Cách dùng "though" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích cũng như cung cấp bài sửa cho bài viết học sinh IELTS TUTOR hôm 22/8 đi thi IELTS WRITING đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "though" tiếng anh

I. Dùng"though"như adv (trạng từ) & liên từ phụ thuộc

=used for introducing a statement that makes your main statement seem surprising

IELTS TUTOR lưu ý:

 • even though

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Though we are only a small country, we have a long and glorious history. 
 • The journey, though difficult, involved no real danger. 
 • Though they lack official support , they continue their struggle (IELTS TUTOR giải thích: dù không được chính quyền ủng hộ, họ vẫn tiếp tục đấu tranh)
 • He went on fighting even though he was wounded. 
 • Poor though her family was, they would never ask for help (Có thể dùng though + adj)
 • Odd though it may seem, I never found out his name.

II. Dùng"though"như conjunction (liên từ) (trong văn nói)

Mang nghĩa"cơ mà, thế cơ mà"

=used when adding a statement or question that seems surprising after the previous statement or that makes the previous statement seem less true

IELTS TUTOR lưu ý:

 • (dùng để đưa ra một mệnh đề ở cuối một câu) tuy vậy, thế nhưng

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • It’s a bit like a crossword puzzle – more complicated, though. 
 • ‘The Savoy’s a very nice hotel.’ ‘Isn’t it rather expensive, though?’ 
 • The local food is delicious. A word of warning though – avoid the salads.
 • I'll try to come , though I doubt if I'll be there on time (IELTS TUTOR giải thích: tôi sẽ cố gắng đến, tuy tôi e rằng không biết tôi có đến kịp giờ hay không) 
 • He'll probably say no , though it's worth trying (IELTS TUTOR giải thích: có thể nó sẽ trả lời không, tuy vậy vẫn nên thử xem)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE