Paraphrase từ"take it easy"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"take it easy"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Simplify complex concepts and make them easier to understand.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: He was able to simplify complex scientific concepts and make them easier to understand for his students.

 • Break down complicated ideas and make them more accessible.

 • Clarify complicated ideas by presenting them in a simplified manner.

 • Elucidate complicated ideas by explaining them in simpler terms.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The lecturer elucidated complicated economic theories by explaining them in simpler terms.

 • Communicate intricate concepts by using more straightforward language.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The speaker communicated intricate concepts by using more straightforward language that the audience could understand.

 • Make complex ideas easier to understand by using analogies.

 • Render difficult concepts more accessible by using visual aids.

 • Render complex topics more understandable by providing real-life examples.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The presenter rendered complex political topics more understandable by providing real-life examples that the audience could relate to.

 • Translate complicated information into simpler terms.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The instructor translated complicated medical information into simpler terms that the students could understand.

 • Clarify intricate ideas by breaking them down into simpler components.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE