leading to economic stagnation and a decrease in living standards across the country.

3. issue

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"issue"tiếng anh

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • One of the major issues arising from this brain drain is the shortage of educated and skilled people, potentially causing economic stagnation and a decline in living standards across the country.

4. obstacle

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The brain drain creates a notable obstacle through the shortage of educated and skilled individuals, which may result in economic stagnation and a decline in living standards across the country.

5. trouble

6. predicament

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The brain drain presents a predicament as it causes a shortage of educated and skilled individuals, potentially resulting in economic stagnation and a decline in living standards across the country.

7. Khác

 • Challenge:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: One of the significant challenges caused by this brain drain is the shortage of educated and skilled people, potentially leading to economic stagnation and the decline of living standards across the country.
 • Concern:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: This brain drain raises a significant concern with the shortage of educated and skilled individuals, possibly leading to economic stagnation and a decline in living standards across the country.
 • Hurdle:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The brain drain poses a significant hurdle with the shortage of educated and skilled individuals, potentially leading to economic stagnation and a decline in living standards across the country.

 • Drawback:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: This brain drain comes with a notable drawback, namely the shortage of educated and skilled individuals, which may result in economic stagnation and a decline in living standards across the country.
 • Impediment:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The brain drain acts as a notable impediment through the shortage of educated and skilled individuals, potentially causing economic stagnation and a decline in living standards across the country.

III. Paraphrase "environmental problems"

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE