Cách dùng từ"universal"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm Cách dùng từ"universal"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "ago" tiếng anh

II. Dùng "universal" như adj

Mang nghĩa"vũ trụ, thế giới, phổ thông; chung, toàn cầu"

=Something that is universal relates to everyone in the world or everyone in a particular group or society/Something that is universal affects or relates to every part of the world or the universe

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The insurance industry has produced its own proposals for universal health care. 
  • The desire to look attractive is universal.
  • War causes universal misery. (IELTS TUTOR giải thích: Chiến tranh gây ra đau khổ chung cho tất cả mọi người) 
  • Television provides universal entertainment. (IELTS TUTOR giải thích: Truyền hình cung cấp giải trí rộng khắp toàn cầu)
  • His courage compels universal admiration. (IELTS TUTOR giải thích: Lòng dũng cảm của anh ấy buộc mọi người phải khâm phục)
  • ...universal diseases.

III. Dùng "universal" như noun

1."universal"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"sự phổ biến"

=A universal is a principle that applies in all cases or a characteristic that is present in all members of a particular class.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There are no economic universals.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK