Cách dùng giới từ"despite"tiếng anh

· Preposition

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng giới từ"despite"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng giới từ"despite"tiếng anh

Mang nghĩa"mặc dù, không kể, bất chấp"

=used for saying that something happens even though something else might have prevented it

IELTS TUTOR lưu ý:

  • despite the fact that

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Three more nuclear power stations were built despite widespread opposition. 
  • He still loves her, despite the fact that she left him.
  • Despite wanting to see him again, she refused to reply to his letters (IELTS TUTOR giải thích: mặc dù muốn gặp lại anh ấy, cô ta vẫn từ chối trả lời thư của anh ấy)
  • Despite what others say, I think he's a very nice (IELTS TUTOR giải thích: dù người khác nói gì đi nữa, tôi vẫn cho rằng hắn là một anh chàng rất tốt)
  • It is possible to lead happy and productive lives despite their loss. 
  • Despite being warned to be on time they both arrived late.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE