Từ vựng & ideas topic "Geography"tiếng anh

· Từ vựng theo topic

I. Kiến thức liên quan

II. Từ vựng & ideas topic "Geography"tiếng anh

1. Từ vựng chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Geography (n): địa lý, môn Địa lý
 • Geographic/ Geographical (adj): thuộc địa lý
 • Landscape: địa hình, cảnh quan
 • Mountainous landscape/ coastal landscape: địa hình núi/ địa hình bờ biển
 • Continent: lục địa
 • Mainland: lục địa, đất liền>> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn   PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)
 • Ocean: đại dương, biển
 • Latitude: vĩ độ
 • Longitude: kinh độ
 • Altitude: độ cao (so với mực nước biển)
 • Meridian: kinh tuyến
 • Parallel: vĩ tuyến
 • Equator: xích đạo
 • Hemisphere: bán cầu
 • Climate: khí hậu
 • Pole: cực
 • South pole/ North pole: Cực Nam/Cực Bắc
 • Polar (adj): thuộc vùng cực, ở vùng cực

2. Các loại địa hình

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Sea: biển
 • Coast: bờ biển
 • Island: đảo
 • Islet: đảo nhỏ
 • Peninsula: bán đảo
 • Gulf: vịnh
 • Cave: động, hang động
 • Beach: bãi biển
 • River: sông
 • Lake: hồ
 • Pond: ao
 • Canal: kênh, sông đào
 • Swamp: đầm lầy
 • Stream: suối
 • Waterfall: thác nước
 • Glacier: sông băng  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Từ vựng topic "Study" IELTS
 • Hill: đồi
 • Mountain: núi
 • Canyon: hẻm núi, khe núi
 • Cliff: vách đá
 • Desert: sa mạc
 • Valley: thung lũng
 • Forest: rừng
 • Rainforest: rừng mưa nhiệt đới
 • Delta: châu thổ
 • Plateau: cao nguyên
 • Highland: cao nguyên
 • Plain: đồng bằng

3. Các đại dương – châu lục

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Asia: Châu Á
 • Europe: Châu Âu
 • Australia: Châu Úc
 • North America: Bắc Mỹ
 • South America: Nam Mỹ
 • Africa: Châu Phi
 • Antarctica: Châu Nam Cực
 • Atlantic Ocean: Đại Tây Dương  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  "TẤT TẦN TẬT" TỪ VỰNG CẦN SỬ DỤNG ĐỂ ĐẠT 8.0 IELTS
 • Indian Ocean: Ấn Độ Dương
 • Arctic Ocean: Bắc Băng Dương
 • Antarctic Ocean/Southern Ocean: Nam Băng Dương
 • Pacific Ocean: Thái Bình Dương

4. Các từ vựng khác

 • amused /əˈmjuːzd/ (adj). cảm thấy thích thú, cảm thấy vui 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The funny story makes her feel amused. 
 • critical /ˈkrɪtɪkəl/ (adj). mang tính chỉ trích 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: His boss is very critical of his poor work. 
 • sympathetic /ˌsɪmpəˈθɛtɪk/ (adj). cảm thông 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: He's trying to be sympathetic and help her through her problem. 
 • entertain /ˌɛntəˈteɪn/ (verb). giải trí, tiêu khiển 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: We play video games to entertain ourselves.
 • fantasize /ˈfæntəsaɪz/ (verb). mơ màng viển vông, ảo tưởng 
 • assess /əˈsɛs/ (verb). đánh giá 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Please help us to assess the quality of our service. 
 • understanding /ˌʌndəˈstændɪŋ/ (adj). tinh ý, thông cảm 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It's nice to have good friends who are so understanding. 
 • submit /səbˈmɪt/ (verb). nộp 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She submitted the report to her manager on time. 
 • journalism /ˈʤɜːnəlɪzm/ (noun). ngành báo chí 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Modern journalism gives us the fastest news on what is happening all around the world. 
 • deadline /ˈdɛdlaɪn/ (noun). hạn chót 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: We barely have enough time to finish our tasks before the deadline. 
 • abrupt /əˈbrʌpt/ (adj). cộc lốc, thô lỗ 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: He must be in a terrible mood because he's so abrupt. 
 • instruction /ɪnˈstrʌkʃən/ (noun). hướng dẫn 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: You should read the instructions before using the product. 
 • civil /ˈsɪvl/ (adj). lịch sự, lễ độ 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Co-workers need to be civil to each other. 
 • awkward /ˈɔːkwəd/ (adj). ngại, kì cục 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She's socially awkward so she doesn't know how to make friends. 
 • errand /ˈɛrənd/ (noun). việc vặt vãnh 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I have a lot of errands to run this morning. 
 • escort /ɪsˈkɔːt/ (verb). hộ tống 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The police escorted the politicians during the parade. 
 • manic /ˈmænɪk/ (adj). cực kì bận rộn 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It's been a manic morning for her. 
 • fetch /fɛʧ/ (verb). đi lấy 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I taught my dog how to fetch the tennis ball. 
 • mistake for /mɪsˈteɪk fɔː/ (verb). nhầm lẫn cái này với cái khác 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: People mistake me for my twin sister all the time. 
 • fortunate /ˈfɔːʧnɪt/ (adj). may mắn 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I was fortunate to have the best cards during the final game. 
 • status /ˈsteɪtəs/ (noun). địa vị 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Rich people tend to have more social status than poor people. 
 • professional /prəˈfɛʃənl/ (noun). chuyên gia 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The team of medical professionals at the hospital promised to take good care of the patients. 
 • ethics /ˈɛθɪks/ (noun). vấn đề đạo đức, đạo lý 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Companies sometimes have to choose between ethics and profit. 
 • snub /snʌb/ (verb). làm mất mặt, hắt hủi 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She tried to befriend them, but they just snubbed her. 
 • senior /ˈsiːnjə/ (adj). cấp cao hơn 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The board of directors of the company is made up of senior members only. 
 • attitude /ˈætɪtjuːd/ (noun). thái độ 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It's important to keep a good attitude, even when in bad situations. 
 • initial /ɪˈnɪʃəl/ (adj). đầu tiên 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: After the initial success of their app, the company released it to tablets, cellphones, and smartwatches too. 
 • career /kəˈrɪə/ (noun). sự nghiệp 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Throughout his career, he worked his way up from employee to senior manager of the company. 
 • silly /ˈsɪli/ (adj). ngớ ngẩn She loves making silly faces. 
 • politician /ˌpɒlɪˈtɪʃən/ (noun). chính trị gia 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The politician gives a speech at the beginning of the conference.
 • Vegetation: thảm thực vật
 • Seabed: đáy biển
 • Riverbed: đáy sông, lòng sông

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE