Phân biệt"ALTHOUGH/ THOUGH/ IN SPITE OF / DESPITE"tiếng anh

· Grammar

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR tổng hợp Phân biệt ALTHOUGH/ THOUGH/ IN SPITE OF / DESPITE tiếng anh

I. Although / Even though + clause (mệnh đề), Despite / In spite of + noun (danh từ)

Phân biệt ALTHOUGH/ THOUGH/ IN SPITE OF / DESPITE

II. Phân biệt cách dùng ALTHOUGH/ THOUGH/ IN SPITE OF / DESPITE

1. In spite of, despite

IELTS TUTOR lưu ý:

Cấu trúc: IN SPITE OF/ DESPITE + danh từ/cụm danh từ/danh động từ

 • Sau Inspite of, despite là danh từ
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • John’s company is doing extremely well despite the recession.

   • He got the job in spite of his prison record
    • IELTS TUTOR giải thích: ở đây sau despite / in spite of đều là noun 
 • Sau Inspite of, despite là danh động từ (ving)
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • He was very fast in spite of being terribly overweight.
   • They arrived late despite leaving in plenty of time.
    • IELTS TUTOR lưu ý: 
     • Về bản chất gerund (hay ving) là danh động từ, tức là bản chất nó vẫn là noun 
 • IELTS TUTOR Lưu ý 
  • Despite và in spite of hoàn toàn có thể thay thế cho nhau
  • IN SPITE OF được viết tách chứ không viết liền là INSPITE đây là một lỗi nhỏ mà chúng ta có thể mắc phải

2. Although, though, even though

IELTS TUTOR lưu ý:

Cấu trúc: Although, though, even though + Mệnh đề

 • Though, even though được sự dụng một cách thông thường dân dã hơn so với although, although được sử dụng nhiều trong văn viết. 
  • IELTS TUTOR xét Ví dụ:
   • Everyone enjoyed the trip to the final although we lost the match
   • Though it was rainy, we put on our jackets and went for walk
 • Khi Though, although, even though đứng đầu câu thì kết thúc mệnh đề ta phải thêm dấu phẩy nếu ngược lại thì không cần giấu phẩy. IELTS TUTOR lưu ý although / though / even though là liên từ phụ thuộc nên cách dùng này sẽ giống với liên từ phụ thuộc nhé 
  • IELTS TUTOR xét Ví dụ:
   • Even though I earn a lot of money every month, I never seem to have any to spare!
   • I still feel hungry even though I had a big lunch.
 • Trong một số trường hợp trang trọng chúng ta có thể sử dụng although và though + V-ing
  • IELTS TUTOR xét Ví dụ:
   • [a teacher talking about a student] Peter, although working harder this term, still needs to put more work into mathematics.
   • [a doctor talking about a patient] The patient, though getting stronger, is still not well enough to come off his medication.
 • Trong văn nói văn viết trang trọng chúng ta còn có thể sử dụng mệnh đề rút gọn với although và though để giới thiệu mệnh đề sau mà không cần động từ.
  • IELTS TUTOR xét Ví dụ: 
   • Raymond, although very interested, didn’t show any emotion when she invited him to go for a walk.
   • Though more expensive, the new car model is safer and more efficient.
 • Though còn mang nghĩa là tuy nhiên (Trong văn nói chúng ta sử dụng Though (không phải although, even though) với nghĩa là tuy nhiên, cách sử dụng này thường thấy trong giao tiếp hằng ngày giữa bạn bè)
 • IELTS TUTOR xét Ví dụ: 
  • A: You have six hours in the airport between flights! 
  • B: I don’t mind, though. I have lots of work to do. I’ll just bring my laptop with me.
  • A: It’s expensive.
  • B: It’s nice, though.
  • A: Yeah, I think I’ll buy it.

3. Bảng tổng hợp kiến thức

Phân biệt ALTHOUGH/ THOUGH/ IN SPITE OF / DESPITE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE